9 slidininkai žuvo nesp?j? normaliai prasibust1959 met? vasario 2 dien? 9 slidininkai, tarp kuri? buvo ir vyr? ir moter?, Rusijoje, nusprend? daryti tai k? jie sugeba geriausiai – surengti slidži? žyg? ? Mirties kalnus. Ta?iau tuomet jie dar nežinojo, kad b?tent šiose Mirties kalnuose jie ir baigs savo gyvenimus. Vasario 26 atitirpus sniegui buvo rastas pirmojo slidininko k?nas.

O kur tu b?si 2012.12.21Visai nedaug laiko beliko iki vadinamosios pasaulio pabaigos, kuri? senov?s majai es? numat? savo kalendoriuje. Astrologai ir aiškiaregiai rimtai aptarin?ja, kaip atrodys b?simoji apokalips?. Ta?iau rimti mokslininkai ragina netik?ti j? prognoz?mis. Jie ?sitikin?, kad toki? informacij? reikia tiesiog ignoruoti.
Vis d?lto kai kurie žmon?s, ?tik?j? ni?riomis prognoz?mis, r?pinasi, kaip išgyventi. Vieni numat? iš miest? išvykti ? kaimus ir ten ilgam ?sikurti. Kiti kaupia b?tiniausius daiktus ir maist?. Pasigirdo kalb?, kad, pavyzdžiui, rus? turtuoliai ir jiems artimi žmon?s Rusijos gl?dumoje ir Kaukazo regione statosi bunkerius, kuriuose tikisi pralaukti sukr?timus. Ir taip es? elgiasi vis? didžiausi? valstybi? valdžia. Es? jau 60-mt met? jie žino apie žmonijai gresian?i? katasatrof?, ta?iau paprastiems mirtingiesiems nieko nesako.
Internete atsidar? specialios parduotuv?s, si?lan?ios… išsigelb?jimui nuo katastrofos reikalingas prekes, raginama burtis ? norin?i?j? išlikti klubus. Beje, labai dažnai, susidom?jus straipsniu apie es? m?s? laukian?i? pasaulio pabaig? ir spragtelejus ant jo „pelyte“, pasirodo komercin? reklama… Ar gali b?ti, kad pasaulio pabaiga – prekybinink? išmon??

Mokslinink? komisija nesupranta kod?l jie mato kiaurai sienasKod?l kai kurie m?s? mato daugiau nei kiti, ir gal net daugiau nei nor?t?? Pra?jusio amžiaus 6-ajame ir 7-ajame dešimtme?iuose Amerikoje nepaprastai išgars?jo 14-met? Margaret? Fus – mergait?, sugeb?jusi matyti per stor? juod? aki? raišt?.

Ilgainiui Margaret? net prad?jo rengti gastroles, kuri? metu demonstravo ži?rovams savo nepaprastus geb?jimus: užrištomis akimis gal?davo atpažinti jai rodomus daiktus, netgi pasakydavo, iš kokios medžiagos jie pagaminti, kokios spalvos.

Tok? ret? ir keist? talent? amerikiet? pasteb?jo turinti dar vaikyst?je. Kart? užsimerkusi mažoji Margaret? nustebo supratusi, jog net per vokus mato stambiausius daiktus kambaryje – stal?, k?des, duris. Pra?jus kiek laiko, pasitreniravusi mergait? prad?jo matyti ir smulkesnius objektus: laikrod?, pieštuk?, pirštines…

Tikslingai ugdydama unikalius geb?jimus, paauglyst?je Margaret? Fus pasiek? pribloškiam? rezultat?. Užmerktomis akimis ji jau ?ži?r?davo ne tik pa?ius smulkiausius daiktus, bet ir skirdavo spalvas, netgi skaitydavo spausdint? tekst?. Trumpai tariant, matydavo net užrištomis akimis.

Panel?s Fus fenomen? anuomet tyr? specialiai suburtos autoriteting? ekspert? komisijos, ta?iau paaiškinti jo mokslo poži?riu nesugeb?jo niekas – o gal nedr?so.

Neištikimyb? ir kiti pavojaiMeil? iš pirmo žvilgsnio – nuostabu. Meil?, išaugusi iš draugyst?s – dar nuostabiau, o dažnai girdime – ir patikimiau. Bet kaip, at?jus laikui, apsispr?sti, ar tai ir yra tas tikrasis mano bendražygis, tas nuostabus vienintelis vyras, su kuriuo s?kmingai keliausiu per gyvenimo platumas, dalydamasi džiaugsmais ir ne tokiais džiaugsmingais ?vykiais, kurie neišvengiamai nutinka.
Šiuolaikiniai psichologai teigia, kad iš ties? žmon?s yra labai skirtingi, tod?l atrasti „tinkam?“ gyvenimo partner? yra be galo svarbu. Pasirodo, žmogus iš ties? negali vienodai gerai sutarti su visais, kad ir kaip pasitik?t? savimi, kad ir kaip save myl?t?.
 
Saugaus artumo ilgesys
 
Pirmosiomis pažinties savait?mis daugelio ?simyl?j?li? galvose vyrauja jausm? chaosas. Ta?iau jei žmogus taip pat jau?iasi ir po pus?s met? ar met?, tai jau rimtas signalas, kad santykius temdo nepagr?st? baimi? ir infantilumo šeš?liai. Kai vyras daug žada, ta?iau mažai daro, priešingomis savyb?mis pasižymin?ias moteris apima baim? ir panika. Kai kurie vyrai kartais patys pajunta artumo poreik?, ta?iau daugelis laisv? branginan?i? žmoni? niekada neleist? sav?s varžyti.

Ar tiesa, kad Vieniš? mergina labiau r?pinasi savo išvaizda?Buvo atlikta apklausa tarp vyr?, kurie ?sitikin?, kad vieniš? mergina gerokai skiriasi nuo nevienišos. Be to, pasteb?ti skirtumus galima iš pirmo žvilgsnio, o pasitikrinti – per antr? pažinties minut?.

„Vieniš?s merginos savotiška veido išraiška...“

K? reiškia “savotiška”? Dauguma apklaust?j? apib?dino vieniš?s merginos
veid? kaip „nepatenkint?“ arba „sur?gus?“. Beje, vyrai atkreipia d?mes?, kad šis požymis pastebimas atitinkamose vietose ir situacijose. Pavyzdžiui, jei mergina su „sur?gusia“ fizionomija pasirodo vakar?lyje, klube ar parke, vyrai galvoja: “ ji – vieniš?, negali susirasti draugo“ ir panašiai. O jei mergina su tokia pat išraiška s?di visuomeniniame transporte, ypa? ryte, tai grei?iausiai arba ji neišsimiegojo, arba j? kas nors užkliud?, arba praplyšo p?dkeln?s.

Artefaktuose užfiksuoti ateiviai


Senov?s civilizacijose gyven? m?s? prot?viai mums paliko daugybe ne?menam? m?sli?. Prieš t?kstan?ius met? gyvenusios civilizacijos žinojo tai k? m?s sužinojome visai neseniai. Tiksl?s atstumai nuo žem?s iki saul?s ar m?nulio senov?s civilizacijoms jau buvo žinomi. Kiek planet? turi Žem?s sistema, astronomija (žvaigždži? mokslas) rodos buvo taip gerai išnagrin?ta ir išstudijuota, kad ne?manoma suvokti kaip senov?s civilizacijos gal?jo išmanyti tai, k? m?s prad?jome atrasti visai neseniai.

Neatpažinti skraidantys objektai KinijojeNedaugeliui žinoma, kad aštuntojo dešimtme?io pradžioje, Kinijoje buvo sukurta speciali kariuomenei pavaldi NSO tyrimo grup?. Priežastis buvo paprasta: šiaur?s vakar? Sin-dziango ir Gansu provincijose, kurios ribojosi su Taryb? S?junga ir Mongolija, ypa? dažnai rod?si NSO. Neaišku, ar buvo nujau?iama, ar tiksliai žinoma, kad vyksta kažkas nepaprasta.To ilgai nenusl?psi nuo žmoni? ir nepaaiškinsi kaimyni? iš šiaur?s kariniu aktyvumu.
Keist? skraidan?i? objekt? pasteb?ta visoje šalyje. Kareivis Cen ?u praneš? apie matyt? nežinom? skraidant? objekt? 1971 met? rugs?jo pabaigoje. Jo karinis padalinys buvo Dingsian mieste, Hubei provincijoje. Cen Cu padalinys atliko užduot? mažame sl?nyje netoli miesto, kai 19 valand? 30 minu?i? šiaur?je virš kareivini? pasirod? ? kamuol? panašus objektas. Atrod?, kad rutulys aplinkui gausiai leido garus. Kelet? sekundži? jis dar buvo matomas danguje, žybtel?jo šviesos spindulys ir jis pakilo. V?l kiek pakab?jo vienoje vietoje ir pakilo. Dar keletui sekundži? sustojo, šiek tiek nusileido ir dingo iš akira?io.

Povandeninio pasaulio flora ir faunaVandenyn? ir j?r? gelm?s yra vis dar neištirtos mokslinink?. Kiekvienais metais yra atrandama vis nauj? gyvyb?s form?. Rodosi, t?kstan?io metr? gylis kur saul?s spinduliai neprasiskverbia, kur sl?gis toks didelis, kad vargu ar gal?t? egzistuoti kokia nors gyvyb? galima aptikti toki? gyvyb?s r?ši? apie kurias n? nesapnavote. Vandenynas pilnas keist? ir paslapting? sutv?rim? ir šiame straipsnyje jus supažindinsime su penkiais tokiais gyv?nais.

Žmogaus kaul? ir organ? prekyba juodojoje rinkoje klesti

Žmogaus kaul? ir organ? prekyba juodojoje rinkoje klesti. Žmogaus palaik? kaulai naudojami juodojoje vudu magijoje norint atlikti slaptus ritualus ir ceremonijas. Tai paskatino kap? pl?šikus iškasti saugiau nei 100 kap? Dangbo kaime Vakar? Afrikoje. Vakar? Afrikoje gyvena apie 9.6 milijono žmoni?. Iš j? dauguma praktikuoja vienokios ar kitokios r?šies vudu magij? – praneša rauters žini? tarnyba.
“Kap? išniekinimas yra glaudžiai susij?s su pinig? nebuvimu šiame regione. Tai skatina kap? pl?šikus juos iškasti ir pardavin?ti žmoni? palaikus juodojoje rinkoje, kadangi vudu magai savo ritualuose naudoja žmogaus kaulus ar organus” – pasakojo kapini? direktorius Josephas Afatonas. “Kap? pl?šikai siekia uždirbti bet kokiu b?du. Jiems nieko n?ra švento. Kapai yra tiesiog iškasami ir palaikai išniekinami. Dažniausiai yra paimama žmogaus kaukol?s. Labai vertingos maž? vaik? kaukol?s” – teig? Josephas.

Amerikie?iai ruoš?si susprogdinti M?nul?


Jungtin?s Amerikos Valstijos Šaltojo karo metu nuskraidino žmog? ? M?nul?, ta?iau prieš tai tai visai kitoki? plan? su Žem?s palydovu.
„Asian News International“ skelbia, kad JAV šeštajame dešimtmetyje svarst? M?nulyje susprogdinti atomin? bomb? ir taip pademonstruoti, kas yra stipriausias pasaulyje.

Slaptas projektas buvo pavadintas „Skrydži? ? M?nul? studija“ arba „Projektas A119“, ta?iau, akivaizdu, niekada nebuvo ?vykdytas.

NSO persekiojo Japon? avialinij? l?ktuv?


1965 met? kovo 18 dienos vakare japon? oro linij? „TOA-Airlines” l?ktuvas „Convair 240″ su 28 keleviais skrido virš Sikoku salos. Kapitonas Jašika Inaba l?ktuv? pilotavo kartu su pilotu Tesu Umašima. Apie 19 valand? skrendant 2000 m aukštyje šalia l?ktuvo pasirod? nežinomas skrendantis objektas (NSO). Objekto skersmuo buvo apie 12-15 metr?, jis šviet? žalsva šviesa.

MISTIKA: Prakeiksmas lydintis vis? gimin?
Prakeikimo ir blogos lemties s?voka mus pasiekia iš senov?s Graikijos Edipo istorijos: vargšas karalius, pats to nežinodamas, nužud? t?v? ir ved? motin?. Final? tikriausiai prisimeni: Edipas išsibado akis, o jo sutuoktin?-motina nusižudo.

Li?dna istorija, bet ne vienintel?. Skirtumas tas, kad Edipo epop?ja yra mitas ir parabol?, kurios nereik?t? suprasti paraidžiui. O tai, kas pra?jusiais m?s? amžiaus šimtme?iais nutiko reali? šeim? realiems nariams, buvo užfiksuota ir patvirtinta j? kartos liudinink?.

Jei esi fatalistas, gali manyti, kad kai kurias gimines iš ties? persekioja prakeikimas ir nes?km?s ženklas. Ta?iau paži?r?jus atidžiau tampa akivaizdu, kad daugiau ar mažiau d?l vis? nelaimi? b?na kaltas žmoni? išpuikimas, genetika, ?tik?jimas savo antgamtiškumu ir nepažeidžiamumu arba papras?iausias valdžios ir pinig? pertekliaus nulemtas nedorumas.

Ateiviai ar žmon?s senov?je atliko atomin? bombardavim? Indijos pusiasalyje?Tuo metu, kai d?l JAV ir Japonijos santyki? viskas buvo nuspr?sta, prezidentas Haris S. Trumanas ?sak? panaudoti branduolin? bomb?. 1945 met? rugpj??io 6 dien? bombonešio „B-29a komanda numet? „Little Boy” pavadint? bomb? ant pramoninio Hirosimos miesto. Iš karto nužudoma 80 000 žmoni?. Daugiau nei 60 000 sužeist?j? kankinosi dar kelet? met?, kol mirtis išvadavo juos nuo kan?i?. Po trij? dien? branduolin? bomba sunaikino už 300 km esant? Nagasakio miest?. Pirm? kart? šiuolaikini? kar? istorijoje lik? gyvieji pavyd?jo žuvusiesiems.
Hirosimos miesto valdžia viduryje sugriauto miesto pastat? memorial?, primenant? branduolin? genocid?. ?ia, sprogimo epicentre, stovi beveik nesugriauti pastatai. Ant j? ryšk?s vaiduokliškai atrodantys žmoni? siluetai. Tai aukos, kurios akimirksniu išnyko nuo galingo sprogimo. Tod?l už j? esan?ius statinius karš?io banga paveik? mažiau nei toliau stovin?ius. Atsirado ? nuotrauk? panašus kraupus ž?stan?i? žmoni? atvaizdas.

MISTIKA: Mirusi motina jau 200 met? ieško savo s?naus


Senasis Morovo kelias esantis Mi?igano valstijoje (JAV) yra žinomas d?l savo kraupi? kalb? apie j?. Istorija nutikusi šiame kelyje siekia 1800 metus, kuomet jame pradingo motina ir jos mažametis s?nus. Pasak legendos kuri? ir dabar pasakoja vietiniai žmon?s, berniukas tiesiog išgaravo visiems matant šalia Morovo kelio. Kiek v?liau pradingo ir motina. Manoma, kad ji mir? kraupia mirtimi ieškodama savo pradingusio s?naus. Vietiniai gyventojai teigia, kad motinos dvasi? ir dabar galima išvysti šiame kelyje.

Transilvania garsi ne tik vampyraisHoia-Baciu miškas yra vadinamas “Transilvanijos Bermud? Trikampiu”. Apie š? tank? mišk? ir keistus nutikimu jame pirm? kart? buvo išgirsta 1960 metais kuomet žinomas biologas Aleksandras Siftas padar? kelet? nuotrauk? kuriose mat?si metalinis, disko formos blizgantis objektas kabantis virš miško. Tuo metu miške jis tyr? keist? žmoni? susirgim? kurie pabuvoj? miške teigdavo, jog juos pradeda pykinti, jie pasijunta blogai ir ant k?no atsiranda keisti išb?rimai. Taip pat miške sugesdavo elektroniniai prietaisai, kartais nutr?kdavo radijo ryšys. Biologas visa tai susijo su nežinomu antgamtin?s kilm?s veiklos sutrikimu.

Du m?nuliai danguje visados pranašauja nelaim?Švedijos žurnalistai prieš šešet? met? lygiame kelyje ?vykusi? tragedij? pavadino “dviej? m?nuli? m?sle”. Tuomet tiesiame ir tuš?iame kelyje apsivertus ir užsidegus mikroautobusui žuvo vairuotojas ir penkios keleiv?s – gastroli? ? Malv? važiavusios striptizo šok?jos. Katastrofos priežasties nustatyti nepavyko, – rašo “Vakaro žini?” priedas “Geras!”.

Du m?nuliai…

Viena iš mergin? – 23-ej? Brigit Meke mir? tik kit? dien? po tragedijos ir iki paskutinio atod?sio klied?dama vis kartojo: “Du m?nuliai… Du m?nuliai…”
Neseniai spaudoje prisiminta ši paslaptinga istorija. Maždaug pus? antros nakties Malm?s keli? policijos bud?tojas užregistravo skub? iškvietim? iš paprastai ramaus magistral?s ruožo už 28 kilometr? nuo miesto.
? ?vykio viet? atvyk? pareig?nai rado kelkraštyje stovin?i? tojot? ir sulamdyt? volvo, apvirtus? ratais aukštyn. Jo vairuotojas, pasak policinink?, klied?jo: pasakojo, kad j? aplenk? mikroautobusas, paskui dang? nušviet? žalsva pašvaist? ir vidury kelio lyg iš po žemi? išdygo kelios nuogos merginos: “Sustabdyti jau nesp?jau. Mašina susim?t?, gird?jau, kaip ? jos šonus bumbsi k?nai. Tai buvo tikros skerdyn?s: nelaiming? šok?j? kraujas užliejo vis? priekin? stikl?…”