tekstai: Vietoje par?kymo geriau skaityk anekdotus(31 anekdotas) Vyras ryte žadina žmon?:
- Zuikeli, kelkis, tau ? darb? eiti laikas.
Žmona, versdamasi ant kito šono:
- Šiandien aš žuvyt?. Neturiu kojy?i? ir niekur neisiu.

- Žem?! - džiugiai š?kteli po laivo katastrofos išsigelb?j?s keleivis, brisdamas ? krant?.
- M?sa! - džiaugiasi tenykš?iai žmog?dros, l?sdami iš pakrant?s kr?m?.

- T?te, ar Adomas tur?jo uošvien? ?
- Neeeeeeeee... Adomas gyveno rojuje...

Žurnalistas klausia boksininko:
- Sakykite, kam jums reikalinga galva?
- Tam, kad gal??iau adekva?iai suvokti ir interpretuoti mane supan?i? aplink?.
- K??!
- Juokauju. Valgau aš ? j?!

Kalbasi dvi draug?s:
- Žinai, gavau labai brangi? ir ger? vaist?.
- Nuo ko jie?
- Tiksliai nežinau, bet sako, kad labai padeda.

Ateina moteris pas ginekolog?. J? pasitinka vyras baltu chalatu ir sako:
- Nusirenkite, gulkit?s.
Pasiži?r?jo, pasiži?r?jo ir tar?:
- Taip, jums reik?t? pasitarti su gydytoju.
Moteris:
- O j?s kas?!
- Aš ?ia tik sienas dažau.

- ?sivaizduoji, šiandien važiavau troleibusu ? darb?, tai ne trys vyriškiai užleido man viet? atsis?sti! - draugei giriasi mergina.
- Na, tai ar tilpai?

Anekdotai(29 anekdotai) Student? at?jo prie profesoriaus laikyti egzamin?. Profesorius klausia:
-Kiek gal?ni? turi moteris?
Student? atsako:
-Penkias.
Profesorius v?l klausia:
-O vyras?
Student? sutriko:
-Hm... šešias.

S?di du vaikinukai kinoteatre. Apsvaig? abu tokie... Apsir?k?... Ir jau tuoj bus rodomas filmas... Sal?je ima l?tai l?tai g?sti šviesa. L?tai l?tai... Ir kai šviesa užg?sta, vienas vaikinukas klausia kito:
- Klausyk, kaip jie ten taip su ta šviesa padaro a, kad ji taip l?tai l?tai l?tai g?sta ?
Antras atsako:
- Nu k?, paprasta, elektrikas nueina ? skydin?, ir taip l?tai l?tai l?tai l?tai l?tai ima traukti iš rozet?s kištuk? su laidu, nu...

tekstai: Noriu Anekdoto!(15 anekdot?) Giedr? šeštadienio popiet? t?tis ir Petriukas vaikštin?ja parke. S?nus be pabaigos prašo:
- T?ti, aš noriu led?, nupirk led?!
T?vas pamokan?iai atsako:
- Ir aš noriu led?, bet pinig?, mes su tavimi, turim tik degtinei.

Interviu:
- Pasakykite, kod?l j?s taip nusistates prieš žydus?
- Tod?l, kad prieš kelet? met? vienas iš j? sugriov? mano gyvenim?…
- Taip? Ir kas jis buvo?
- Mendelsonas!

Vyras ir žmona ži?ri boks?. Vyras atsid?sta:
- Aš nusivyl?s. Viskas baig?si per 4 minutes.
Žmona:
- Puiku. Dabar tu mane supranti…

Jei jums nepasisek? su žmona – atsiminkite, kad yra ir kit? moter?.
Jei jums pasisek? su žmona – atsiminkite, kad yra ir kit? vyr?.

tekstai: I Can Always Make You Smile(29 anekdotai) Vienintel? vieta Ukrainoje, kur dabar tikrai ramu, tai ?ernobilis. Tik paukš?iukai kartais paloja...

- Brangioji, šiandien vakare užtruksiu darbe...
- Garantuoji?

R?pestinga mama sako:
- Petriuk, nemušk draugui per galv? su kastuvu. Suprakaituosi ir sušalsi.

?iuk?is pasakoja žmonai apie medžiokl?:
- Einu einu, ži?riu - briedis. Pykšt pykšt - ragai, m?sa. Einu toliau, ži?riu - lokys. Pykšt pykšt - kailis. Einu toliau, ži?riu - geologas. Pykšt pykšt - degtukai...

- Sveikas, kas naujo?
- Sveikas. Ai, va mama Teleloto loterijoj užpraeit? sekmadien? mašin? laim?jo…
- Eik tu sau, rimtai?
- Nu jo, nemeluoju. Rimtai laim?jo mašin?.
- Nu, nafik ir pasisek?… Koki??
- Graži tokia, nediduk?, balta. Jau š? savaitgal? net išband?m. Tyliai dirba. Su senuoju m?s? kledaru n? ko n? lygint…
- Mark? kokia, klausiu.
- MIGRIS
- ?ia kas? Toyota migris, Chevrolet migris, ar kas?
- Ne. Tiesiog MIGRIS. Bulvi? tarkavimo mašina.
- Asilas ...

- Mano draugas met? gerti. Na, kaip "draugas" - dabar tik paž?stamas...

tekstai: Šiandien anekdotai visai dykai.lt(20 anekdot?) Padav?jas:
- Kava, arbata, alus, vynas?
Klientas:
- Keistas kokteilis, bet pabandysiu!

- Alio, laba diena, ar ?ia seksas telefonu?
- O taip, mano mažut?li, mano pasiut?s išdyk?li, mano kelnait?s jau iki pus?s numautos...
- ?ia jums iš policijos skambina.
- Viskas, viskas. Jau apsimoviau.

Daktaras, rodydamas pirštu ? pacient?, sako praktikantui:
- Štai, puikus kaukol?s sukr?timo pavyzdys.
- J?s turb?t nor?jote pasakyti "smegen? sukr?timo"?..
- Jei ? žmonos gimtadienio vakar?l? atsived? meiluž?, tai smegen? pas j? tikrai n?ra!

- Ar sp?siu ? ketvirtos valandos traukin?, jei eisiu per laukus? - klausia turistas valstie?io.
- Žinoma, - atsako jis. - O jeigu jus dar ir bulius pamatys, tai sp?site net ? tre?ios valandos ekspres?!

Anekdotai(24 anekdotai) - Daktare, aš noriu gimdyti, o mano vyras nenori...
- Na, tai gimdykite. O jis tegu negimdo.

Važiavo senut? dvira?iu.J? sustabd? policija:
-Kur važiuoji bobut?
-? kapines.
-O kas dvirat? parveš?

Atvažiuoja rusas ? Anglij?.Apsigivena penki? žvaigždu?i? viežbutyje.(Kadangi viežbutis penki? žvaigždu?iu, tai ir liftininkas yra) Laukia tas rusas lifto.Lifto durys atsidaro. Liftininkas sako:
- Down sir?- Rusas trenkia jam per galv?,ir sako:
- Sam ty daun!Kaziol!

tekstai: Smag?s anekdotai(25 anekdotai) Piet? pertrauka. Darbuotojas žadina savo koleg?:
- Jonai, einam valgyti. O gal tu šiandien dirbi be pertraukos?

- Gydytojau, turiu problem? d?l alkoholio!
- Kas nutiko?
- Pinigai baig?si.

- Mano atlyginimas dabar skai?iuojamas t?kstan?iais eur?.
- Nieko sau!
- Š? m?nes?, pavyzdžiui, jis sudar? t?kstan?io eur? penktadal?!

Vaikinas:
- Panele, kokie graž?s j?s? plaukai. Saky?iau, netgi reti. Labai reti...

Vyrai, jeigu norite, kad j?s? mergina dažniau šluot? grindis, padovanokite jai chalat? iki pat žem?s.

- Alio, ar j?s greit?j? pagalb? kviet?te?
- Taip.
- Galite išeiti, mašina atvažiavo.

Per egzamin? studentas traukia vien? biliet? po kito ir n? vieno nemoka.
Galiausiai profesorius parašo "patenkinamai". Kiti studentai piktinasi:
- Už k??!
- Kaip už k?? - nustemba profesorius. - Jeigu ieško, vadinasi, kažk? moka!

tekstai: 70 priežas?i?, kod?l moterys mieliau renkasi kompiuter?, o ne vyr?1. Su kompiuteriais lengva susipažinti.
2. Bendraudama su kompiuteriu, niekada tarp savo skalbini? nerasite nešvari? kojini?.
3. J?s? gimimo dienos proga kompiuteris nedovanos jums dovanos už j?s? pa?ios pinigus.
4. Kompiuteris nemokys j?s?, kaip plauti langus, doroti žuv?, kepti kotletus.
5. Kompiuteris niekada nepristatys j?s? kaip „šiaip paž?stamos“.
6. Kompiuteris j?s? nepravirkdys.
7. Kompiuteris neklausia: „Ar aš tau pirmasis?“
8. Kompiuteris kitiems kompiuteriams nepasakoja, kad jis jums „pirmasis“.
9. Kompiuteris nepasakos kitiems kompiuteriams, kad jis jums „ne pirmasis“.
10. Bendraujant su kompiuteriu n?ra b?tinyb?s b?ti nekaltai daugiau nei vien? kart?.

tekstai: LINKSMIAUSI ANEKDOTAIElektrinio gr?žtuvo instrukcija: "D?mesio: netinka dantims gr?žti."

Moterys - kaip šachmatai: vos ne ? t? pus? žengsi, iš karto matas.

- Aš ?sitikinusi, kad turtai laim?s neatneša, - tvirtina moteris draugei. - Juk tiek turting? žmoni? nelaimingi.
- Sutinku, ta?iau verkti limuzine vis tiek maloniau negu troleibuse...

Kaltinamasis teis?jui:
- Na, koks gi aš jums vagis? Juk š? mersedes? radau gatv?je!

- Kas yra tikroji nes?km??
- Kai nusiperki brang? kostium? su dvejomis keln?mis ir jau pa?i? pirm? dien? cigarete pradegini skyl? švarke.

?kininkas gr?žina parduotuvei elektrin? pj?kl? ir skundžiasi:
- Su juo ne?manoma dirbti, aš vos ne vos nupjoviau mažyt? medel?!
Pardav?jas pj?kl? ?jungia. ?kininkas:
- Koks ?ia keistas garsas?

- Kur buvai? - klausia motina s?naus.
- Pas kaimynus.
- Ar ne per dažnai ten lankaisi?
- Ne, kaimyn? labai apsidžiaug?. Sak?, tik tav?s man ir tr?ko.

tekstai: 20 anekdot?(20 anekdot?) Ruduo. S?di dvi meškos miške, viena sako:
- Žinai, kada nors aš atsisakysiu žiemos miego, kad pažvelg?iau ? t? tip?, kuris pavasar? visus lapus v?l sukabina ant medži?!

Ateina generolas ir klausia:
- Kas vakar g?r?t? Prisipažinkit!
Keturi kareiviai išeina ? priek?.
- Gerai, visi 20 rat? b?gte marš, o j?s su manim - sveikatos taisyt!

Vieni poilsiauja vasar?, o kiti - ten, kur vasara.

Jauna moteris važiuoja tramvajumi su savo šuneliu ir švelniai glosto jam aus?. Greta s?dintis vyras pradeda j? kalbinti:
- Mielai pasikeis?iau vietomis su j?s? keturkoju...
- Netikiu. Vežu j? pas veterinar? kastruoti.

Vyras su žmona atvyksta ? Paryži?, ?sikuria viešbutyje. Vyras:
- Tai pirma ? lov? ar ? Eifelio bokšt??
Žmona:
- ? lov?! Eifelio bokštas stov?s ilgiau...

tekstai: Smag?s anekdotai(37 anekdotai) - K? moteris privalo padaryti savo gyvenime?
- Pamesti telefon?, pinigin?, automobilio raktelius, l?ktuvo bilietus.

Kosmetologas klausia paciento:
- Ar kasdien tryn?te plik? konjaku, kaip liepiau?
- Taip... Jeigu pavykdavo taurel? pranešti pro burn?...

Moteris - kaip ambasadorius: gali ir neleisti tau su draugais ? Tailand? važiuoti.

Moteris prekybos centre - kaip maršrutinis autobusiukas: kol neriktelsi,
nesustos.

Pokalbis šokant:
- Panele, skaitau j?s? mintis, nes j?s - tarsi atversta knyga!
- Prašom skaityti toliau. Tik liaukit?s glamž?s knygos viršel?!

Kalbasi du girtuokliai. Vienas sako:
- Ar tu žinojai, kad pasaulyje nuo alkoholio miršta kas tre?ias žmogus?
- O ko tu bijai? Juk mes tik dviese.

Anekdotai(32 anekdotai) Jonas sako savo žmonai:
- Prieš dvi savaites me?iau r?kyt, prieš m?nes? - gert. Dabar at?jo tavo eil?...

Išsiskyr? vyras su žmona. Po 5 met? susitinka, vyras klausia:
- Kaip sekasi?
- Puikiai.
- O kaip vaikai laikosi?
- O k?? Jie ne su tavim?!

Vaikinas skundžiasi psichiatrui:
- Gydytojau, man?s niekas nesupranta...
- Kaip suprast?

Vyras su nauja savo drauge stovi prie užrakint? dur?, kišen?se ieško rakto ir jo neranda.
- Taip, - taria jis sau. - Stovime dabar ?ia visi trys...

tekstai: Linksmi anekdotai(26 anekdotai) Godus moka du kartus. Bukas moka tris kartus. Mokes?i? mok?tojas moka visada.

- Padav?jau, mano l?kšt?je plaukioja mus?!
- Nusiraminkite. Neilgai ji ten bus. Matote vor? ant l?kšt?s krašto?

Susitiko seniai nesimat? draugužiai. Vienas klausia:
- Kaip gyveni, iš ko gyveni?
- Iš rašymo.
- Ooo, tapai žurnalistu ar rašytoju?
- Ne, rašau t?vui laiškus, kad man atsi?st? pinig?.

Moteriška logika - šak?s vyriškai psichikai.

Filosofinis klausimas: jei esi protingesnis už blondin?, tai kod?l ne turtingesnis?

tekstai: Trumpai ir aiškiai apie Chuck NorrisB?ti išprievartautai Chucko Norriso yra ne?manoma - visos pasirašo geruoju.
Chuckas Norrisas žino paskutin? skai?iaus pi skaitmen?.
Chuckas Norrisas nežvejoja su meškere - jis tiesiog liepia žuvims išlipti ? krant? ir išsiskai?iuoti pirmais antrais.
Didysis barjerinis rifas egzistuoja tam, kad Chuckas gal?t? treniruotis b?gime su barjerais.
D?m?s ant Gorba?iovo plikes - tai tik Chucko bato atspaudas. Prieš tai Chuckas buvo ?lip?s kak?, tod?l liko tik rudos žym?s.
Chuckas yra hermafroditas ir pats save pagimd?.
Chuckas paraš? scenarij? multikui "Ežiukas r?ke".
Bethovenas apkurto ne pats, o jo klausa pakoregavo Chucko suktukas, atliktas nepavykusios simfonijos pristatymo.
Chuckas renka tik haliucinogeninius grybus.
LSD yra atsakymas i klausima, kaip Chuckas gali b?ti taškuose A ir B vienu metu.

tekstai: Anekdot? rinkinys(33 anekdotai) Šeiminink? pareiškia kambar? nuomojan?iai merginai:
- Noriu jums pasakyti, kad man ?kyr?jo j?s? gerb?jo naktiniai vizitai!
- O... - nustemba mergina, - jis užsuka ir pas jus?

Dvi blondin?s kalbasi:
- Vakar buvau vestuv?se.
- Ir kaip?
- Normaliai... Žied? dovan? gavau...

Skelbimas: "Ne geriu ir ner?kau. Esu labai taupus. Susipažin?iau su moterimi, galin?ia nueiti ? parduotuv? ir nupirkti brendžio bei cigare?i?."

- Koks j?s? svoris? - klausia ligonio gydytojas.
- 116 kilogram?. Daugiausia buvo 124 kilogramai.
- O kiek mažiausiai?
- 3 kilogramai ir 600 gram?.

Subkategorijos