tekstai: AR NORI ANEKDOTO?(17 Anekdot?) - Apie k? svajoja restoran? padav?jai?
- Apie tai, kad gal kada nors restoran? lankytojai pietaus namuose, o arbatpinigius atsi?s paštu.

Medikas pacientui:
- Jums labai pakilo temperat?ra.
- A, tai tod?l man taip š?la kojos?

D?stytojas pasakoja:
- Kai ind? moterys išteka, joms ant kaktos uždedamas taškelis...
- D?stytojau, o kai jos išsiskiria, jos padedamas kablelis?

J?s laikote save organizuotu žmogumi, nes visas j?s? kompiuterio monitorius apklijuotas lipniais popier?liais.

Li?dnas vyras s?di bare. draugas klausia:
- Kas atsitiko? Ko toks susir?pin?s.
- Tai d?l žmonos. Ji išvažiavo su mano automobiliu...

Mama sako dukrai:
- Dukrele, tu išteki nepagalvojusi.
- Mamyt, tu gi pati sakei, kad man dar anksti galvoti apie vedybas.

Teis?jas sutuoktiniui:
- J?s? žmona jums atsleidžia ir nori pabandyti dar kart?.
- Vyras atsid?sta:
- Gerai, sutinku su bausme.

tekstai: Anekdotai iš ?vairiausi? vieteli?"Gyvenimas po penkiasdešimties tik prasideda", - pagalvojo moteris ir papraš? ?pilti dar 50 gram?.

- Žinai, Maryt? labai ištikima moteris...
- Argi? Juk ji jau tre?i? kart? ištek?jo.
- Taip, bet meiluž? vis t? pati turi.

Blondin? iš UK rašo laišk? mamai: "Pas mus oras geras. Praeit? savait? lijo tik du kartus - iš pradži? 3 dienas, o paskui 4."

S?di du žmog?nai tundroj ir kalbasi. Vienas sako kitam:
- Jei atsp?si kiek aš turiu elni? abu atiduosiu.
- Tai gal penkis?!

Mažyl? sako mamai:
- Mamyte, man nepatinka s?ris su skylut?mis.
- S?r? suvalgyk, o skylutes palik.

Šeiminink? dukra sve?iams skambina pianinu. Prie jos prieina žinomas piniastas:
- Kod?l nesinaudojate pedalu?
- Aš ne taip greitai groju, kad reik?t? stabdži?!

Geri ir Blogi ANEKDOTAIUžrašas ant krab? lazdeli? pakuot?s: "Gaminant š? produkt? nenukent?jo n? vienas krabas."

Žurnalistas klausia ?kininko:
- Kaimynai iš j?s? nevagia?
- Nevagia.
- O kod?l tada prie vištid?s pad?tas šautuvas?
- Va tod?l ir nevagia...

Prie kapini? pakabintas skelbimas: "Neting?kite, kelkit?s ir eikite balsuoti..."

Jei prie šventinio stalo jau nežinote, kuri ranka yra kair?, bet dar prisimenate, kurioje pus?je yra dešin?, tai žinokite, kad šakut? reikia laikyti pirmoje rankoje iš dešin?s, o peil? - antroje rankoje iš dešin?s.

Lankytojas bara administratore:
- Panele, ar jums kas nors greitai pavyksta?
- Taip, aš labai gretai pavargstu...

tekstai: anekdotaiDauguma viengungi? svajoja apie švelni? ir r?pesting? žmon?. Dauguma vedusi?j? - taip pat...

- Brangusis, o k?, jei vestuves keltume per Velykas?
- Manau, kad neverta gadinti tokios švent?s...

- Vaikai, kas žinote, kaip bus veiksmažodžio "draugauti" b?simasis laikas?
- "Ištek?ti", tamsta mokytoja!

Gr?žus? vakare namo vyr? žmona užsipuola:
- Kod?l tavo veidas l?p? dažais išteptas?
- Tai ne l?p? dažai, tai kraujas, - teisinasi vyras. - Mane k? tik skersgatvyje užpuol? ir sumuš?.
- Tavo laim?! Ži?r?k tu man! - nurimsta žmona.

- Kiek kart? per dien? normalus žmogus ži?ri žinias?
- Tiek kart?, kiek jo žmona neži?ri serial?.

Adomas ir Ieva buvo ideali pora. Jam nereik?jo klausytis jos pasakojim? apie nuostabius vyrus, už kuri? ji gal?jo ištek?ti, o jai - apie tai, kaip skaniai mok?jo gaminti valgyti jo mama.

Dviej? moter? pokalbis:
- Gird?jau, ištek?jai?
- Taip, iš pradži? mes ketinome likti draugais, bet paskui visgi nusprend?me susituokti.

tekstai: Užstal?s anekdotaiValdžios atstovas ateina ? ?kininko sodyb? ir klausia ?kinink?s:
- Kur gal??iau rasti j?s? vyr??
- Jis kiaulid?je, - atsako ši. - Atpažinsite j? iš kepur?s.

- Mama, ar aš galiu skaityti, kol užmigsiu?
- Na gerai, dukryte, bet n? minut?s ilgiau.

Tarnautojas vadovui:
- Ponas Jonai, j?s juk pažad?jote man daugiau pinig?, jei b?site manimi patenkintas!
- Taip, bet kaip aš galiu b?ti jumis patenkintas, jei j?s norite daugiau pinig??

Informacinis skelbimas mikroautobuse: "Skund? knyga - priešaky važiuojan?iame maršrutiniame autobuse."

Žmona mane vis ver?ia gerti. Gr?žtu namo, o ant virykl?s - pilna keptuv? užkandos!

tekstai: Anekdotai iš visur ir apie visk?Kalbasi du draugai:
- Žinai, mano šuo moka meluoti.
- Netikiu...
- Reksai, kaip sako kat??
- Au au!
- Matai?

- Visada, kai pamatau kvail? veid?, mane suima juokas...
- O tai kaip tu skutiesi?

- Gydytojau, turiu problem? d?l alkoholio!
- Kas nutiko?
- Pinigai baig?si.

Žmona sako vyrui:
- Aš labiau vertinu vyr? prot?, o ne k?n?...
Vyras:
- Tai žinoma! "K?nas" anks?iau ar v?liau nustos stov?t, o prot? gal?si p*st vis? gyvenim?!

Anekdotai, anekdotukai ir anekdotai?iai- K? j?s? vaikas žada veikti, kai baigs mokykl??
- Jei jis ir toliau taip mokysis, kaip dabar, pabaig?s mokykl? jis jau bus pensijoje.

Kalbasi dvi sekretor?s:
- Bjaurus išradimas ta spausdinimo mašin?l?.
- Kod?l?
- Kai nedirbi, iškart girdisi.

- Gydytojau, labai skauda galv?! - skundžiasi pacientas.
- Seniai tokie skausmai?
- Vis? gyvenim?, daktar?li.
- O iki tol kaip jaut?t?s? - teiraujasi gydytojas.

Ištrauka iš blondin?s prisiminim? knygos: "Vaikyst?je mama man ? kas? ?pindavo g?lyt?. B?davo labai gražu, tik negal?davau b?gioti, nes ? nugar? daužydavsi vazonas..."

- Kur eini, Jonai?
- Leistis vaist?.
- ? ligonin??
- Ne, ? užpakal?.

Tiesiog anekdotai- Kur mano bifšteksas? - piktai teiraujasi lankytojas padav?jo.
- Po citrina, pone!

Žmona priekaištauja vyrui:
- Štai gr?žti iš darbo ir iškart komanduoji: "? lov?!" Mes niekada nekalbame apie men?, muzik?...
Kit? dien? gr?žta vyras namo:
- Ar tu skaitei Rembrant??
- Ne.
- Tada ? lov?!

Kalbasi du pagyven? vyrukai:
- Klausyk, k? labiau nor?tum tur?ti: trisdešimt t?kstan?i? lit? ar tris vaikus?
- Tris vaikus...
- Kod?l?
- Tod?l, kad turiu penkis.

Jaunas t?vas dži?gauja:
- Puiku, berniukas.
- Ne, ne. Tai mergait?. O dabar paleiskite mano nykšt?! - liepia akušer?.

tekstai: ANEKDOTAIMoter? poreikia skirtingi: vienoms b?tinai reikia milijardieriaus, kitoms užtenka ir kuklaus milijonieri?kš?io...

- Kod?l geri tiek daug vandens, Petriuk? - klausia mama.
- Nes suvalgiau obuol?.
- Bet k? tai turi bendra?
- Pamiršau j? prieš valgydamas nuplauti!

Žmona d?sauja:
- Kaip viskas ?griso! Noriu imtis ko nors ypatingo, ko nors, ko dar nesu dariusi...
- O, tai labai gerai! - atsiliepia vyras. - Suadyk mano kojines.

- Juozai, kaip pasiekei, kad tavo žmona su tokiu užsidegimu pjaut? žol??
- Man pavyko ?tikinti, kad pjaunant žol? stand?ja kr?tys.

- Broniau, nuo kada nešioji auskar??
- Nuo pra?jusio penktadienio, kai mano žmona rado j? m?s? lovoje...

Per operos kulminacij? Onut? kumšteli savo vyrui:
- Ži?r?k, tas tipas šalia man?s užknark?.
- Na ir kas? Tai juk ne priežastis mane žadinti...

- K? turi padaryti blondin?, norinti numesti tris kilogramus svorio?
- Nusiprausti kosmetik?.

tekstai: 22 ANEKDOTAIAngl? džentelmenas, išgird?s triukšm? gatv?je, klausia savo liokajaus:
- Berimorai, koks ten triukšmas už lango?
- G?j? paradas, sere.
- O ko jie reikalauja?
- Kad leist? vienos lyties asmen? meil?, sere.
- O k?, jiems draudžia?
- Ne, sere.
- Tai kod?l tada jie eina ? gatves?
- Piderastai, sere.

tekstai: anekdotaiN?ra jokios Darvino evoliucijos teorijos, yra tik s?rašas gyv?n?, kuriems Chuckas Norrisas leido gyventi.

Šefas darbuotojui:
- J?s atleidžiamas, nes darbo metu miegojote.
- Ta?iau direktoriau, juk aš ne vienintelis taip darau.
- Žinau, bet j?s vienintelis tai dar?te su mano žmona.

- Gal iškre?iam Jonui pokšt? ir ? stiklin? vietoj limonado pripilam degtin?s?
- O gal geriau man tok? pokšt? iškre?iam?

Sutinka asilas verkian?i? kiaul? ir klausia:
- Ko verki?
- Ak, kai tik žmon?s susibara, vartoja mano vard?... Arba jei kur nors purvina, sako - kiaulid?...
- Tu teisi, tai tikra kiaulyst?...

Vyksta tikybos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko:
- Pasakyk, kas buvo pirmasis žmogus?
- Adomas.
- O koki? didel? bausm? pasiunt? jam Dievas?
- Iev?!