DOKUMENTIKA: Povandeninis Japon? L?ktuvnešis


Mažai kam žinoma, kad Japonai antrojo pasaulinio karo metais tur?jo suk?r? ne?tik?tin? tiems laikams ginkl?, tik atsitiktinumo d?ka nepanaudoto prieš JAV,- tai povandeninis, ne?tik?tinai apginkluotas l?ktuvnešis.
Pasiži?r?kime š? 45-kias minutes trunkant? dokumentin? film?.
yesindecision

video filmas iš dykai.lt:

Dviej? serij? vokie?i? gamybos dokumentinis filmas apie rus? unikalum?.
Originalo kalba: vokie?i?
Vertimas: vieno skaitovo ? rus? kalb?.

video filmas iš dykai.lt:


Ši puiki animacin? dokumentika labai paprasta kalba paaiškina iš kur atsiranda pinigai, kas juos valdo ir... kas valdo m?s? likimus.
Filmuko trukm? - pusvalandis.
Galima ži?r?ti lietuviškai, rusiškai arba angliškai. Kaip kam patogiau.
yescool

DIENOS VIDEO:Gyva transliacija iš baltagalvi? ereli? lizdo


Naujas realyb?s šou „Decorah Eagles“ spar?iai plinta internete.
Svetain?je ustream.tv/decoraheagles nuo vasario 23 dienos realiu laiku transliuojama ne?prasta drama.
Jos dalyviai Dekorahe, Ajovos valstijoje, jauniklius perinti baltagalvi? ereli? šeima.

Dokumentinis filmas: Neatpažinti Skraidantys Objektai Rusijoje(5 video) Puikus dokumentinis filmas apie NSO Rusijoje.
Jame pla?iai bus perži?r?ti nutikimai Vandenyje ir po juo.
Pasirodo, kad ateiviai mus stebi ne tik iš oro, bet ir po vandeniu yra ?k?r? savo bazes.

Dokumentinis filmas: Traukinys vaiduokis arba Kol?iako aukso paslaptis

 

(1 video) Carin? Rusija tur?jo sukaupusi 500 ton? aukso. Per revoliucij? šis lobis per?jo ? sukil?li? rankas. Pus? buvo sukrauta ? traukin? ir... prapuol?.
Smulkiau - šiame 44 minu?i? trukm?s dokumentiniame filme.

Dokumentinis filmas: Žaidimo pabaiga (Endgame)(1 video) Ar Jums Neatrodo juokinga, kad Graikijos bankrotas tiesiogiai veikia Lietuvos kaimo ?kininko išaugint? bulvi? kain??.. O gal tai tik pretekstas, bandymas paaiškinti bukam žmogui jam suprantama kalba, kod?l kyla kainos, kod?l bankai slapta susitar? kelia pal?kan? kain??.. O kod?l kažkieno pirstel?jimas Amerikoje gali pavogti kažkieno viso gyvenimo santaupas?.. Ar Jums neatrodo, kad tikroji valdžia yra ne kažkur ?ia, Lietuvoje, o kažkur ten... ir valdo VISO Pasaulio žmoni? likimus?.. Jeigu nori pasijausti blogai, jeigu nori suprasti, kad tu esi tik ut?l? su apynasriu, kuriai leidžiama sr?btelt kraujo tik tiek, kad nenumirt?, ir tai, jei netrukdo aukš?iau stovintiems- pasiži?r?k š? dokumentin? dviej? su puse valandos film?.

6a00e0099631d088330105362adec7970b_800wi_200x140.jpg (4 video) Discovery kanalo ruošiamos laidos, kuriose detaliai paaiškinamos ?vairiausi? ?domi? daikt? pagaminimo smulkmenos. Šiame rinkinyje rasite kaip pagaminti: ausines, traukinio ratus, DVD ir CD diskus bei smiginio strelytes. 

 port_3_200x140.jpg 
Singap?ro uostas yra daugiausiai krovinini? laiv? aptarnaujantis pasaulyje uostas. J? aplanko daugiau nei pus? laiv?, gabenan?i? naftos gaminius. Kvie?iame pažvelgti ? šio uosto funkcionavimo mechanizm?.

shortfin_mako_shark Vandenynas - namai milijonams skirting? gyv?n? visame pasaulyje. Ta?iau kaip ir visur gamtoje, vandenyne taip pat yra pl?šr?n?. Vieni iš pavojingiausi? - rykliai. Taigi, apie šiuos bei kitus vandenyno pl?šr?nus kvie?iu pasiži?r?ti š?, aukštos kokyb?s dokumentin? film?.

Dokumentinis filmas: Dvigalvis šuo
(1 video) Vien? košmariškiausi? eksperiment? atliko Tuomet Taryb? S?jungos chirurgas Vladimiras Demichovas (???????? ???????), 1954 metais. Jis publikai pristat? mokslo laboratorijoje sukurt? dvigalv? šun?. Eksperiment? steb?j? žurnalistai pasteb?jo, kad kai prisi?toji galva lak? pien?, šis tek?jo iš gerkl?s išvesto latako. Galvos ne tik gyveno savo gyvenimus, bet ir lojo viena ant kitos, o kai šuo nešiotojas band? nusipurtyti prisi?t?j? galv?, ši kandžiojosi...
Vladimiras Demichovas - pirmasis sugeb?jo persodinti šird? ir netgi viename k?ne privert? dirbti dvi širdis... Tai buvo genialus chirurgas.

lion_200x140.jpg
„Žv?ri? karalius” – puikus šio išdidaus ir galingo pl?šr?no apib?dinimas. Li?tas daugelio žmoni? vaizduot?je – tai didel? kat?, apsiginklavusi aštriais dantimis ir milžiniškomis letenomis, galin?iomis nužudyti didel? grob?. G?sdinantis, šiurp? keliantis riaumojimas ir ?sp?dingi patino kar?iai užbaigia vaizding? šio gyv?no paveiksl?. Li?tai visuomet dominuoja savo aplinkoje. Zebrai ir antilop?s tampa itin nervingos, kai tik pajau?ia netoli esant žv?ri? karali?, o gepardai ir leopardai nuolankiai atsitraukia palikdami savo sumedžiot? grob?.

 Dokumentinis filmas - Kelion?s laiku


Laikas - viena pagrindini? materijos egzistavimo form?. Nepaisant to, kad laiko žmon?s kolkas dar nepažabojo, manau, daugelis m?s? esame pam?st? apie keliones laiku, laiko atsukim?, sustabdym?..ta?iau tai ir telikdavo m?s? fantazijomis. O gal iš tikr?j? laik? galima valdyti? Kvie?iu paži?r?ti dokumentin? film? b?tent apie tai - keliones laiku.

 a1_200x140.jpg

Ar kada nors susimast?te, kokia didel? yra Visata? Kiek joje yra planet?? Žmon?s yra ištyr? visai nedidel? dal? Visatos.. Šis filmas mus nuskraidins ? m?s? ištirtos Visatos pakraš?ius, J?s pamatysite planetas, kurios yra nutolusios keliasdešimt milijard? kilometr? nuo Žem?s. Apie kiekvien? Saul?s sistemos planet? galima šnek?ti ir šnek?ti, o kas vyksta tolimiausiose planetose? Kvie?iame pasiži?r?ti š? film? ir prapl?sti savo žinias apie diding?j? Visat?!