Tekstai (autorius Lino Aldani)  Pelvis Dresli m?šlungiškai blašk?si ant medin?s scenos. Balsas jo buvo kimus, girgždantis – jis tai pereidavo ? isterišk? riksm?, tai ? t?siamus gerklinius garsus. Ži?rovai s?d?jo užgniauž? kvap? ir kaip užburti žvelg? ? ant grind? nesiraitant? storul? išprot?jusiu rok- n-roll'o ritmu. Jaunos merginos raudojo. J? ilgi plaukai, suimti ties pakaušiu ? "žirgo uodeg?", plev?savo, tarsi v?liavos v?jyje. Staiga muzika nutilo. Dainos garsai, sudreb?j? ore paskutin? kart?, sustingo. Pelvis beviltiškai sudejavo ir nutilo. Ži?rovai plojo kaip išprot?j?. Sal?je bangomis kildavo ? virš? rankos, kleg?jo bals? j?ra. Atrod?, kad dar akimirka – ir lož?s, neatlaik? riaumojan?i? ži?rov?, neatlaikys ir kris ? parter?.
Pelvis atsistojo dešine ranka spausdamas mikrofon?. Merginos pirmose eil?se ?m? mesti jam g?les ir v?duokles, raumeningi paaugliai ryškiais g?l?tais megztiniais šaukdami puol? prie laipteli? ir policininkai sunkiai juos nust?m?.

Tekstai (autorius Rodžeris Kjukendelas) Noriu pasakyti, kad mes nieko nepavog?me. Na, galb?t, š? t? ten pa?m?me mainais. Ta?iau visk? gražinome tokiu pat pavidalu. Net sen? kompresori?, kur? pas Dvokut? Brikner? iškei?iau ? valties varikl?. T?vas privert? mane tai padaryti.
Na, kaip sak? Liesutis… tiesa, ar paž?state Liesut? Tompson?? Tokius, kaip jis, suaugusieji vadina vunderkindais, nors iš tikro…
Na, aplamai, Liesutis nusprend?, kad mums reikia ne valties variklio, o kompresoriaus. Juk visi žino, kad kosminiame laive be jo neišsiversi. O sename vagon?lyje, kuriuo naudotis mums leido p. Fyldsas, kompresoriaus nebuvo.
Taigi, p. Fyldsas pasak?, kad vagon?lis atiduotas m?s? reikm?ms. Bent jau, kad jame galime žaisti. Ir kai Liesutis j? persp?jo, kad mes ketiname vagon?l? perdaryti ? kosmin? laiv?, jis tik linktel?jo: "Darykit".
Tikriausiai pagalvojo, kad juokaujame.
O vaikas iš?jo puikus! Su 4 iliuminatoriais, oro šliuzu ir tikromis lovomis. Ir be to liko vietos ir gudriems Liesu?io prietaisams. Ir jei tik b?tume negav? kompresoriaus…

Tekstai (autorius Michael Vance) Kapitonas Mordekajus Valinas s?d?jo tyliai ir susikaup?s nagrin?jo Riyuki 4, Žem?s tipo planetos, besisukan?ios apie G2 klas?s žvaigžd?, nutolusi? per 237 šviesme?ius nuo Imperijos centro, vaizdus. "Liu Bei", kovinis kreiseris aplink Riyuki 4 (arba tiesiog R4, kaip komanda ?m? vadinti planet?) sukosi 16 ?prast? valand? po trumpo, ta?iau smarkaus susir?mimo su sukilusiu kreiseriu, skriejan?iu aukštoje orbitoje aplink planet?. Maištav?s kreiseris buvo paverstas jonizuot? daleli? debesiu, ta?iau buvo likusi dar vienas klausimas – R4 gyventojai. Imperijos statutas nurod? aiškiai: "Imperijos planetos žmon?ms susid?jus su separatizmo j?gomis, j?, kaip Imperijos pilie?i?, teis?s anuliuojamos; ir tokiu b?du, užtikrinant žmoni? civilizacijos išlikimas, kiekvieno pergalingo Imperijos kapitono pareiga yra sunaikinti visus pagrindinius centrus panaudojant masinio naikinimo priemones".

Tekstai(autorius Vitoldas Zegalskis) Paskutin?s bud?jimo dienos slinko l?tai. Taip b?na visad. Kai art?ja laivo atsisukimo ? Žem? metas. Erdvios patalpos staiga tampa ankštos; ir tik valios pastangomis prisiverti ži?r?ti ? lokatori? ekranus, palei žvaigžd?l?kio kurs? nus?t? žvaigžd?mis. Tai trunka tol, kol laivas neatsiduria ties paskutiniu kosminiu zondu ar signaliniu pl?duru. Valdymo svirtys ir mnemoschemos v?l tampa ?prastais piloto atributais, atgyja pokalbiai valgomajame ir net kurso paskai?iavimai daromi su malonumu…
Žvaigžd?l?kio ekranuose – žvaigždži? dulk?s. Kažkur erdv?je kabo kosminis zondas, paskutinis žmoni? civilizacijos automatinis postas, stebintis š? tolim? dangaus kampel?. Kas 10 min. suskamba jo monotoniškas balsas: "Saugus sektorius, saugus sektorius…"

 

Tekstai (autorius Haris Alanas Riuzas) - Tai s?mokslas, - siuto Hasas Makebis.
- Tu perdedi, Zeinas Kirbi band? j? nuraminti. – Tau didel? garb?. Jie visada stengiasi pasirinkti geriausius ir kas gali paneigti, kad blogai atlikai ankstesnes užduotis.
- Niekai. Tu su jomis b?tum susitvark?s ne blogiau. Visas dalykas tame, kad komisariate man?s nem?gsta. Niekada nem?go. Jie žino, kad man bjaurus j? pradvis?s biurokratizmas ir keršija, kaip gali.
- Tave tiesiog aps?do id?ja, - Kirbi draugiškai plekštel?jo Makebiui per nugar?, ta?iau pagalvojo, kad draugo žodžiuose yra dalis tiesos.
Laiko kontrol?s tarnyba tikrai laik? Makeb? maištininku. Jo ryškiai geltonas kombinezonas ir rausvi, visada pasišiauš? plaukai sudar? kontrast? griežtiems tarnybos darbuotoj? kostiumams ir trumpai kirptiems plaukams. Jei ne puikios tarnybos atžymos, Makebi seniai b?t? l?k?s iš LKT.

Tekstai (autorius Joseph Henri Rosny aine)- Tai buvo laimingi laikai, dosni gyvyb?s aušra, kai augalai deng? vis? jaun? planet?, - svajingai atsidus?s ištar? aukštas jaunuolis.
Didelis planetos gaudytuvas buvo pa?iame oaz?s pakraštyje; Targas bekliudomas apm?st? li?dn? peizaž?, sudaryt? iš granito, silicio ir metalo – vis? nuobodži? lygum?, besit?sian?i? iki pat kaln?. Nuogi kalnai be ledyn?, be jokios žolel?s, be mažiausio kerpi? kuokšto ir k?l? slegiant? ?sp?d?. Oaz?, su taisyklingais želdiniais ir metaliniais statiniais, atrod? tarsi apgail?tinas kuokštas negyvos dykumos fone.
Targas jaut?, kaip ši neapr?piama dykuma slegia j?. Jis li?dnai pak?l? galv? ? didžiulio mechanizmo ang?. Geltona aparato ertm? žioj?jo ? kaln? per?jos pus?. Jis buvo pagamintas iš arkumo ir buvo jautrus kaip akies tinklain?. Ta?iau ?renginys pri?m? tik tolimus kit? oazi? ritmus ir slopino tuos, ? kuriuos saugotojui nereik?jo atsakyti.

Tekstai(autorius Romenas Jarovas) - Ko gero, pakaks, - tar? Vitalijus Jevgenivi?ius Runovskis, ? stal?i? ?d?damas segtuv? su dviej? tiriam? meteorit? rentgeno nuotraukomis, ir atsistojo. Penki žingsniai iki dur?, o abiejose koridoriaus pus?se lygios šaltos prietais? sienel?s, aklos – prietaisai kol kas ne?jungti – akys-skal?s, aukštos spint? lentynos.

Kažkokiais netikrais reikalais jis užsiimin?ja jau tre?ia diena: r?šiuoja popierius, šluoja rašomojo stalo stal?ius. Ir, užsiimdamas šia nerimtu, didesne dalimi prisigalvotu darbu, jis jau?ia gil? nuovarg?. Taip, sunkiu darbu pasiekiamas kandidato ? mokslo daktarus vardas. Jis apsigyn? disertacij? vos prieš tris dienas, ir jausmas, kur? jaut? stov?damas katedroje, - jausmas žmogaus, patekusio ? srauni? versm? ir plaukian?io, ir besiirian?io link kranto, ir apsiver?ian?io, ir besidžiaugian?io beveik visišku savo nesvarumu, ir bijan?io, kad nepasieks kranto, vis dar nepaliko jo. Ta?iau dabar prisid?jo dar ir nuovargis.

Tekstai (autorius Robertas Jangas)Skelbimas lange masino:
LABAI PIGIAI PARDUODAMA MOKYTOJA!
Kiek žemiau smulkiomis raid?mis buvo papildyta:
Moka ruošti valg?, si?ti ir namuose atlikti bet kokius darbus!
Žodis "mokykla" primin? Denbi suolus ir rudens lapus, vadov?lius ir linksm? jaunatvišk? juok?.
Nedidel?s naudot? daikt? parduotuv?s savininkas aptais? mokytoj? ryškiaspalve g?l?ta suknele ir mažais raudonais sandalais – ir ji stov?jo tiesiog vitrinoje statmenai pastatytoje d?ž?je, tarsi žmogaus ?gio l?l?, laukianti, kada kas nors pasirodys ir j? pažadins.

 

Tekstai


(autorius Romenas Jarovas)

 Kajut? dydžiu primin? traukinio kup?: tik viršutini? gult? aukštyje buvo lubos, o vietoje vieno centrinio lango –du iliuminatoriai beveik prie pat vandens.
Romadinui nusibodo s?d?ti ankštoje kamaroje, kur nuo variklio artumo dvok? ?kaitusiu tepalu ir metalu. Jis atsistojo ir iš?jo ? den?. Tamsus miškas, vanduo teli?skuoja prie pat jo pakraš?io, apipildama kai kuri? medži? šaknis. Nuo tada, kai išvyko iš miesto, nei d?melio, nei trobel?s, nei prieplaukos. Up?, negalinti nesukelti min?i? apie stichijos j?g? gali?, ir kelias per j?, kaip kelias per Visat? – nei galo, nei pradžios, nei buveini?, nei mašin?, nei žmoni?...
Variklio triukšmas dingo akimirksniu, ir kateris iškart ?m? s?puotis ant bang?. Iš kabinos išlindo motoristas tepaluotais languotais marškiniais.
- Takel? matai? Tiesiai juo – po pusantros valandos b?si vietoje.
Romadinas ?siži?r?jo. Ne, prošvaist?s toje priart?jusioje tamsiai žalioje sienoje nesimat?.
- Kaip atskiri takel?? – nusteb?s paklaus?.
Motoristas neatsak?. Jis ži?r?jo ? art?jant? krant? bei š?k?iojo berniukui pagalbininkui, priži?rin?iam vair?.
- Tu pas Zotov?? – paklaus?. – Na taip, daugiau n?ra pas k?. Štai perduok jam, kad man papildom? kart? nesitrenkti.
Jis Romadinui padav? pintin?. Per pintas sieneles Romadinas išvydo oro balion? ir laišk?. Kažkoks keistas siuntinys.
- Gerai, - pasak?, - perduosiu.

Subkategorijos