tekstai: HUMORESKA: K?dikio monologasKas per durna liaudis aplink mane gyvena?! Jau 20 dien? negalim susikalb?ti. Štai vakar, pavyzdžiui... Apsisiusiojau – visa nugara šlapia. Nakt?. R?kiu jiems, kad man nekomfortiška taip gul?ti, o jie... Kaip reikia man?s nemyl?ti, kad apsidirbusiam vaikinui vietoj sauso pamperso po užpakaliu, ?iulptuk? burnon ?kišt?. Nuo jo sausiau juk nepasidaro... Suprantama, aš j? išspjoviau.

Aiškinu jiems toliau apie šlapias kelnes. Nesupranta. APSISIUSIOJAU AŠ!!! – r?kiu jiems. Jokio rezultato. Beje, o ar tikrai aš vyrukas? Pasijudinau, pamperse lyg tai kažka yra. Ufff, palengv?jo. Vyrukas. Tikras. O ?ia kas per snukis apsimiegoj?s išlindo? Koks, nafig, "Valgyt jis nori"???

Kal?din? Pasakakiekvienais metas rašytojas Paolo Coelho sukuria vis nauj? Kal?din? pasak?, kuri? i?spausdina dauguma pasaulio laikraš?i?, beveik visomis kalbomis. ?ia jo ši? met? pasaka:

Prieš daugel? met? Šiaur?s ryt? Brazilijoje gyveno labai nuskurdusi sutuoktini? pora. Jos vienintelis turtas buvo višta. Šeima sunkiai vert?si iš jos dedam? kiaušini?.
Atsitiko taip, kad Kal?d? išvakar?se paukštis nugaišo. Vyras tetur?jo kelis sentavus ir j? neužteko nusipirkti maisto švent?s vakarienei, tad kreip?si pagalbos ? kaimo kunig?.
Užuot pad?j?s, kunigas teištar?:

tekstai: Žmonos laiškas vyrui programistuiBrangus mano vyre!

Siun?iu tau š? laišk? elektroniniu paštu, kad b??iau tikra, jog j? perskaitysi. Tikiuosi, atleisi man ši? nedidel? gudryb?. Tiesiog nor?jau, kad žinotum, kas ?vyko per tuos du metus, kai m?s? namuose atsirado kompiuteris ir internetas. Su vaikais viskas gerai. Pauliukui praeit? m?nes? sukako 8 metukai. Mokosi jis gerai, visi laiko j? gražiu, bendrauti linkusiu berniuku. Jis turi neabejotin? menini? polinki?.

Pra?jusi? savait? mokykloje, per piešimo pamok?, jis nupieš? vis? šeim?. Labai gerai pavyko pavaizduoti visus veidus, o ypa? realistiškas gavosi tavo pakaušis. Tur?tum didžiuotis savo s?numi.

tekstai: L?zerio dienoraštisVasario 1. Tvoju matj. V?l iš darbo atleido. Ir kod?l neišsilaikau niekur ilgiau kaip dvi savaites? Na, baisaus ?ia daikto – išpyliau kav? ant kliento? Ir pyragait? nume?iau. Aš gi atsiprašiau... Žmon?s pikti...

Vasario 3. Iš?jo žmona. Pasak?, kad toki? nevyk?li? kaip aš, dar paieškoti reikia. Ir šitaip ji po to, kai už paskutinius pinigus nupirkau jai toki? puiki? suknel?... Na ir kas, kad dviem dydžiais per maž?! Pats modelis jai juk patiko!!! Durnos tos bobos...

Vasario 5. Supyliau mašin?. Tiksliau, ne aš, o man. Aš apskritai stov?jau. Na ir kas, kad be avarin?s! Na ir kas, kad vidury sankryžos! Ne tramvajus gi, gal?jo apvažiuoti! Nors... Hm... Taip, nelabai gal?jo...

tekstai: Netik?tai moteris tapo geriausia vairuotoja
Man s?dint prie kompo suskamba telefonas. Žmona. Atsiliepiu. “Klausyk, nusileisk žemyn. ?ia kieme vietos prisiparkuoti nelabai yra. Gal tu kur sugeb?si ?kišti…” Prieinu prie virtuv?s lango. Matau, kad visi kaimynai, kaip susitar? parkavosi ?jung? ne atbulin?, bet “gaidžio” b?g?… Iš viršaus (III aukštas) ?vertin?s žmonos Tigros ilg? ir ar?iausiai esant? tarp? tarp automobili?, nusprendžiau, kad šis kibiras turi tilpti. Liepiau nepad?t ragelio.

M?s? pokalbis telefonu:

Linksmasis Savait?s HoroskopasPirmadienis.

Tie, kurie turite problem? su reg?jimu, geriau neikite iš nam?, nes vien? graž? pirmadien?, vienas labai žvairas vaikinas iš?jo kur akys mat? ir susipl?š?.

Antradienis.

Nevažiuokite merginos ils?tis ? turkij?, nes viena tokia mergina nuvažiavo ? Turkij? prie j?ros – pati nepails?jo ir kitiems nedav?.

Kvailas moteriškas klausimas lovoje- Tu mane myli?
- Nu.
- K? reiškia nu?
- Myliu, myliu.
- O kod?l sakai taip, lyg nor?tum nusikratyti?
- Ta prasme?
- Nu k? reiškia myliu, myliu?
- O k? tavo manymu tai reiškia?
- Manau, tai reiškia – atsiknisk.

tekstai: Linkisma istorija: Apsilankymas ZOO sode su gidu
- Grei?iau, stokite ? eil?! Kaip tai kam? Galvojate, ? zoologijos sod? be biliet? ?leidžia? Kur j?s taip gr?dat?s? K? galim? maitinti? Aaa – j?! Panaši ? žmog?? žinoma, ?ia – kasinink?! Pasiklauskite jos pa?ios ar ji m?s?d?, ar ne…
- Grei?iau, grei?iau judam, judam… Prieš jus – kupranugaris, kitaip – “dykum? laivas”! Kaip, kaip? Kod?l jis tur?t? r?kyti? Ant cigare?i? pakelio mat?te? Ne, tai ne tas… Tas, kur ant pakelio buvo, šito brolis. Kod?l buvo? Taigi numir?… Apsir?k? ir nugaišo… Gerai, gerai, einam toliau.

tekstai: K? jos veikia likusios vienos namuoseGr?žta vyras po darbo vien? vakar?, o namie – visiškas chaosas, kaip po žem?s dreb?jimo. Trys jo vaikai gr?dasi kieme, vis dar su pižamomis, žaidžia purvyne, aplink išm?tytos tuš?ios maisto d?žutes, kieme visur m?tosi tušti pakeliai ir kitokios šiukšl?s. Žmonos automobilio dureles atdaros, kaip ir paradin?s nam? durys, šuns niekur nesimato.
?ženg?s pro duris pamato dar didesne betvark?. Šviestuvas sudaužytas ir pusiau nutrauktas. Svetain?je visu garsu eina televizorius, ?jungtas multik? kanalas, visuose kambariuose prim?tyta žaisl? ir ?vairi? drabuži?. ?b?ga ? virtuv? – kriaukl? pilna nešvari? ind?, teka vanduo, pusry?i? maistas išdrabstytas ant spinteli?, šaldytuvo durys pla?iai atvertos, šuns maistas išpiltas ant grind?, po stalu voliojasi sudaužyta stiklin?, prie lauko dur? supilta sm?lio kr?va.

tekstai: Linksma istorija: Laiškas Prezident?raiGerb. p. Prezidente,

Prašau atleisti mane nuo karin?s prievol?s d?l sunkios šeiminin?s pad?ties, kurioje atsiduriau:
Man 24 metai ir vedžiau 44 m. našl?. Mano žmona turi 25 m. dukr?. Taip susiklost?, kad mano t?vas ved? mano žmonos dukr?. Tuo pa?iu mano t?vas tapo mano žentu, kadangi ved? mano dukr?. Taigi ji yra vienu metu mano dukra ir pamot?.
Sausio m?nes? man gim? s?nus. Tas vaikas yra mano t?vo žmonos brolis, taigi jo švogeris. Tuo pa?iu, b?nant mano pamot?s broliu, jis yra mano d?d?. Taigi mano s?nus yra mano d?d?.

tekstai: Kaip užsiauginti kr?tin?
K? tik išsimaudžiusi duše, stoviu prieš veidrodi ir sakau savo vyrui:
- Mano kr?tys per mažos.
Vietoje b?dingo atsakymo “Jos visai ne mažos”, išgirstu:
- Jeigu nori, kad jos padid?t?, turi kasdien pasi?musi gabal?l? tualetinio popieriaus, patrinti juo tarp kr?t?.
Juo patik?jusi, pasi?miau gabal? tualetinio popieriaus, prad?jau trinti juo tarp kr?t? ir klausiu:
- O kiek laiko reikia trinti?

tekstai: Blogio kronikos: Moteris
pradži? ji ateidavo ? sve?ius. Paskui tiesiog ateidavo. Paskui kažkaip užsid?d?davo ir likdavo nakvoti. O paskui jau nebeiš?jo visai.
Ant palangi? atsirado g?li? vazonai, aš nebegal?jau r?kyti virtuv?je, o vonios kambario veidrodyje skutausi iš atminties, nes j? vis? uždeng? buteliukai ir flakoniukai.
Prasid?jo netik?tumai:
    Paaišk?jo, kad prezervatyv? ji nepripaž?sta. “Aš su jais nieko nejau?iu”. Table?i? vengia. “Jos kenkia”! Liko senas biblinis b?das. Bet tuo r?pintis turiu aš pats. Labai stengiuosi. Bet jai visada pritr?ksta 5 sekundži?.
    Niekada nežinau, kas pasitiks mane prie dur?: blondin?, šaten? ar raudonplauk?. Vos tik priprantu, – ji nutaria, jog metas keistis. Kokios spalvos ji buvo tada, kai dar tik ateidavo ? sve?ius, jau neatmenu.

tekstai: Linksma istorija: Kei?iame slaptažod?

- Atleiskite, J?s? slaptažodžio galiojimas baig?si. B?tina pasirinkti kit?.
- rož?s
- Atleiskite, slaptažodyje galimos tik lotyniškos raid?s.
- rozes
- Atleiskite, per mažai simboli? slaptažodyje!
- rozines rozes