tekstai: Visokie anekdotai- Kas bendro tarp Caps Lock ir kal?jimo?
- Abu jie gali pad?ti paversti tavo "o" ? "O".

Girininkas klausia draugo:
- Ar jau pad?jai žmonai dovan? po egle?
- Ar b?tina?
- Žinoma, radusi dovan? žmona man paruošia skani? vakarien?...
Po savait?s v?l girininkas neduoda ramyb?s draugui:
- Ar patenkinta žmona dovana?
- Nežinau, miškas didelis, iki šiol ieško dovanos...

Maryt? vaikyst?je netur?jo gumin?s anties, tod?l maudydavosi su šaldyta višta.

Daug ger? anekdot?Policininkas vairuotojui:
- Prašom pap?sti.
- O kur jums skauda.

- Kokios ?staigos darbuotojai patys mandagiausi?
- Policijos. Vos pas juos patenki, tuoj pat si?lo atsis?sti.

Jeigu per gin?? gimsta pasi?lymas išgerti, vadinasi, gin?as dar nebaigtas.

tekstai: Anekdotai su didele šypsenaTur?kite kantryb?s. Penktadien? po piet? suprasite, kad gyventi vis d?lto gera.

- Eilini Jonai, kod?l be dujokauk?s?
- Aš labai sloguoju, vis vien nieko nejausiu.

Ignalinos atomin?je elektrin?je ekskursija mokiniams. Už stiklo du vyrukai, supakuoti ? specialius priešradioaktyvinius kulk? nepramušamus kostiumus atsargiai perk?lin?ja iš vienos vietos ? kit? mažyt? cilindr?. Balsas iš grup?s:
- Tamsta vadove, o kas bus jei jie numes t? daikt??
- Nieko nebus... Maždaug 200 km spinduliu.

Šeimos galvai prieš Kal?das sunkiausias dalykas - ?tikinti vaikus, kad Kal?d? Senelis egzistuoja, o žmonai - kad ne!

tekstai: Suskio anekdotaiVien? ram? vakar? vyras s?di namie, ži?ri televizori? ir valgo riešutus. Meta juos aukštyn ir gaudo burna. Staiga žmona jo kažko paklausia, tas pasisuka ? j? ir išmestas ? or? riešutas ?stringa jo ausyje. Krapšto, krapšto, bando ištraukti, bet riešutas tik lenda gilyn ? aus?. Pašaukia žmon?, ta krapšto, krapšto - niekaip. Nusprendžia važiuoti ? ligonin?.
Tuo metu gr?žta dukra su savo nauju bi?u. Išgird?s apie draug?s t?vo problem? bi?as sako, kad gali ištraukti riešut?.
Jaunuolis liepia vyrui atsis?sti fotelyje, mikliai sugruda du pirštus ? nos? ir liepia stipriai p?sti.
T?vui gerai pap?tus riešutas pokšteli iš ausies.
Žmona su dukra šokin?ja iš laim?s.
Bi?as kukliai nuleid?s galv? aiškina, kad tai tik paprasti elementarios fiziologijos reikalai ir nieko ?ia jis ypatingo nepadar?.
Jaunuoliui išejus žmona negali nustoti džiaugtis:
- Bet juk tai puiku! Jis toks protingas! Kaip manai, kuo jis taps baig?s universitet??
T?vas ramiai:
- Sprendžiant iš piršt? kvapo, m?s? žentu.

Eina du kaimie?iai šalikele. Staiga pro šal? pralekia trys dviratininkai be galv?. - Nu ?ia dabar... – nusistebi vienas.
-Žinai, kaimyne, o tu dalg? ant kito peties persimesk, - sako kitas.
(TOLIAU, DAR 25 ANEKDOTAI)

tekstai: Spalvingi anekdotaiVakaras. Už lango ilgesingai leidžiasi raudona saul?. Žmona svajingai kreipiasi ? savo vyr?:
- Taip nor??iau ko nors šviesaus, gero…
Vyras:
- Alaus gersi?

At?jo pavasaris. Paukšteliai tai daro, bitut?s tai daro, drugeliai tai daro. Bet tu nebandyk. Žmon?s rankomis mosuodami neskraido.

Pas gydytoj?:
- Kokios problemos? - klausia gydytojas.
- Man nuolat vaidenasi, kad mane kažkas persekioja.
- O kada tai prasid?jo?
- Iš karto po to, kai pab?gau iš kal?jimo.

tekstai: Šaun?s AnekdotaiTur?kite kantryb?s. Penktadien? po piet? suprasite, kd gyventi vis d?lto gera.

Vakare pasiunt? moterišk? savo vyr? cigare?i? nupirkti. Tas nu?jo ? parduotuv? - uždaryta. K? dabar daryt? Ži?ri kažkoks kabak?lis dar dirba. Už?jo jis ? t? kabak?l?, nusipirko cigare?i?. Nusipirk?s apsidairo, ži?ri - s?di graži panel?. Kokia fig?ra! O kojos! Kokie plaukai!
Vyrelis užsisak? alaus, pris?do prie merginos... Po to užsak? konjako.... Po to v?l alaus ir konjako...
Staiga prabunda. Tre?ia valanda nakties! O kur jis?! Ogi pas t? mergin? lovoje!
Vyrelis ir sako:
- Klausyk, gal pudros turi?
Mergina:
- Turiu.
- Duok pudros!
Vyrelis greit pudra išsitryn? rankas ir nub?go namo. Žmona atidaro duris ir klausia:
- Tai kur tu, bjaurybe, buvai?
- Supranti, nu?jau ? parduotuv? - nedirba. Tada nu?jau ? tok? kabak?, o ten tokia graži mergina s?di. Tai aš alaus, konjako, alaus, konjako... Atsibundu tre?i? valand? nakties pas j? lovoj!
Žmona jam ir sako:
- Na, na... O tu man rankas parodyk?... K? tu man, bjaurybe, aiškini?! V?l vis? nakt? k?gliais žaidei!..

tekstai: AnekdotaiPri?m? diedukai jaun? por? vienai nak?iai pernakvoti. Paguld? gretimam kambary, bet duris paliko praviras - cekava paklausyt, k? jaunimas veikia. Sugul? diedukas su bobute abudu ir klauso. Girdi šnabždes?:
- Vien? koj? pakelk. Nu? Pak?lei? Dabar antr? pakelk. Nu? Tai dabar stumk, stumk... Nu? Ar lenda? Pasisuk šonu. Vo vo vo... Taip taip taip... Atsargiai, neskub?k, neskub?k... Va va... Gerai gerai...
Ryte prabunda diedukai - stalo neb?r.

Geros merginos skaistyb? praranda pirm?j? vestuvi? nakt?, blogos- pasitaikius pirmai progai, protingos- du tris kartus.
Geros merginos skaistyb? praranda su savo vyru, blogos- su girtu klasioku, protingos- su falo imitatoriumi.
Geros merginos „duoda‘ myl?damos, blogos- už pinigus, protingos- kai pa?ios nori.
Geros merginos skaito pasakas, blogos-„Kama Sutra“, protingos- medicinos enciklopedij?
Geros merginos tiki vyrais, blogos vyrais netiki, protingos – netiki niekuom.
Geros merginos iš nusivylimo verkia, blogos- geria, protingos-eina apsipirkti.
Geros merginos turi kompleks? d?l kr?tin?s dydžio, blogos-prisikemša silikono, protingos- didžiuojasi tuo k? turi.
Geros merginos siuvin?ja kryžiuku, blogos-trankosi po diskotekas, protingos- naršo internete.
Geros merginos moka gaminti maist?, blogos- moka maist? užsisakyti, protingos- laikosi dietos.
Geros merginos puikiai kalba keliomis užsienio kalbomis, blogos- tik gimt?ja, protingos- savo pa?i? kalba.
Geros merginos seks? vertina kaip pareig?, blogos- kaip pramog?, protingos- kaip gyvenimo dal?.
Geros merginos eidamos ? kin? nešasi spragint? kukur?z?, blogos-prezervatyv?, protingos-l?p? dažus.
Geros merginos tiki rojumi, blogos-pragaru, protingos-Darvinu.
Geros merginos laukia princo ant balto žirgo, blogos- milijonieriaus su juodu mersedesu, protingos- abu šiuos personažus laiko išgalvotais.
Geros merginos miega su pižama, blogos-nuogos, protingos- atsižvelgdamos ? situacij?.
Geros merginos ieško savo erogenini? zon?, blogos- jas žino, protingos mano, kad neerogenini? zon? apskritai n?ra.
Geros merginos yra ištikimos savo vyrui, blogos- meilužiui, protingos – abiem.
Geros merginos myli visus vaikus, blogos- tik pilname?ius, protingos-savo.
Geros merginos nešioja mini, blogos- nešioja, ta?iau be apatini?, protingos nenešioja mini, eidamos ? darb?.
Geros merginos turi darb?, blogos-r?m?j?, protingos- savo versl?.
Geros merginos tampa r?pestingomis žmonomis, blogos-geromis meiluž?mis, protingos-ištikimomis draug?mis.

tekstai: Skaitom anekdotus!
Sugalvojo kunigas išvykti atostog?. Pasikviet? jis naujai iškept? kunig? ir sutar?, kad šis praves mišias, išklausys išpažintis, duos atgailos ir t.t. Ant lapelio suraš?, kiek už k? mald? sukalb?ti...
S?di "naujokas" klausykloje, at?jo mergina ir sako:
- Kunige, nusid?jau: melavau, negera buvau... Oraliniu seksu užsiimin?jau...
Tas pasimet?s, nežino kiek atgailai duoti... Prasidaro klausyklos duris, o ten klap?iukas stovi, jo klausia:
- Klausyk, k? kunigas už oralin? duoda?
- Kokakolos ir du snikersus!

tekstai: Naujausi ir linksmiausi anekdotaiSkambutis vyrui:
- Brangusis, tu mane myli?
- Bl*t, kas nutiko mašinai, kale?!

Autobus? sustojime kalbasi dvi moterišk?s:
- O aš dabar naudoju aromatizuot? tualetin? popieri?, labai skaniai kvepia...
Šalia stovintis vyrukas ?siterpia ? pokalb?:
- Prieš ar po?..

Ilgus metus Seime dirbantis ponas Benas sako buvusiam mokyklos suolo draugui:
- Kai prieš 10 met? prad?jau savo karjer?, tur?jau tik dvi tuš?ias kišenes. Šiandien aš turiu milijon?.
- D?l Dievo meil?s, kam jums tiek kišeni??

Numir? vyras. Žmona pastat? brang? paminkl? ir jame užraš?: "Ils?kis ramyb?je, kol aš ateisiu..."

- Brangioji, šeštadien? mes gal?sime puikiai praleisti vakar?. Nupirkau tris bilietus ? kin?!
- O kod?l tris?
- Vien? tavo t?vui, vien? motinai ir vien? broliui...

tekstai: anekdotai- Nežinau, k? daryti. Prieš por? met? vyras išvažiavo ? Airij?, o dabar rašo, kad atvažiuo?iau pas j? su abiem vaikais.
- Tai ir važiuok.
- Ta?iau vaikai jau keturi!

Praktikant? blondin? gavo užduot? nudažyti firmos direktorius namo langus. Po valandos ji skambina direktoriui:
- Šeimininke, langai nudažyti, o r?mus dažyti?

Motina pirm?syk jaun?lio s?naus papraš? nupirkti duonos. Po kiek laiko mažylis gr?žta be duonos, laižydamas didel? porcij? led?...
- Duonos jau nebuvo, - aiškina jis, - bet juk reikia kuo nors maitintis!

- Mamyte, k? tu ?ia darai? - klausia dukra, pama?iusi, kad apk?noka mama bando ?l?sti ? jos suknel?.
- K? aš darau? Aš noriu tau parodyti, kaip tu baisiai atrodai su šia trumpa suknele!

Dukrel? pasakoja:
- Mama, aš ma?iau, kaip t?t? ved? pasivaikš?ioti du policininkus. Jie abu buvo ?sikib? t?tei ? parank?.

tekstai: ANEKDOTAI- Šventasis T?ve, sakykite, ar per pasnink? galima su moterimi?..
- Galima, mano s?nau, galima, tik su nelabai riebia...

Šefas kritikuoja savo sekretor?:
- Šiame laiške daugyb? klaid?. Ar j?s jo neperskait?te antr? kart??
- Žinoma, kad ne. J?s gi sak?te, jog laiškas yra slaptas.

Eina du girti bach?rai iš baro namo, o prieš juos eina moteris su dideliais pirkini? krepšiais. Vienas sako:
- Evka, ž?k, tankas eina!
Moteris išgirdo ir užpykus su vienu krepšiu tam bach?rui na per snuk?.
Kitas sako:
- Ž?k, dar ir karinis!

Eina du vyrai. Vienam ant galvos purpteli varna.
- Ar neturi popieriaus?
- O kam? Užpakalis juk vis tiek nuskrido.