tekstai: anekdotaiN?ra jokios Darvino evoliucijos teorijos, yra tik s?rašas gyv?n?, kuriems Chuckas Norrisas leido gyventi.

Šefas darbuotojui:
- J?s atleidžiamas, nes darbo metu miegojote.
- Ta?iau direktoriau, juk aš ne vienintelis taip darau.
- Žinau, bet j?s vienintelis tai dar?te su mano žmona.

- Gal iškre?iam Jonui pokšt? ir ? stiklin? vietoj limonado pripilam degtin?s?
- O gal geriau man tok? pokšt? iškre?iam?

Sutinka asilas verkian?i? kiaul? ir klausia:
- Ko verki?
- Ak, kai tik žmon?s susibara, vartoja mano vard?... Arba jei kur nors purvina, sako - kiaulid?...
- Tu teisi, tai tikra kiaulyst?...

Vyksta tikybos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko:
- Pasakyk, kas buvo pirmasis žmogus?
- Adomas.
- O koki? didel? bausm? pasiunt? jam Dievas?
- Iev?!

tekstai: gERI ANEKDOTAiPolicininkas stabdo automobil? ir prašo parodyti vairuotojo pažym?jim?.
- Neturiu, - sako vairuotojas.
- Kaip neturite?
- Matote, per skyrybas dalijom?s su žmona turt?. Man atiteko mašina, jai - vairuotojo pažym?jimas.

Student? Kauno geležinkelio stotyje perka biliet?:
- Kiek kainuoja bilietas ? Vilni??
- 13 lit?.
- Tai duokite man biliet? ? Kaišiadoris.

Škotiška pomidor? sriuba: karštas vanduo ir raudona l?kšt?.

Kai šeimoje tik viena žmona, ji užauga egoiste.

- Teisiamasis, ar atpaž?state š? peil??
- Taip.
- Sakote, atpaž?state!
- Jau tre?i? kart? ši? savait? man j? rodote...

tekstai: Jei keli? policijos pareig?nas nenori imti kyšio, nusišypsokite ir perduokite link?jimus televizijos ži?rovams!

V?lai gr?ž?s vyras teisinasi žmonai:
- Žinok, man teko eiti p?s?iomis, nes mašina sugedo...
- Tai k?, benzinas sul?žo?

- T?veli, o kas yra vyras?
- Na... Tai stiprus žmogus, kuris myli, saugo ir r?pinasi savo šeima.
- Oho! Aš irgi noriu b?ti vyru kaip mama!

Bibliotekoje:
- Žinote, šioje knygoje radau 10 lit?... Gal turite daugiau šio autoriaus knyg??

Moteriška logika: vis? gyvenim? laukia princo ant balto žirgo, o kai j? randa, stebisi ir pyksta, kod?l tas vis? dien? guli ant sofut?s, o ne pluša nugar? išlenk?s, kaip koks valstietis...

Pievel?je ganosi dvi avys.
- Beee! - subliauna viena.
- Ot, bjauryb?, - pagalvojo kita, - aš irgi nor?jau t? pat? pasakyti.

At?jo kunigas pas žyd? ir sako:
- Jeigu tu išmoksi žegnotis, duosiu tau bulvi? maiš?.
Žydelis mok?si savait?, dvi. Ateina pas kunig?l? ir sako:
- Na, išmokau žegnotis.
Kunigas:
- Žegnokis.
- Vardan t?vo ir šventosios dvasios. Amen.
- O kur s?n? palikai? - klausia kunigas.
Žydelis pasikrapšt? galv? ir sako:
- Ai, laukia už dur? bulvi? parnešti...

tekstai: 22 ANEKDOTAIVyras sako žmonai:
- Klausyk, eime ? miegam?j?, a?
- Negalima, matai - Petriukas s?di, žaidžia. Jis gi mažas vaikas, kaip mes jam paaiškinsim, k? mes taip ilgai darysime miegamajame? O jei išgirs k? nors?
- Nesijaudink, aš tuoj visk? sutvarkysiu.
T?vas pasišaukia Pertriuk? ir sako:
- Petriuk, eik prie lango ir steb?k: už kiekvien? žmog?, apsirengus? visiškai juodai, duosiu po 5 litus.
Nu?jo ? miegam?j?. Po dešimt minu?i? girdi:
- 5 litai...
Po dvidešimt minu?i?:
- 10 lit?...
Praeina pusvalandis, Petriukas kad suriks:
- T?ti, prostitut? b?t? buvus pigiau! Laidotuvi? procesija eina!

Per labdaros vakar? pasteb?ta, kad žinomas advokatas nieko nepaaukojo.
Organizacijos atstovas prieina prie advokato ir teiraujasi:
- J?s toks populiarus, praktika - milžiniška. Negi negalite šiek tiek paaukoti?
- O ar j?s žinote, - atsako advokatas, - kad mano motina sunkiai serga, o jos gydymo s?skaitos astronomin?s?
- O Dieve, atleiskit, aš tikrai...
- O ar žinote, - t?sia advokatas, - kad mano brolis, karo veteranas, guli prikaustytas prie lovos? Ir turi žmon? su šešiais vaikais?!
- K? j?s, aš net pagalvoti negal?jau...
- O žinote, - pakelia bals? advokatas, - mano sesers vyras žuvo autoavarijoje, palik?s skolose skendin?i? seser? su trimis vaikais?
- Aš atsiprašau, žinoma, aš nežinojau...
- Tai štai, - baigia kalb? advokatas, - jeigu aš jiems nedaviau n? cento, kod?l manote, kad duosiu jums?

Programuotojas užeina ? bibliotek?:
- Kur ved?jas?
- Archyve.
- Na, tai prašom išarchyvuoti.

VERTI D?MESIO ANEKDOTAI- Alio, ar ?ia restoranas?
- Taip.
- Nor?tume užsisakyti staliuk? septintai valandai.
- Gerai. O k?des užsakin?site?

Dvasininkas klausia kalinio:
- Kas jus atved? ? kal?jim??
- Tvirtas mano tik?jimas.
- Kaip tai?
- Matote, aš tvirtai tik?jau, kad juvelyrin?je parduotuv?je n?ra signalizacijos.

Kaubojus savo sve?iui aprodo ?k?. Jie nueina ? tvart?, o ten k? tik gim? asiliukas. Sve?ias teiraujasi:
- Kod?l gyvulio tokios dr?gnos akys?
- Kaubojus atšauna:
- O tu neverktum, jei pamatytum, kad tavo t?vas asilas?

Smagi? anekdot? rinkinysVyksta tikybos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko:
- Pasakyk, kas buvo pirmasis žmogus?
- Adomas.
- O koki? didel? bausm? pasiunt? jam Dievas?
- Iev?.

Petriukas klas?s aukl?tojai:
- Jei J?s ir toliau priekabiausite, rytoj atsivesiu ? mokykl? t?vus!

Per fizikos pamok? mokytojas klausia Petriuk?:
- Jei nuspaudus jungikl? šviesa ne?sižiebia, kas gali b?ti d?l to kaltas?
- Mokytojau, o ar sumok?jote už elektr??

Išskrenda Jonas pab?voti Italijoje. Ten susiranda viešbut?, kadangi nukako v?lai, tai susiruoš? miegoti. Staiga iš mieg? j? pažadina riksmas:
- Ugnis, Ugnis!!!
Jonas sviedžia pro lang? žiebtuv?l?:
- Gal?t? ir mandagiai paprašyti.

tekstai: ANEKDOTAIKelios n?š?ios blondin?s nu?jo pas ginekolog? pasiklausti, kokios lyties bus j? vaikai. Ginekologas, pamat?s, kad jos visiškos kvailel?s, nutaria per daug nesigilinti. Klausia pirmosios: - Sakykite, kokioje pozoje j?s pastojote? - Jis buvo viršuje... - Tai jums gims berniukas. Klausia kitos to paties. Ta atsako: - Aš buvau viršuje... - Tai jums gims mergait?. Tuo tarpu tre?ioji staiga suk?k?ioja, ima raudoti. - Kod?l j?s verkiate? - Klausia ginekologas. - M... m... man t... turb?t gims šššuniuuukas...

Vyrutis at?jo ? gimdymo skyri?, ži?ri pro stikl? ? savo naujagim?, kažk? švelniai murma. Paskui kumšteli draugui ? pašon? ir džiugiai š?kteli:
- Ži?r?k - šypsosi, šypsosi!
- Betgi jis ? tave n? neži?ri!
- Aš kalbu apie sesel?!

- Gal iškre?iam Jonui pokšt? ir ? stiklin? vietoj limonado pripilam degtin?s?
- O gal geriau man tok? pokšt? iškre?iam?

Jaunavedžiai po vestuvi? pokylio pagaliau lieka vieni. Jaunikis:
- Kad tu žinotum, kaip aš laukiau šios akimirkos!
Nuotaka:
- Ar ir tau batai kojas spaud??

- Kur ?kaitai?! Sakyk, kur ?kaitai?! - tard? terorist? policininkas.
- Kur nor?jau, ten ir ?kaitau! - atšov? tas.

- Kaip j?s galite ramiai ? tai ži?r?ti?
- Argi? - nustebau aš ir ?miau ? tai ži?r?ti neramiai.

"Skelbiame nauj? telekomunikacijos paslaug? žvejams. Nuo šiol j?s gal?site prisiskambinti ? visus savo tinklus!"

tekstai: M?nulio gyventoj? anekdotaiAr verta si?lyti moteriai rank? ir šird?, jei paskui ji vis? gyvenim? tau priekaištaus, kad esi beširdis ir visai neturi rank?.

Merginos dažniausiai pradeda laikytis dietos trimis atvejais: 1. kai išsiskiria su vaikinu; 2. kai ima susitikin?ti su vaikinu; 3. pirmadieniais.

- Paskutin? kart? sakau - neerzink, nežadink manyje žv?ries!
- Oi, oi, oi. Nebijau aš tavo žiurk?no.

Buhalter? skundžiasi gydytojui nemiga.
- O aveles skai?iuoti ar band?te? - klausia gydytojas.
- Žinoma, skai?iuoju skai?iuoju, suklystu ir vis? nakt? ieškau klaidos.

- Ar tiesa, kad tavo s?naus sužad?tin? - našlait??
- Taip. O kas ?ia tokio?
- Nieko, tiesiog smalsu, kas augins an?kus.

Skelbimas prabangiame klube: "Ponai oligarchai, prašome gerbti valytoj? darb?. Nešiukšlinkite pinigais".

Štai kiek anekdot?Žinote, už k? nem?gstu ryto - jis visada prasideda, kai miegu.

Nakt? po žibintu ropin?ja vyras ir kažko ieško. Prieina policininkas:
- Ko ?ia ieškai?
- Raktus pame?iau...
- Kur tu juos pametei?
- Ten, parke...
- Tai kod?l ?ia ieškai?
- ?ia šviesiau...

Skelbimas: "Pigiai parduosiu meškeres, pripu?iam? valt?, žvejo kostium?, kitus ž?kl?s ?rankius. Skambinti telefonu 223322. Jei ragel? pakels vyras, pasakykite, kad ne ten pataik?te."

T?vas pyksta ant s?naus:
- Kod?l pasakei mamai, kada gr?žau namo?
- Bet, t?ti, aš kaip tik sakiau jai, kad neži?r?jau ? laikrod?, nes pusry?iavau.

anekdotaiJauna mama pasakoja savo draugei:
- Vakar mes mok?me savo s?nel? vaikš?ioti.
- O kam? - stebisi draug?. - Negi j?s neturite mašinos?

Mama sako dukrai:
- Dukrele, tu išteki nepagalvojusi.
- Mamyt, tu gi pati sakei, kad man dar anksti galvoti apie vedybas.

Aš taip dievinu savo nuostabi? fig?r?: liekn? talij?, raumening? pilvuk?, standži? kr?tin?, tvirt? užpakaliuk?... Ech... Ir taip neken?iu riebal? sluoksnio, kuris visa tai uždengia...

Instruktorius mokinei:
- Panele, kod?l pervažoje nenor?jote praleisti traukinio? Jei neb??iau nuspaud?s stabdži?...
- O kod?l aš jam tur?jau užleisti keli?? Juk jis art?jo iš kair?s!

AnekdotaiEina turistas per mišk?. Susitinka mešk?. Meška klausia:
- Kas tu?
- Turistas...
- Netiesa! Aš esu turistas, o tu - turisto pusry?iai...

Viršininkas pavaldiniui:
- K? j?s ?ia veikiate?
- Vykdau j?s? paliepim?.
- Bet aš nieko neliepiau.
- O aš nieko ir nedarau.

- Pasakyk man k? nors mielo...
- Zuikis.
- Mažoka...
- Gauja zuiki?, bl*t!

Keli Anekdotai vakaro pensininkas Jonas pri?m? tris tabletes Viagros.
Ryte, iš jo kambario, vos vos pavilkdama kojas iš?jo Giltin?...

Taupumo sumetimais suvalkietis studentas ? povestuvin? kelion? iškeliavo vienas, be žmonos.

Skelbimas parapijoje: "Vasaros m?nesiais pensinink? choras pamaldose negiedos. Parapija jiems d?kinga."

- O tu b?gioji rytais?
- Taip, dažniausiai po namus, r?kaudamas: "Bl*t, pramiegojau!"

Pereinamasis amžius - kai karšt? vasaros dien? nebežinai, ko nori labiau - led? ar šalto alaus.

tekstai: Anekdot? RinkinysRyte vyras klausia žmonos:
- Brangioji, tu nieko blogo nepagalvojai, kai aš nakt? girtas ?griuvau su m?lyne paaky?
- Ne, nepagalvojau. Beje, kai ?griuvai, m?lyn?s dar nebuvo.

- Mano katinas nenormalus, kaip koks bebras.
- K?, baldus graužia?
- Ne, tvenkinius kuria.

- D?de, duok 10 cent?.
- O gal ? snuk??
- Galima ir ? snuk?, bet pinigai ? priek?!

Žvilg?iojimas ? svetimus langus rodo, kad esi labai vienišas.

Dvylikt? valand? nakties skambutis ? duris, prib?ga moterišk?, klausia:
- Kas ten?
- ?ia aš, santechnikas.
- O ko taip v?lai?
- Aš su nakvyne.

Auksin?s mintys iš auksini? smegen?Šiuolaikin?s išpažintys
 -Pavogiau pinigus iš aklo žmogaus kepur?s.
 -Balsavau už Roland? Paks?
 -Pasl?piau nuo kaimynyst?je gyvenan?ios senut?s "Validoli". Ir ži?r?jau kaip ji kankinasi.
 -Rašiau ant kapo akmen? "Aš pirmas."
 -Juokiausi filmo "Titanikas" pabaigoje.
 -Užmigau ?pus?jus meil?s aktui.
 -Užsiregistravau One.  lt
 -Vogiau kelio ženklus, su grei?io limitais, netoli keli? policijos posto.
 -I telefona filmavau Ry?io Cicino koncert?, nors tai griežtai draud?.
 -Sisiojau ? ba?kutes, pad?tas šalia berž?, skirt? rinkti berž? sulai.
 -Parašiau ant bomžo: ?sivaikinkite mane.

Anekdotai - ne kalakutams direktoriaus kabineto darbininkai išneša didel? sof?. Sekretor? puola aiškintis su direktoriumi:
- J?s k?? Mane atleidžiate?

Motina pirm?syk jaun?lio s?naus papraš? nupirkti duonos. Po kiek laiko mažylis gr?žta be duonos, laižydamas didel? porcij? led?...
- Duonos jau nebuvo, - aiškina jis, - bet juk reikia kuo nors maitintis!

Direktorius sako tarnautojui:
- J?s b?tum?te puikus nusikalt?lis.
- Kod?l gi, viršininke? - nustemba darbuotojas.
- Matote, kad ir kaip stengiuosi, niekaip negaliu rasti joki? j?s? veiklos p?dsak?.

- Mamyte, k? tu ?ia darai? - klausia dukra, pama?iusi, kad apk?noka mama bando ?l?sti ? jos suknel?.
- K? aš darau? Aš noriu tau parodyti, kaip tu baisiai atrodai su šia trumpa suknele!

Subkategorijos