Geras anekdotasVietoj to, kad prašyti ir žemintis, geriau pavogti ir tyl?ti.

Vyksta tarptautin?s šaudymo iš lanko varžybos. Pirmas išeina šveicaras su lanku, pasikvie?ia vien? žmogel? iš minios, duoda jam obuol?, liepia nueiti už šimto metr? ir užsid?ti obuol? ant galvos. Žmogelis nueina, atsistoja kaip liepta, šveicaras šauna iš lanko ir tiesiai ? obuol?. Minia ži?rov? patenkinta ploja, o šveicaras išdidžiai:
- I am Wilhelm Tell!
Anglo eil?. Liepia žmogeliui su obuoliu atsistoti už 200 metr?, šauna ir v?l tiesiai ? obuol?. Minia dži?gauja, o anglas šaltai:
- I am Robin Hood!
Tada išeina gruzinas – pasistato žmogel? su obuoliu už dešimt metr? nuo jo, ilgai taikosi, šauna ir tiesiai žmogeliui ? pilv?. Žmogelis gri?na, sveikas obuolys nukrit?s nurieda, minia aikteli, atsisuka ? gruzin?, o tas kaltai šypsodamasis rankas sk?steli:
- I am sorry…

Studentas vis? sesij? prasit?sin?s, nakt? prieš egzamin? dreba, nežino nuo ko prad?ti mokytis, viskas galvoja: "man šak?s". O ?ia vidinis balsas:
- Mokykis septint? biliet?.
Studentas:
- Kas ?ia dabar?
- Sakau septint? mokykis.
Na, studentas galvoja neapgaus gi vidinis balsas, iškal? septint? biliet?, kit? dien? nu?jo ? ezamin?, atsistojo trauktis egzamino biliet?, o ?ia vidinis balsas:
- Ištrauk septint?, kitaip šak?s bus...

tekstai: Dienos anekdotaiKovoti su girtuoklyste, apribojant galimyb? ?sigyti degtin?s, — tas pats, kas kovoti su tryda, apribojant galimyb? nueiti ? tualet?.

Buhalterija. S?di du buhalteriai. Vienas sako:
- Klausyk, Jonai, mes jau dvejus metus dirbam be atostogu... Kažk? reikia sugalvot.
Kitas buhalteris:
- Id?ja!
Atsistoja, nueina prie lango, pasikabina ant užuolaid? karnizo ir kabo žemyn galva.
?eina direktorius. Nustebes klausia:
- Ka tu ?ia darai?
- Aš dabar esu lemput?, tod?l ir kabu.
- Oi, persidirbai, tau reikia atostog?! Pails?k dvi savaites.
Tas susikrauna daiktus ir iseina. Jo kolega irgi daiktus kraunasi.
Direktorius:
- O tu kur susiruošei?
Buhalteris:
 - Tai k?, aš dabar be šviesos tur?siu dirbti?  

- Kas tai yra bendroji narkoz??
 - Kai kartu su pacientu užmiega ir visi gydytojai.

Vyrai, jeigu norite, kad j?s? mergina dažniau šluot? grindis, padovanokite jai chalat? iki pat žem?s.

Pilnos keln?s žvengoMergina kvie?ia draug?
- Ateik vakare ? mano namus, pernakvosi, gerai paš?lsim!
- O t?tis su mama leis?
- Ne, su mama tikrai neleis, su manim miegosi...

Skrenda l?ktuvas. Stiuardes? nešioja g?rimus. Prieina prie kažkokio arabo:
- Pone, gal jums viskio ar vyno?
- Ne, a?i?. Man tuoj reik?s s?stis prie vairo.

Tam, kad pasi?st ginekolog?, užtenka jam pasakyt:
- Eik dirbt!

Vagys ?silauž? ? but? ir ant šaldytuvo pamat? tik du magnetukus - vien? iš Šiauli?, kit? iš Kauno, suplov? indus, paš?r? katin? ir tyliai pasišalino...

Grup? turist? muziejuje apži?rin?ja statul?, prie kurios pritvirtinta lentel? su pavadinimu "Nugal?tojas". Statula be rank?, be koj?, be galvos. Vienas turistas ir sako:
- ?sivaizduoju, kaip atrodo nugal?tasis...

- Tu turi tokius didelius ?sus! ?domu, ar jie netrukdo tau valgyti?
- Pavaišink - pamatysi!

- Na, ženteli, sveikinu tave su švent?mis!
- Kokios dar švent?s, mama?
- Tai va, man reikia išvažiuoti kelioms dienoms...

Mokytojas aiškina nepažangiam mokiniui:
- Jei ir toliau taip mokysies, tavo t?vui prad?s augti žili plaukai!..
- ?sivaizduoju, kaip jis apsidžiaugs - juk dabar yra visiškai plikas...

Pasimatymas. S?di mergina ir vaikinas. Staiga mergina "pabezda" ir sako:
- Nor??iau, kad tai likt? tik tarp m?s?...
- O aš nor??iau, kad išsisklaidyt?, - atsako vaikinas.

Geriausi dienos anekdotai?iuk?i? mokslininkai padar? stulbinam? atradim?: jie nustat?, kad žem? - n?ra apvali! Ji purvina ir girgžda tarp dant?...

Susitinka du draugai:
- Sveikinu, kad b?damas 94-eri? dar kart? susižad?jai. Kiek tavo nuotakai?
- 82-eji.
- O kada ketinate susituokti?
- Nežinau, vedyboms priešinasi jos t?vai, sako, kad a6 jai per senas!

Sutuoktiniai keliauja po kalnus.
- Kaip nuostabu, brangusis, - šaukia ji, - pažvelk ? sl?n? ten, apa?ioje!
- Nesuprantu tav?s, - d?sauja jis. - Tai kam tempei mane ? virš??

Ant antenos tupi du žvirbliai. Ji rauda. Jis m?gina j? nuraminti:
- Patik?k manimi pagaliau! Aš neved?s. Man žied? užmov? ornitologai.

Mo?iut? skryb?li? parduotuv?je nusiži?ri ypa? prašmatn? model?. "Su ja j?s iš karto atjaun?jote 20 met?", - giria pardav?ja.
An?kas mo?iutei:
- Tada jos nepirk. Neteksi pensijos.

tekstai: Keli Linksmi AnekdotaiGodus moka du kartus. Bukas moka tris kartus. Mokes?i? mok?tojas moka visada.

- Padav?jau, mano l?kšt?je plaukioja mus?!
- Nusiraminkite. Neilgai ji ten bus. Matote vor? ant l?kšt?s krašto?

Susitiko seniai nesimat? draugužiai. Vienas klausia:
- Kaip gyveni, iš ko gyveni?
- Iš rašymo.
- Ooo, tapai žurnalistu ar rašytoju?
- Ne, rašau t?vui laiškus, kad man atsi?st? pinig?.

Moteriška logika - šak?s vyriškai psichikai.

Filosofinis klausimas: jei esi protingesnis už blondin?, tai kod?l ne turtingesnis?

Trumpiausia pasaulyje meil?s istorija: iš pradži? susitiko j? žvilgsniai, po to - l?pos. Dabar susitinka j? advokatai.

- Laba diena, kaimyne. Vakar ma?iau j?s? s?n?, bet jis man?s nemat?.
- Taip, jis man irgi sak?, kad j?s? nemat?.

tekstai: Opel'is turi du pliusus: vien? ant akumuliatoriaus, kit? ant vaistin?l?s...

Kai italas k?r? smuik?, galvojo apie moter?. kai pranc?zas k?r? arf?, jis irgi galvojo apie moter?. ?domu, apie k? galvojo rusas, kurdamas balalaik??

Kalbasi du škotai. Vienas sako:
- Tie anglai tokie pasiut?. Štai, pavyzdžiui, vakar ?b?ga pas mane vienas ? viešbu?io numer? 2 valand? nakties ir pradeda šaukti, keiktis.
- O tu k??
- Nieko, toliau grojau savo d?dmaišiu...

S?di du pedofilai priešais vaik? darželio kiem?. Kieme keturi? met? mergait? supasi s?pyn?se.
- Va, ?ia tai moteris, - sako pirmas.
- Ech, b?tum mat?s j? prieš por? met?... - sako kitas.

tekstai: Atominiai anekdotaiLigonin?je:
- Sesele, man atrodo, j?s šiandien ne ta koja iš lovos išlipote...
- Kod?l gi?
- J?s apsiavusi daktaro šliur?mis!

Senol? kasdien važiuoja autobusu ir visada atneša vairuotojui riešut?. Vairuotojas kart? klausia:
- Iš kur j?s visada turite ši? skan?st??
- Matote, aš labai m?gstu šokolad? su riešutais, tik j? ne?kandu.

Ligonis labai nervinasi prieš operacij?. Chirurgas j? ramina:
- Nesinervinkit, toki? operacij? aš dariau daugiau nei šimt? kart?.
Ligonis nusiramin?s atsid?sta:
- Uff...  Vien? kart? juk turi pasisekti!

tekstai: Anekdotai ir anekdotai- Klausyk, Givi, - sako vienas gruzinas kitam, - kažko m?s? vienas avinas li?dnas. Gal j? paskersti?
- Na, Gogi, jei manai, kad tai j? gali pralinksminti...

Žyd? virtuv? gars?ja farširuota žuvimi, amerikie?i? nacionalinis patiekalas yra farširuotas kalakutas, o lietuvi? virtuv?je populiariausias patiekalas - farširuotas polietilenas, dar vadinamas pieniškomis dešrel?mis.

Investuotojas klausia savo investicij? konsultanto:
- Ar tikrai visi mano pinigai dingo?
- Ne, k? j?s! Tiesiog jie dabar priklauso kažkam kitam.

tekstai: Daug linksm? anekdot?Šeiminink? pareiškia kambar? nuomojan?iai merginai:
- Noriu jums pasakyti, kad man ?kyr?jo j?s? gerb?jo naktiniai vizitai!
- O... - nustemba mergina, - jis užsuka ir pas jus?

Dvi moterišk?s kalbasi apie vyr? ištikimyb?:
- Na, d?l saviškio nesijaudinu. Jis d?l man?s kraustosi iš proto.
- O tu tikra, kad jam tas protas kartais neprašvies?ja?

Vienas suvalkietis klausia kito:
- Argi tavo s?nus nebepadeda tau parduotuv?je?
- Ne, išvež?me j? pas senel? ? kaim?.
- Kod?l? Gal susirgo?
- Ne, bet jis visada labai verkia, kai pirk?jams atiduodu gr?ž?.

Sunku patamsyje ieškoti kojini?, jeigu jos bekvap?s.

tekstai: Juokis ir pasaulis tau nusišypsos- K? valgo žmog?dros vegetarai?
- Žaliuosius.

Gydytojas sako pacientui:
- Kažkod?l senokai j?s? nema?iau.
- Sirgau.

- Knyg? rašysiu...
- O kam?..
- Ai, neturiu k? skaityti...

Inventorizacija Kauno zoologijos sode:
- Kobros, 20 ritini? po 30 metr?...
- Kiniški nykštukiniai poniai - 2 kibirai po 15 vienet?...

tekstai: Skaityk anekdotus - nereiks sten?ti :)Kai j? žvilgsniai susitiko pirm? kart?, Petras nuoširdžiai suglumo. Nesuprasi - ar d?l to, kad iš pirmo žvilgsnio ?simyl?jo, ar d?l to, kad tuo metu šiko kr?muose...

Dvi blondin?s kalbasi:
- Klausyk, kaip manai, permiegot man su juo ar ne?
- Jeigu nori - tai permiegok.
- Oi, nežinau, nežinau, jis ved?s ir toks s?žiningas...
- Nepergyvenk, s?žin? lytiniu keliu nepersiduoda.

Chuckas Norrisas niekada neskambina klaidingu numeriu, tai tu atsiliepi ne tuo telefonu.

Student? folkloras:
subin?s gylis, ? kuri? tu papuoli sesijos metu, tolygus pimpalo ilgiui, pad?tam ant moksl?, semestro metu...

tekstai: Dar, dar anekdot?!Valkata s?di išblaivinimo kameroje. Policininkas žvelgia ? jo tatuiruotes ir klausia nuoširdžiai:
- Ar tavo gražieji paveiksliukai prausiantis nenusiplauna?
Šis sumurma:
- Iš kur aš galiu žinoti?

Vanda mato savo draug? besikapstant? eket?je.
- Jonai, ar ?l?žai?
- Ne, žiema mane užklupo besimaudant.

- Brangioji, - sako vyras savo žmonai, - aš taip ištrošk?s!
- Gal paduoti stiklin? vandens? - klausia ji.
- Ne, aš juk ištrošk?s, o ne purvinas.

Profesorius:
- Užuot ruoš?sis egzaminams, lakstote su mano dukterimi.
Studentas:
- Pone profesoriau, j?s gi pats man patar?te panagrin?ti j?s? k?rinius. Tamstos dukter? aš laikau geriausiu.

tekstai: Nuplauk Pasaul? juoko ašaromisInžinierius italui:
- Duok man geležies ir plieno, ir aš sukursiu l?ktuv?.
Italas:
- Duok man savo seser?, ir po kurio laiko tu tur?si ?gul?!

Klientas tabako parduotuv?je:
- Nor??iaus languot? kojini?.
- Apgailestauju pone, bet mes pardavin?jame tik prekes r?kaliams.
- Aš ir esu r?kalius.

Konditeris skambina ? darbo birž?:
- Man skubiai reikia pardav?jos!
- Nor?tum?te jaunesn?s ar vyresn?s?
- Nesvarbu, svarbiausia, kad b?t? diabetik?.

Eina ežiukas per mišk?. Išlenda meška iš kr?m? ir sako:
- Sveikas, dygliuotasis.
- Sveika, gauruotoji, - atsako ežiukas.
Taip žodis po žodžio ir ežiukas gavo ? snuk?...

Linksmi anekdotai- Kai aš skaitau ?dom? triler?, visuomet b?nu tarsi prirakintas prie knygos.
- Ir? Ar tai netrukdo versti lap??

V?l? vakar? vyriškis ?lekia ? parduotuv? ir sako:
- Nor??iau savo žmonai gimtadienio proga padovanoti palaidin?.
Pardav?ja klausia:
- Kokio dydžio ir kokios spalvos nor?tum?te?
- Visiškai nesvarbu. Ji vis tiek atneš palaidin? pakeisti.

Vyriausiasis gydytojas chirurgui:
- B?kite geras. Ateityje nedarykite toki? gili? pj?vi?, nes visai sugadinsite operacin? stal?.

- Mama, ar išmetei mano sul?žusi? mašin??
- Kod?l klausi?
- Noriu sužinoti, verkti man, ar ne...

Didel?je parduotuv?je vyrukas užkalbina graži? moter?:
- Laba diena, ar gal?tum?te su manimi kelias minutes pakalb?ti, nesvarbu, apie k??
- ???
- Na, suprantate, žmona kažkur prapuol?...
- Ir kaip jums galiu pad?ti?
- Labai paprastai: vos imu kalb?ti su graži moterimi, žmona visada išdygsta lyg iš po žemi?!

Anekdotai savait?s pradžiaiOnut? draugei:
- Susiruošiau važiuoti ? Pietus, prie j?ros. Kaip manai, kiek pinig? pasiimti?
- Jei kukliai, užteks 500 eur?. O jei nekukliai, dar ir daugiau parsiveši...

- Brangusis, aš panaši ? ideali? moter??
- Oi, tu kažkas daugiau, nei ideali moteris!
- Ir kiek gi daugiau?
- Na, kokiais 60 kilogram?.

- Pone vert?jau, tarp? tarp eilu?i? j?s never?iate, tod?l už juos mes jums nemok?sime!
- Aišku. Tada aš atsi?siu jums vertim? be tarp?.

- Pakelt bures!
- Kapitone, bet mes su elektros varikliu.
- Pakelti elektros varikl?!

Subkategorijos