?DOMYB?S: Robertas Straudas - Alkatraso "žvaigžd?"Kal?jimas buvo uždarytas 1963-iais metais, beveik po 30 met? egzistavimo. Per vis? kal?jimo veikimo laik? jame buvo ?kalinti 1575 kaliniai. Dažniausiai tai buvo JAV nusikalstamo pasaulio pagrindiniai veik?jai, tarp kuri? buvo ir gangsteris Al Kapon?. Jis, kaip ir kiti pavojingi nusikalt?liai, buvo laikomas 4 kv.m. ploto kameroje, kurios aukštis tik truput? viršijo 2 m.

Buvusio kal?jimo dokumentuose užregistruoti 25 bandymai pab?gti, ta?iau visi jie baig?si nes?kmingai. Penkis b?glius nušov? apsauga, devyniolika buvo sulaikyti dar prieš pasiekiant vanden?, ir tik vienam kaliniui pavyko pasiekti žemyn?, kur ir buvo su?iuptas.

Pa?iu garsiausiu Alkatraso kaliniu tapo kalinys Nr. 594, kuris išgars?jo tuo, kad amerikie?iams pademonstravo nepaprast? valios j?g? ir charakterio stiprum?. Šis žmogus vienut?je praleido, ko gero, daugiausia laiko visoje Amerikos istorijoje, bent jau XX amžiaus tikrai. Grafo Montekristo istorija nublanksta prieš šio kalinio likim?.

Vaik? klausimai DievuiNa, gerai, Viešpatie, mane t?vams atneš? gandras, bet iš kur jis mane gavo? Erikas 3kl.
Labas, Dieve...kaip tavo reikalai,kaip gyveni, kaip tavo sveikata? Sofija 2 kl.
Jei tu padarysi pasaulio pabaig?, tai kas tada tau melsis? Jonas 4 kl.
Apskritai, tai aš Tavim netikiu. Vat pasakyk, kod?l tada žmon?s tav?s nemato? Jurijus 2 kl.
Kiek šali? tu aptarnauji? Mantas 3 kl.
Ar limonadas tai vaikiška degtin?? Antanas 1 kl.
O koks tavo išsilavinimas? Greta 3 kl.
Kaip tu manai, kas skamba graudžiau :
,,Sušelpkite Kristaus vardu", ar ,,Sušelpkite d?l Dievo?" Tomas 3 kl.
O kai tu buvai mažas, ar klausei mamos? Monika 2 kl.
Aišku, kad aš tave labai myliu. Bet mam? ir t?t? – daugiau.Ar tai n?ra blogai? Renata 2 kl.
O kai žvakes bažny?ioje pardavin?ja, tai ?ia tavo biznis? Krist? 2 kl.
Kai mama man nenuperka saldumyn?, tai ?ia tu jai patarin?ji? Saulius 3 kl.
Aš perskai?iau, kad Kristus žydas, bet juk jis tavo s?nus. Tai k?, tu irgi žydas? Samanta 3 kl.
Nuo kada galima laikyti žmog? suaugusiu? Nuo tada kai jis jau nebijo skiep?, ar nuo tada kai jam patinka Emilija? Artas 2 kl.
Kiek gi tau met?, Viešpatie? Ilona 2 kl.

Nori bu?kio? Perskaityk anekdotus!Kalbas moterys:
- Šiandien v?luodama ? darb? vijausi autobus?. Vairuotojas, pavažiav?s kiek, sustojo ir lauk? man?s, bet aš išdidi! Prab?gau pro šal?...

Susitinka du senokai nesimat? draugai ir skundžiasi:
- Mano žmona taip taupo... Nuperka kauliuk?, savait? mes juos graužiam apkeptus, paskui užpila vandeniu, savait? valgom sriub?, dar kart? užpila, dar savaitei sriuba...
- ?ia dar niekis, mano žmona nusiperka triusikus, panešioja iš vienos pus?s savait?, paskui iš kitos pus?s savait?, po to prakerpa skyl? ir man nauja maik?...
 
Kalbasi du draugai:
-aš su mergina išsiskyriau
-kas nutiko?
-na mes duše buvom ir ji pasiul? daryt blogus dalykus...
-o tu ka?
-o ka aš? Pyst šampuno jai i akis

Prisipažinimas Meil?jeTu nuostabus ir tobulas.
Tavo kiekviena šypsena man, tai dovana.
Tu švelnus...
M?s? kiekvienas susitikimas yra tobulas.
Tu - tai, d?l ko aš gyvenu.
Tavo kiekvienas apkabinimas ir prisilietimas, kiekvienas m?s? bu?inys - tai meile.
Kovokime d?l m?s? meil?s.
Aš saugosiu tave, kad niekas m?s? nepamatyt? ir neišskirt?. Prižadu.

Meil?s dienos Žaidimai

Štai Valentino diena - meil?s diena. Dovanoti širdeles - gražu, bet k? gi veikti toliau?
Ogi pažaisti!
Štai Jums virš trisdešimt linksm? žaidim?. Net nepasteb?site kaip prab?gs laikas...
Žaisti meil?s dienos žaidimus galima tiek dviese, tiek grup?je.
heartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheart

Meil?s tekstai, eil?raš?iai ir SMSO meile, kas gi tu širdel? daužosi tuk tuk lakstau savajoju ir šaukiu aš be taves gyventi negaliu

Ištryniau žinutes, bet taves ištrinti nepaj?giau

Meile, nelaiku atsiradai,-
Neturiu tau laiko nei l?š?…
Užraš? knygel?je – seni vardai,
O širdy naujus jausmus nešu.

Meile, visk? nutarei pakeist,
Kaip ir dera meilei – iš esm?s.
Tiek grožybi? man jau prisakei,
Kad netenka praeitis prasm?s.

Rinkiniai: Ir v?l anekdotai
(15 anekdot?) Kalbasi du narkotikus vartojantys žmon?s.Vienas iš j? ir sako:
-Klausyk,o tu pasteb?jai,kokios tavo šunio trumpos kojos..
-Nu ne,lyg žem? ir siekia.

Gyveno kart? Adomas. Ir buvo jis vienas vienintelis visame pasaulyje. Ir tar? jam Dievas:
- Duosiu aš tau Iev?.
Taip atsirado posakis: "Neduok, Dieve!"

tekstai: Keli linksmi anekdotai(21 anekdotas) Pasimatymas. S?di mergina ir vaikinas. Staiga mergina "pabezda" ir sako:
- Nor??iau, kad tai likt? tik tarp m?s?...
- O aš nor??iau, kad išsisklaidyt?, - atsako vaikinas.

Ant uolos tupi erelis ir s?di K?lverstukas. Erelis klausia:
- Na k?, skrendam toliau?
- Palauk dar truput?, kol ausyt?s pails?s...

Arabai ir žydai – kaip dvi užpakalio pus?s: kiek bespausi, vistiek nesuaugs…

Petriukas negali suprasti k? kalba jo mažesnis brolis. Prieina jis prie mamos ir klausia:
- Mama, o jis tikrai lietuvis?

T?vas skambina kaimynui:
- Tu s?nui jau paruošei matematikos nam? darbus?
- Taip
- Tai duok nusirašyt.

Faini anekdotai(23 anekdotai) Ant uolos tupi erelis ir s?di K?lverstukas. Erelis klausia:
- Na k?, skrendam toliau?
- Palauk dar truput?, kol ausyt?s pails?s...

Skambina žmogelis daktarui. Atsiliepia daktar?lis:
- Klausau, kas nutiko?..
- Labai kamuoja vienas klausimas... Vat suvalgiau silk?s ir užg?riau
jogurtu, tai nor?jau paklaust, plaut braškes, ar jau nebesvarbu?..

Arm?n? radijo klausia:
- Kuo Eifelio bokštas panašus ? moters koj??
Arm?n? radijas atsako:
- Kuo aukš?iau nuo žem?s, tuo labiau gniaužia kvap?.

- Brangusis, nepasteb?jai, kad aš šiandien puikiai atrodau?!
- Mhm.
- "Mhm" - puikiai atrodau?
- "Mhm" - nepasteb?jau.

tekstai: tai b?t? anekdotai(28 anekdotai) Anekdotas apie porel?

Mergina sako vaikinui:
-As tave myliu
-As irgi
-Mane myli?
-Ne, save-pasake vaikinas ir apsikabines save per peti nuejo tolyn.

Anekdotas apie alpinistus

Nuo olos krenta du alpinistai vienas optimistas kitas realistas realistas saukia aaaa krentu optimistas vau skrendu

Anekdotas apie pl?šik?

Ejo karta vaikinas namo per parka ir sutiko vagi kuris nukreipes i ji ginkla sako:
-Pinigai arba gyvybe!
-Na, pinigai man nepakenktu o tavo gyvybes man nereikia pasilik…

tekstai: ANEKDOTAI(28 anekdotai)  Didžiojoje Britanijoje, autobuso stotel?je, stovi lietuvis ir anglas. Oras, kaip visada, prastas, lyja, žvarbu. Anglas išsitraukia cigarete, jau nori prisidegt, bet pažvelg?s ? šalia susisukus? lietuv? ištiesia jam mandagiai cigare?i? pakel?:
- Smoking?
- Ne, tiesiog nauji treningai...

Aukštos ?tampos stulpe dirba du elektrikai. Pro šal? eina gan pagyvenusi moterišk?.
Vienas elektrikas šaukia:
- Ei mo?iute, buk gera, paduok mums šit? nukritus? laid?.
- Gerai s?neli, man juk nesunku.
Ir mo?iut? sengalv?l? paduoda t? laid?.
Kitas elektrikas ir sako antram:
- Na, matei? Sakiau kad nulinis, o tu - faz?, faz?...

Turtingas verslininkas kelis metus slaptai susitikin?jo su
itale meiluže, kol vieno pasimatymo metu ji prisipažino
besilaukianti.
Nenor?damas susigadinti geros reputacijos bei santuokos,
turtuolis pasi?l? meilužei ?sp?ding? sumel?, jei ji gr?š ?
Italij? ir ten susilauks jo vaiko. Jei ir toliau ten pasilks, jis
prižad?jo išlaikyti vaik?, kol šiam sukaks aštuoniolika.
Merguž?l? pagalvojus sutiko ir jie susitar?, jog kai naujagimis išvys
pasaul?, ji išsi?s turtuoliui atvirlaišk?, ant kurio užrašys
slaptažod? - "SPAGETI". Tai reikš, jog viskas gerai..
Lygiai po devyni? m?nesi?, gr?ž?s namo, versilinkas išvydo sutrikus?
žmonos žvilgsn?. "Brangusis, šiandien tau at?jo labai jau keistas
atvirlaiškis"-pasak? ji... "O!",-sušuko jis,- "Duok pasiži?r?ti. Aš
tau v?liau paaiškinsiu.." Jis ?iupo atvirlaišk? iš žmonos rank?,
perskait? parašyt? žinut?.. išbalo.. ir suaimanav?s nualpo..
Žinut?je buvo parašyta: "SPAGETI. SPAGETI. SPAGETI. DVI PORCIJOS SU
M?SOS KUKULIUKAIS, VIENA - BE!"

(24 anekdotai) tekstai: ANEKDOTAI - FAINUOLIAIKalbasi dvi blondin?s:
– Kokie ?ž?l?s tie keli? policininkai, toki? dideli? kyši? reikalauja. Iš kur aš tiek pinig? gausiu?
– O jiems kyšius ir pinigais duoti galima?!

- Aš žaviuosi dviem žmon?m: Gagarinu ir Niutonu. Vienas paband? pab?gt iš šitos planetos, o kitas ?rod?, kad jam ni*uja nesigaus!

Susitinka du alkoholikai ir šnekasi apie praeit? vakar?.
– Tai kaip gr?žai namo? – klausia vienas.
– Ai, nieko, viskas gerai. Kaip tu?
– Aš tai truput? nemalonioje pad?tyje buvau…
– Tai kas nutiko?
– ?jau namo ir ? kanalizacijos šulin? ?kritau…
– Ar giliai?
– Iki kulkšniuk?…
– Tai tada nieko baisaus.
– Bet ?kritau ant galvos…

- Tu kaip kovo sniegas.
– Toks kvepiantis pavasariu?
– Toks niekam nereikalingas.

tekstai: Tavo anekdotai(20 anekdot?) Gyveno kart? Adomas. Ir buvo jis vienas vienintelis visame pasaulyje. Ir tar? jam Dievas:
- Duosiu aš tau Iev?.
Taip atsirado posakis: “Neduok, Dieve!”

Pareina vyras namo. Žmona paslepia meiluž? ? spint?. Vyras nusirengia ir atidaro spint?, pakabinti drabužius. Ži?ri, spintoje stovi nuogas vyras ?sikib?s ? pertvar?.
- K? tu ?ia veiki? – klausia jo nusteb?s vyras.
- Važiuoju autobusu.
- Na tu ir atsakei.
- Na tu ir paklausei.

Buvo paskelbtas konkursas. Konkurso s?lygos buvo tokios:
- J?s s?dite restorane, su nauja mergina ir staiga jums reikia nueiti ? tualet?. Kaip j?s jai apie tai pasakytum?te, kad skamb?t? mandagiai ir be melo?
Pirm? viet? už?m? atsakymas:
- Panele, aš laikinai turiu jus palikti, kad pad??iau savo draugui, su kuriuo jus supažindinsiu v?liau.

Vyras gr?žta namo, o žmona su meilužiu. K? žmonai daryti? Dar ne??jus? ? but? pasitinka vyr? žmona su šiukšli? kibiru ir sako:
- Kol dar nenusirengei, išnešk šiukšles.
Kol vyras išneš? šiukšles, meilužis s?kmingai išb?go. Eina jis gatve ir galvoja: “Kokia ji protinga”. Pasitinka laiptin?je j? žmona ir sako:
- Kol dar nenusirengei, išnešk šiukšles.
Vyras neša šiukšles ir galvoja: “Kokia kvail?. Vis? dien? s?di namuose ir neturi laiko išnešti šiukšli?”.

TIESIOG ANEKDOTAI(14 anekdot?) Atneša draugai žmogeliui gimtadienio tort?. Tas apsidžiaugia, pasiži?ri ? j? ir sako:
- O, kaip smagu! O kur žvakut?s?
- ?, kas tau šiandien - gimtadienis ar hemorojus?

Moteris prašo gydytojo:
- Na, pasakykite, koks aš gyv?nas...
- Ponia, j?s gi žmogus!
- Na, koks aš žmogus? Ryte keliuosi susiv?lusi kaip avis, ? darb? lekiu alkana kaip sakalas, ?sikimbu ? troleibus? kaip beždžion?, važiuoju juo kaip zuikis ir stumdausi jame kaip meška... Kol atvažiuoju, riejuosi su visais kaip kal?, išlipu apipešiota kaip višta, dirbu vis? dien? kaip jautis, paskui kaip skalikas lakstau po parduotuves, apsikraunu kaip kupranugaris ir velkuosi namo kaip nuvarytas kuinas. Namie ruošdama vakarien? urzgiu ant vaik? kaip tigras, o ant kaimyn? šnypš?iu kaip gyvat?. Gr?ž?s iš darbo vyras klausia: "Katyte, valgis paruoštas?" Visus pavalgydinu, paguldau vaikus miegoti, pati guluosi. At?j?s ? lov? vyras sako: "Pasitrauk, karve, išsidr?bei kaip kiaul?". Na, argi aš žmogus, gydytojau?

tekstai: Anekdotai apie vyrus... moteris... ir kitk?(35 anekdotai) Kalbasi jaunavedžiai.
- Aš noriu dviej?, – sako vyras.
- O aš trij?! – atkerta žmona.
- Tada aš po antrojo pasidarysiu vazektomij?!
- Tikiuosi, tre?i?j? tu myl?si kaip savo…

Kalba dvi blondin?s.
- Ar sekso metu tu dejuoji?
- Žinoma. Juk taip yra aistringiau. O tu?
- Aš nedejuoju.
- Kod?l?
- Nesuprantu kaip dejuoti jei burna užimta.

Žmona s?di ir ži?ri kulinarin? televizijos laid?. Vyras neiškent?s:
- Ko tu ?ia ži?ri t? nes?mon?? Vistiek valgyti gaminti nemoki!
- O tai kam tu pornografinius filmus ži?ri? – atr?žia žmona.

Subkategorijos