tekstai: 40 FAKT?: daug apie moteris ir kažkiek apie vyrusMyl?damasi moteris m?sto apie tai, ar gražiai atrodo.

Rengdamasi moteris pirmiausia apsivilks marškinius, paskui - kelnes. Vyrai dažniausiai daro atvirkš?iai.

Moterys nesikaso pakaušio. Jos nem?gsta parodyti savo sutrikimo. Be to, tai gadina šukuosen?.

Moterys dažnai ant piršt? plauk?, net trump?, sruogas arba plauk? sruogele kutena sau skruost?. Vyrai tai daro retai.

tekstai: Niolika anekdot?Klientas padav?jui:
- Sakykite, kod?l ant stalo pad?ta druska?
- ?ia tokiu atveju, jei jums patiekale druskos atrodyt? per mažai...
- O tai kod?l ant stalo n?ra pad?ta m?sos?!

Klas?s susitikimas po 20 met?. Užaug?s Petriukas girtas blaškosi po sal? ir kabin?jasi prie vis?:
- Na k?, žiopliai, nesitik?jot, kad taip iškilsiu? Nesitik?jot, kad tiek pasieksiu?!
Visi nuolankiai link?ioja ir murma:
- Na iš kur mes b?tume gal?j? žinoti, pone Gražuli...

Psichologijos profesorius išd?sto paskait? apie maniakin? depresij? ir tada klausia student?:
- Kaip vadiname žmog?, kuris vien? minut? šaukia iš vis? j?g? ir vaikšto pirmyn atgal, o kit? minut? jau s?di ir nesivaldydamas rauda?
Vienas studentas nedr?siai bando sp?ti:
- Gal... krepšinio treneriu?

Girtas žmogus bando užs?sti ant arklio, ta?iau jam vis nesiseka. Tuomet jis pradeda prašyti pagalbos vis? švent?j? iš eil?s:
- Šventas Petrai, pad?k! Šventas Mykolai, pad?k! Šventas Grigorijau, pad?k!
Pagaliau, sukaup?s visas j?gas jis dar kart? paband?, ta?iau persisteng? ir perskrido ? kit? arklio pus?.
- Ramiau, ramiau! - sumurm?jo jis. - Ne visi iš karto!

Juoko mygtukas su šypsena(13 anekdot?) Kokio telefoninio sekso nor?t? moterys:
- Brangusis, aš guliu ant lovos... O tu imi l?tai, atsargiai plauti indus... Taip... Dar... O dabar tu imi skudur? ir pradedi šluostyti grindis... Taip... Grei?iau, grei?iau! Ochhh... Achhh... Pavargai? Na gerai, pails?k truput?, išnešk šiukšles...

- Mes išvežame j?s? skalbimo mašin? remontuoti!
- Mama, ?ia tav?s at?jo!..

Ateina jaunas vyrukas išpažinties ir sako kunig?liui:
- Oi, kunig?li, nusid?jau! Net nežinau, kaip ?ia jum pasakyti.
- Sakyk, s?neli, kas yra, ir nebijok - viskas liks tik tarp m?s?!
- Kunig?li, merg? išvedžiau iš kelio...
- Taigi labai gerai, s?nau, nes dar b?t? mašina suvažin?jus! - atsako patenkintas kunig?lis.

tekstai: Anekdotai(28 anekdotai) Pagavo žvejys auksin? žuvel?. Žuvel?, kaip visada, pasak?, kad gali išpildyti jo nor?. Žvejys ir sako:
- Padaryk taip, kad man vis? laik? sekt?si.
Žuvel? sutiko ir žvejys j? paleido.
Susivyniojo žvejys meškeres, eina namo, ži?ri - ant kelio 10 lit? guli! Pasi?m? juos ir greitai nub?go ? hipodrom?, kur pastat? už pat? blogiausi? arkl?, santykiu šimtas prie vieno. Arklys atb?go pirmas! Žvejys susirinko kr?v? pinig? ir nub?go ? kazino. Prad?jo lošti, statyti. Ir vis laimi! Ir taip išloš? pus? milijono!
Išeina jis su tais pinigais ir galvoja: "K? ?ia dabar daryt? Eisiu ? viešnam?."
Nueina jis ? viešnam?, o ten j? pasitinka priži?r?toja ir sako:
- J?s esat m?s? 10000-asis lankytojas! Tod?l jums viskas nemokamai. Ko pageidausite? Brune?i?? Blondini?? Apk?ni? ar plon??
Žvejys:
- Žinot, nor??iau ind?s...
- Gerai, joki? problem?. J?s m?s? klientas, o kliento noras - mums ?sakymas.
Suranda žmogeliui ind?. Jis praleidžia fantastišk?, kaip iš Kamasutros vadov?lio, nakt?.
Ryte atsibud?s s?di, r?ko.
Ind? ir klausia:
- Mielasis, gal kas negerai buvo?
- Supranti, man nepatinka tas raudonas taškas tau ant kaktos.
- Tai tu gali j? nutrinti, jei tik nori.
Žvejys išsitraukia monet?, nutrina tašk? ir surinka!
Ind? išsig?sta ir klausia:
- Kas atsitiko?!
- Tu nepatik?si! Mašin? laim?jau!

Chuckas niekada nem?go dinozaur?...

- Ar galiu tavo nuotrauk? pasid?ti spintoje?
- O kam?
- Kad vaikai saldaini? neimt?.

Pacientas:
- Daktare, kaimynai laiko mane bepro?iu tod?l, kad aš dievinu dešreles.
Daktaras:
- Kvailyst?s! Aš irgi m?gstu dešreles.
Pacientas:
- O! Tada eime su manim! Aš jums parodysiu savo kolekcij?!

tekstai: Anekdotai iš niekur(15 anekdot?) - K? daro blondin?, kuri laiko rankose tuš?i? popieriaus lap? ir skaito?
- Studijuoja savo teises.

- Petriuk, kaip vadinasi tas gyv?nas, kurio m?s? tu paprastai valgai?
- Soja.

- K? turi bendra debesys ir vyrai?
- Jei j? n?ra, diena b?na gana puiki.

Dinozauriukas klausia mamos:
- Kai numirsiu, pateksiu ? dang??
- Ne, ? muziej?.

- Kuo gera žmona skiriasi nuo blogos?
- Geros žmonos vyras sotus, o blogos - sotus iki kaklo.

tekstai: Anekdotai(31 anekdotas) Mano senel? prad?jo sportuoti kai jai buvo 60 met?. Ji kasdien nueina po penkis kilometrus. Dabar jai 90 met? ir mes neturime n? menkiausio supratimo, kiek toli ji jau nuo m?s? yra nu?jusi...

- Kod?l blak?s plokš?ios?
- Kad ant j? patogiau b?t? miegoti.

- Kiek kart? tau sakiau, kad nežaistum su degtukais! - t?vas bara pirmok? s?n?.
- Bet aš ir nežaidžiu: aš tik prisidegiau...

Žurnalistas ima interviu iš Afganistane tarnaujan?io snaiperio:
- K? jau?iate, kai taikyklyje pamatote prieš? ir paspaudžiate gaiduk??
Karys pagalvoja, m?sliu žvilgsniu pasiži?ri ir atsako:
- Atatrank?.

Mokytoja klausia:
- Vaiku?iai, kas yra mumija?
Petriukas atsako:
- Konservuota karalien?.

Susitinka du draugai.
- Tu žinai, kas tokie buvo Da Vin?is, Mikelandželas, Rubensas, Rembrantas?
- Ne.
- O kas buvo Vivaldis, Bachas, Bethovenas, Bramsas?
- Irgi ne.
- O aš žinau, nes vaikštau ? koncertus, parodas, muziejus!
- Šaunuolis. O ar žinai, kas toks yra Žibartas Ramanauskas?
- Ne. O kas jis?
- Jis tas, kuris ateina pas tavo žmon?, kai tu b?ni koncertuose, parodose, muziejuose...

Kaimo keliu dideliu grei?iu važiuoja gydytojas. Šalia s?dinti žmona sako:
- Važiuok l??iau, nes dar policininkas sustabdys!
- Nesustabdys. Aš jam liepiau vis? dien? gul?ti lovoje...

tekstai: M?giamiausi Klouno Anekdotai(24 anekdotai) - Kas yra dieta?
- Tai badmiriavimas, siekiant pagyventi kiek ilgiau.

Kažkod?l, kai dešimt? valand? vakaro jums iš darbo skambina viršininkas ir sako: "Labas vakaras!", kaul? smegenimis jauti, kad tas vakaras bus visai nelabas...

Padoraus vyro mintis: "Ne, ši mergina vilki mini sijonuk? ne tam, kad atkreipt? d?mes?. Jai tiesiog karšta."

Bendradarbis klausia kolegos:
- Ar tavo žmona taip pat kalba su savimi?
- Taip, bet ji to nepastebi. Jai atrodo, kad kalba su manimi.

- Ar kas nors negerai? - po patikrinimo pas gydytoj? išsigandusi klausia apk?ni ponia.
- Ne, ne, - atsako gydytojas ir taktiškai priduria: - Tik vienas mažmožis. Pagal savo svor? tur?tum?te b?ti 2,8 metro ?gio.

Moteris teka už vyro tik?damasi, kad jis pasikeis, ta?iau jis nesikei?ia. Vyras veda moter? vildamasis, kad ji nesikeis, ta?iau ji kei?iasi.

tekstai: Štai keli neblogi anekdotai(24 anekdotai) - Šaunuolis buvo tas vyras, kuris išrado telefon?!
- O gal tai buvo moteris? Juk jos valandomis kalba telefonu!
- B?tent d?l t? keli? valand? poilsio jis ir išrado telefon?.

Akcija! Kiekvienas perkantis palydovin? l?kšt? dovan? gaus palydovin? šaukšt? ir palydovin? šakut?.

Iš laiško žurnalo redakcijai: "...o j?s? kryžiažodžiai žemina žmogaus orum?! Bandydamas juos išspr?sti pasijuntu tikru idiotu!"

Nauji laisvinamieji vaistai veikia taip švelniai, kad nepažadins j?s? iš miego.

Vaistininkas klientui:
- Štai jums tablet?s nuo nemigos. J? jums tur?t? pakakti m?nesiui.
- Vaje, tiek ilgai tikrai nenoriu miegoti.

Kalbasi dvi draug?s:
- Ko š?lsti? Juk pati nutraukei sužad?tuves su tuo gydytoju.
- Taip, bet dabar jis atsiunt? s?skait? už 45 apsilankymus mano namuose.

Rinkiniai: Niekados nežinai kas tave prajuokins
(122 Foto) Gera nuotaika jau visai ?ia pat. Belieka tik pasiži?r?t
yeswink

Rinkiniai: Linksmi gifai
(21 Foto) Linksmiausi judantys gifai nudžiugins kiekvien? užsukus? pasiži?r?t.

tekstai: Liux anekdotai(37 anekdotai) - Nor??iau kruizo sau ir žmonai.
- Ar turite koki? nors pageidavim??
- Nor??iau atskir? stal?, atskir? lov?, kaju?i?, laiv?...

Eina du dj'ai ir ži?ri - plakatas kabo: "Dj'ai prieš narkotikus". Pirmasis sako:
- ?, tai ?ia tas pats, kas bit?s prieš med?...

Per cirko vaidinim? klounas pakelia ant rank? maž? berniuk? ir garsiai visiems girdint sako:
- Pasakyk visiems, kad mes tikrai vienas kito nepaž?stame ir niekad anks?iau nesimat?me.
- Gerai, t?veli.

Kart? Chuckas ?spyr? arkliui ? smakr?. Taip atsirado žirafos.

Vyras klausia padav?jo:
- Sakykite, kok? vyn? gal?tum?te pasi?lyti?
- J?s su dama?
- Taip.
- Su ta, kuri nesenai nu?jo ? tualet??
- Tikrai taip.
- Tada aš j?s? vietoje užsisaky?iau degtin?s...

- Jonai, ar tau reikia kišeninio žibintuv?lio?
- Ne, savo kišen?se visk? ir tamsoje randu...

Pirmas Chucko suktukas - mirtis. Antras - k?no išniekinimas.

Ateina vyras ? vaistin?:
- Prašau duoti acetilsalicilo r?gšties.
- Jums aspirino?
- Na taip, niekaip negaliu ?siminti šio žodžio.

tekstai: Štai ir anekdotai(25 anekdotai) - Padav?jau, dav?te atšipus? peil?!
- O j?s j? pagal?skite ? šnicel?.

- Kokios profesijos žmon?s Lietuvoje yra bailiausi?
- Keli? policininkai, nes vis? laik? s?di kr?muose.

- Jums kavos su konjaku?
- Be!
- Be konjako?
- Be kavos!

Pagyvenusi dama zoologijos parduotuv?je:
- Ar turite pap?g?, kuri moka kalb?ti angliškai?
- Ne, bet mes turime gen?, kuris moka Morz?s ab?c?l?!

50 ANEKDOT?Bažny?ioje kunigas jaunikiui:
- ? klausim? "Ar sutinkate imti j? ? žmon??" reikia atsakyti "Sutinku", o ne "Buvo nebuvo".

- Negali b?ti, j?s? kaime n?ra gydytojo? Tai k? j?s darote?
- Mirštame savo mirtimi.

- Brangioji, jei jau pažad?jau tau gimtadieniui nutrij?, vadinasi, tu j? ir gausi. Tik jau šerti tur?si pati.

Dauguma elektros prietais? sunaudos mažiau elektros energijos, jei yra išjungti.

Neseniai ištek?jusi dukra skambina motinai:
- Mama, Jonas papraš? užkaisti virdul?, o kulinarijos knygose apie - n? žodžio!..

tekstai: Faini anekdotai- O Dieve, kas tau yra? - klausia trynukus pagimdžiusi motina liguistai pavydaus savo vyro.
- Šitas vaikas juk labai panašus ? tave.
- Jis - taip, bet kiti du...

- Vai vai, tas daktar? raštas... Niekaip ?skaityti ne?manoma...
- Gerai gerai rašo! Aš va su vienu receptu pusmet? nemokamai važin?jau autobusu, lankiausi muziejuose ir gaudavau nuolaidas knygyne. Dabar kai j? nunešiau, tai dar ir pensij? pak?l?...

Šefas klausia tarnautojo:
- Ar j?s tikite pomirtiniu gyvenimu?
- Taip, o k??
- Matote, vos jums vakar iš?jus ? savo t?vo laidotuves, jis at?jo ?ia ir teiravosi j?s?.

Padav?jas guli operacin?je:
- Pone daktare, man taip skauda...
- Apgailestauju, bet tai ne mano stalas.

- Julijonai, ?pilk žuvyt?ms šviežio vandens.
- O kam? Juk jos dar neišg?r? seno.

tekstai: Rimtai geras anekdot? rinkinysKart? pagavo policija tris ind?nus ir uždar? ? kal?jim?. Pirm? dien? Stiprioji Ranka band? išlaužti grotas, bet nepavyko. Antr? dien? Šoklioji Koja band? peršokti per virv? - nepavyko. Tre?i? dien? Žvitrioji Akis pamat?, kad grot? n?ra...

Susitinka du kiemsargiai. Vienas sako:
- J?s? veidas man matytas. Ar anks?iau mudu nebuvome susitik??
Kitas klausia:
- O kokiame banke j?s dirbote?

- Gydytojau, šeima mano, kad aš nenormalus, nes man patinka medvilnin?s kojin?s.
- Nieko ?ia keisto. Man, pavyzdžiui, jos irgi patinka.
- Tikrai? Kaip šaunu! O jums labiau patinka su grietine ar su ke?upu?

Parduotuv?je:
- Ar j?s? degtin? šviežia?
- Aišku.
- O kod?l man vakar bloga buvo?

Ateina blondin? ? parduotuv?:
- Ar parduodate perdegusias lemputes?
- O kam jums jos?
- Noriu ?sirengti tams?j? kambariuk?.

Subkategorijos