Rinkiniai: Linksmi gifai
(21 Foto) Linksmiausi judantys gifai nudžiugins kiekvien? užsukus? pasiži?r?t.

tekstai: Liux anekdotai(37 anekdotai) - Nor??iau kruizo sau ir žmonai.
- Ar turite koki? nors pageidavim??
- Nor??iau atskir? stal?, atskir? lov?, kaju?i?, laiv?...

Eina du dj'ai ir ži?ri - plakatas kabo: "Dj'ai prieš narkotikus". Pirmasis sako:
- ?, tai ?ia tas pats, kas bit?s prieš med?...

Per cirko vaidinim? klounas pakelia ant rank? maž? berniuk? ir garsiai visiems girdint sako:
- Pasakyk visiems, kad mes tikrai vienas kito nepaž?stame ir niekad anks?iau nesimat?me.
- Gerai, t?veli.

Kart? Chuckas ?spyr? arkliui ? smakr?. Taip atsirado žirafos.

Vyras klausia padav?jo:
- Sakykite, kok? vyn? gal?tum?te pasi?lyti?
- J?s su dama?
- Taip.
- Su ta, kuri nesenai nu?jo ? tualet??
- Tikrai taip.
- Tada aš j?s? vietoje užsisaky?iau degtin?s...

- Jonai, ar tau reikia kišeninio žibintuv?lio?
- Ne, savo kišen?se visk? ir tamsoje randu...

Pirmas Chucko suktukas - mirtis. Antras - k?no išniekinimas.

Ateina vyras ? vaistin?:
- Prašau duoti acetilsalicilo r?gšties.
- Jums aspirino?
- Na taip, niekaip negaliu ?siminti šio žodžio.

tekstai: Štai ir anekdotai(25 anekdotai) - Padav?jau, dav?te atšipus? peil?!
- O j?s j? pagal?skite ? šnicel?.

- Kokios profesijos žmon?s Lietuvoje yra bailiausi?
- Keli? policininkai, nes vis? laik? s?di kr?muose.

- Jums kavos su konjaku?
- Be!
- Be konjako?
- Be kavos!

Pagyvenusi dama zoologijos parduotuv?je:
- Ar turite pap?g?, kuri moka kalb?ti angliškai?
- Ne, bet mes turime gen?, kuris moka Morz?s ab?c?l?!

50 ANEKDOT?Bažny?ioje kunigas jaunikiui:
- ? klausim? "Ar sutinkate imti j? ? žmon??" reikia atsakyti "Sutinku", o ne "Buvo nebuvo".

- Negali b?ti, j?s? kaime n?ra gydytojo? Tai k? j?s darote?
- Mirštame savo mirtimi.

- Brangioji, jei jau pažad?jau tau gimtadieniui nutrij?, vadinasi, tu j? ir gausi. Tik jau šerti tur?si pati.

Dauguma elektros prietais? sunaudos mažiau elektros energijos, jei yra išjungti.

Neseniai ištek?jusi dukra skambina motinai:
- Mama, Jonas papraš? užkaisti virdul?, o kulinarijos knygose apie - n? žodžio!..

tekstai: Faini anekdotai- O Dieve, kas tau yra? - klausia trynukus pagimdžiusi motina liguistai pavydaus savo vyro.
- Šitas vaikas juk labai panašus ? tave.
- Jis - taip, bet kiti du...

- Vai vai, tas daktar? raštas... Niekaip ?skaityti ne?manoma...
- Gerai gerai rašo! Aš va su vienu receptu pusmet? nemokamai važin?jau autobusu, lankiausi muziejuose ir gaudavau nuolaidas knygyne. Dabar kai j? nunešiau, tai dar ir pensij? pak?l?...

Šefas klausia tarnautojo:
- Ar j?s tikite pomirtiniu gyvenimu?
- Taip, o k??
- Matote, vos jums vakar iš?jus ? savo t?vo laidotuves, jis at?jo ?ia ir teiravosi j?s?.

Padav?jas guli operacin?je:
- Pone daktare, man taip skauda...
- Apgailestauju, bet tai ne mano stalas.

- Julijonai, ?pilk žuvyt?ms šviežio vandens.
- O kam? Juk jos dar neišg?r? seno.

tekstai: Rimtai geras anekdot? rinkinysKart? pagavo policija tris ind?nus ir uždar? ? kal?jim?. Pirm? dien? Stiprioji Ranka band? išlaužti grotas, bet nepavyko. Antr? dien? Šoklioji Koja band? peršokti per virv? - nepavyko. Tre?i? dien? Žvitrioji Akis pamat?, kad grot? n?ra...

Susitinka du kiemsargiai. Vienas sako:
- J?s? veidas man matytas. Ar anks?iau mudu nebuvome susitik??
Kitas klausia:
- O kokiame banke j?s dirbote?

- Gydytojau, šeima mano, kad aš nenormalus, nes man patinka medvilnin?s kojin?s.
- Nieko ?ia keisto. Man, pavyzdžiui, jos irgi patinka.
- Tikrai? Kaip šaunu! O jums labiau patinka su grietine ar su ke?upu?

Parduotuv?je:
- Ar j?s? degtin? šviežia?
- Aišku.
- O kod?l man vakar bloga buvo?

Ateina blondin? ? parduotuv?:
- Ar parduodate perdegusias lemputes?
- O kam jums jos?
- Noriu ?sirengti tams?j? kambariuk?.

Rimtai geras anekdot? rinkinys(25 anekdotai) Vyksta teismas. Prokuroras už vagyst? pasi?l? penkerius metus.
- Gerbiamas teis?jau, aš nekaltas. Jeigu prokuroras prašo penkeri? met?, tai ir duokite jam.

Turistas paklaus? praeivio:
- Jeigu aš eisiu šia gatve, ar tenai bus traukini? stotis?
- Ar eisit, ar neisit, ji ten vis tiek bus.

Jaunut? sekretor? rašo šefo diktuojam? laišk?. Po "diktanto" ji klausia:
- Gal gal?tum?te pakartoti, kas buvo tarp "Gerbiamas pone" ir "Nuoširdžiai j?s?"?

Turk? sultonas, pamat?s prie savo r?m? autobus?, šaukia:
- Juk sakiau, kad mano r?muose neb?t? joki? turist?!
- Tai ne turistai, šviesybe, tai j?s? uošv?s atvažiavo.

- Kod?l tu nevedi Birut?s?
- Kad ji nieko neturi.
- Po vestuvi? tur?s...
- K??
- Tave!

Pas but? valdytoj? ?b?ga susinervin?s žmogelis:
- Kai lyja lietus, ? mano but? teka vanduo! Kiek laiko tai truks?
- Iš kur man žinoti? Aš juk ne meteorolog?.

tekstai: KLAUSOM ANEKDOT?Turistai apži?rin?ja pilies griuv?sius. Mažas berniukas klausia t?vo:
- Ar ?ia ta vieta, kur m?s? mamyt? mok?si vairuoti?

Kuo labiau vairuotojai nesupranta, kuriems galams statomi absurdiški kelio ženklai, tuo daugiau policinink? stovi pakel?se, kad jiems tai paaiškint?.

- Liudytojai, ar gerai paž?state kaltinam?j??
- Taip, mes kartu banke dirbome.
- Kada tai buvo?
- Prieš du m?nesius, apie 4 valand? ryto.

? kairiuosius ir dešiniuosius m?s? politikai skirstomi pagal tai, kuria ranka labiau link? griebti.

- Kod?l merginos vis re?iau tiki meile iš pirmo žvilgsnio?
- Tod?l, kad po to dažnai tenka nusivilti: iš pirmo žvilgsnio labai sunku nuspr?sti, kas kiek uždirba.

?kininkas, priimdamas nauj? žmog?, klausia:
- Ar moki melžti ir vairuoti traktori??
- Traktori? vairuoti moku, bet dar niekada jo nemelžiau...

tekstai: Pralinksmink pasaul?, papasakok anekdot?- T?ti, o kod?l mamai nuolat skauda galv??
- Tod?l, kad aš namo parnešu mažai pinig?.
- O kod?l tu namo parneši mažai pinig??
- Nes dalis t? pinig? lieka pas tetas, kurioms nieko neskauda.

Mokytoja klausia didžiausio klas?s tinginio:
- Petriuk, o tu kokiu gyv?nu nor?tum b?ti?
- Žal?iu.
- Kod?l?
- Gal??iau vaikš?ioti gul?damas.

Zologijos sode:
- Mama, mama, ar ?ia beždžion??
- Ne, dukrele, mes dar tik prie kasos.

Teis?jas kaltinamajam:
- J?s teisiamas už tai, kad kažkok? skyst? pardavin?jat kaip gyvyb?s eliksyr?. Ar anks?iau už tai buvote baustas?
- Taip, 1745 ir 1899 metais.

Ar papasakosi man anekdot??!- JAV mokslininkai teigia, kad iš karvi? m?šlo galima gaminti baldus.
- Ne tik baldus, - pritaria Rusijos automobili? gamintojai.

Valytoja klausia banko valdytojo:
- Valdytojau, gal gal?tum?te man pasakyti ??jimo kod? ? bangenybi? saugykl??
- T? kod? žinome tik aš ir vyriausiasis apsaugos darbuotojas!
- Žinokit, užkniso su plauk? segtuku atrakin?ti, kad gal??iau tas patalpas išvalyti...

Iš l?ktuvo šokin?ja desantininkai. Leitenantas nusteb?s klausia vieno kario:
- O tu iš kur ?ia atsiradai? Juk šokai pirmas?
- Parašiutas neišsiskleid?, teko gr?žti.

Gydytojas - pacientui:
- Jei mesite r?kyti, po to gyvensite dar dvidešimt met?.
- Puiku! Tuomet mesiu r?kyti sulauk?s aštuoniasdešimties.

SUPERINIAI ANEKDOTAIP?kuotukas sako Knysliukui:
- Teta mums atsiunt? 10 puodyni? medaus, kiekvienam po 8.
- Betgi po 8 neišeina!
- Nežinau, išeina ar ne, bet savo 8 aš jau suvalgiau.

Vyrai kaip svog?nai - nulupi, ir nieko nebelieka, kaip tik verkti.

Kaimo žmogus per radij? išgirdo žodžius: subjektas, objektas, id?ja. Nu?jo pas kaimo mokytoj? paklausti, k? jie reiškia. Mokytojas atsak?:
- Subjektas - žmogus, objektas - daiktas, o id?ja - tai, kas yra galvoje.
Žmogus nu?jo ? parduotuv? ir sako:
- Subjekte, duok man objekt? - reikia iš galvos iššukuoti id?jas.

- Kaip veikia pel?kautai, kuriuos neseniai sukonstravo tavo t?vas?
- Tiesiog puikiai. Kas ryt? šalia j? randame dvi peles, kurios nugaišo iš juoko, išvydusios tok? technikos stebukl?.