tekstai: LINKISMI ANEKDOTAIVaikinas klausia merginos:
- Tai kada man tav?s laukti?
- Man dar reikia pasidažyti ir indus išplauti.
- Pasidažyti gal?si ir pas mane. Ir indus išplauti taip pat...

- J?s - plunksnos ryklys?
- Ne, klaviat?ros genys.

Turtingo verslininko žmona at?jo ? bank? išsiimti pinig?. Banko tarnautojas prašo pildomo prašymo šeštoje eilut?je pageidaujam? sum? parašyti žodžiais. Ponia pasipiktina:
- Gal j?s beprotis?! kaip aš skai?ius parašysiu žodžiais?

- Kiek daug geria tie vilnie?iai! Per radij? sako, kad vien kamš?i? gatv?se tiek, jog jie apsunkina transporto jud?jim?!

Sugedus variklui l?ktuvas iš didelio aukš?io prad?jo smigti žemyn. Du pilotai, steb?dami pro lang?, kaip spar?iai art?ja Žem?, dar sp?ja pasidalyti ?sp?džiais.
- Nesuprantu, ko tie j?reiviai taip dži?gauja art?dami prie žem?s? - klausia vienas.
- Kaip nedži?gaus? Ten j? laukia mylimosios. O mes juk savišk?ms nepraneš?me!

tekstai: AnekdotaiAnt suoliuko s?di dvi senut?s, mezga:
- Klausyk, o kuo aš vardu? - staiga teiraujasi viena.
- Ar tau labai skubu? - po ilgokos pauz?s atsiliepia kita.

-Labas! Matau - ?sigyjai mašin?!?
-Aha...
-O kelint? met??
-1991
-O-o-oo, tai jau ji pilnamet?! Dabar su ja gal?si dulkintis!

- An?k?li, an?k?li, klausyk kaip ten tas vokietis, nuo kurio aš taip einu iš proto?
- Alzhaimeris, senele, Alzhaimeris.

tekstai: AnekdotaiJei norite pamaitinti sužeist? gen?, paimkite j? už uodegos ir daužykite snapu ? med?.

Kompiuterininko klausia:
Turite vaik??
Tas susimasto:
-Taip. Du.
-Kiek jiems met??
-Na, vienas jau žaidžia kompiuteriu,o kitas - dar ne.

Vilniaus meras Imbrasas nuvažiuoja ? Briusel? ir užsuka pavalgyt ? kinie?i? restoran?.
Po keli? minu?i? padav?jas atneša pagaliukus.
Imbrasas, žvengdamas ant visos sal?s:
-O k? aš b?gn? užsisakiau?!!

tekstai: Pamaitink alkstant?, prajuokink li?dint?Vakar prad?jau kovoti su alkoholizmu. Vis? smulkmen? neatsimenu, bet va šiandien mano savijauta tokia, kad atrodo, jog alkoholizmas vistik laim?jo didele persvara.

-M?s? laikais tikr? draug? nebeliko. Štai Jonas - dešimt met? j? paž?stu, o kai vakar paprašiau man paskolinti 1000 lit?, tas ožys atsisak?.
-Na, o aš nor??iau tave ?sp?ti kad taip pat esu ožys.

Važiuoja traukiny du g?jai. Vienas ir sako:
- Davai pasimylim, aš tav?s labai labai užsinor?jau!
Kitas:
- Nejuokauk, paži?r?k, kiek daug žmoni? vagone!
- Eik tu, nebijok tik! Jiem visiem viskas dzin! Niekas ? tave d?mesio nekreips!
- Nu negali b?ti!
- Pabandyk paprašyti stiklin?s vandens, pamatysi kaip visiems ne?domu!
Tas atsistoja ir per vis? vagon? šaukia:
- Gal gal??iau gauti stiklin? vandens?!
Tyla. Reakcijos - nulis. Nu k?, kad jau niekas d?mesio ? juos nekreipia, tai pa?m? ir pasimyl?jo jie vietoj. Tam pa?iam vagone važiavo ?iuk?ius. Parvaro ? namus ir dejuoja žmonai:
- Ui, brangioji, ne?sivaizduoji, kaip man galv? vis? kelion? skaud?jo...
Žmona:
- Tai reik?jo išgerti citramono!
- Tai kad netur?jau su savimi...
- O pas žmones paprašyti negalejai?
- Mhm... Vienas vandens papraš?, tai b?tumei ma?ius, k? su juo padar?...

Policininkas stabdo automobil?. Langas nusileidžia, vairuotojas šypsosi:
-Ger? dien?, kapitone! Prašau - teis?s, tech.pasas, draudimas, viskas kaip priklauso!
Iš galin?s s?dyn?s vaiko balsas:
-T?ti, o kur tie gaidžiai?

Nejuokingi anekdotaiPrad?jau gyventi su mergina… Anks?iau viskas visada b?davo savo vietose… Dabar viskas tvarkingai sud?ta B@#@ žino kur!

Kaime vakare ? žmogelio duris pasibeld? kaimynas:
- Labas, klausyk, gal gal?tum leisti vandens iš tavo šulinio pasisemti? Kelis kibiriukus?
- Žinoma, kokios problemos!
Pra?jo valanda, žmogelis, vis gird?damas triukšm? kieme, iš?jo paži?r?ti ir pamat? kaimyn?, lakstant? nuo savo šulinio prie kaimyno su kibiru: pasisemia vandens iš žmogelio šulinio, nub?ga prie saviškio ir išpila.
- Tau k?, protas pasimaiš?? - Nustebo žmogelis.
Kaimynas stabtel?jo ir tar?:
- Ne, tiesiog toks reikalas... Matai, mano uošvien? ? šulin? ?krito, o vandens jai tik iki kaklo...

Kol vyras išvyk?s, žmona pagimdo negriuk?. K? daryti? Draug? jai pataria nusisamdyti negr? žindyv? ir vyrui pasiteisinti, kad k?dikis patams?jo nuo negr?s pieno. Vyras patiki tuo ir labai susisieloja. Kai apie tai pasiguodžia savo t?vui, šis sako:
- Žinai, kai tu gimei, mama taip pat netur?jo pieno. Mes tave gird?me karv?s pienu. Bet kaip keista - ragai tau išaugo tik po 20 met?.

tekstai: Anekdotai- K? vyras parodo moteriai, kuri per 30 met? vairavimo patirt? nepadar? n? vienos avarijos?
- Tre?i? pavar?.

Skelbimas laikraštyje: Jaunas, laikinai negeriantis vaikinas ieško darbo m?nesiui.

- Pone bebre, kod?l j?s? tokie balti dantys?..
- Aš ne bebras. Aš j?s? narkologas.

- Daktare, pagal kokius požymius galima atpažinti skleroz??
- Aš jums tai vakar pasakojau!

Dvi žuvys akvariume susigin?ijo. Viena galiausiai ?sižeidusi nuplauk? ? tolimiausi? kamp?, prat?nojo keliolika minu?i? ir pam?s?iusi gr?žo.
- Na, gerai, sakykime, kad Dievo n?ra. Tai kas tada kei?ia akvariume vanden??

Žmona vyrui sako:
- Va kaimynai tai gyvena, n?r ko n? lyginti su mumis... Ar matei, koki? mašin? nusipirko?!
- nenusimink, mieloji! Kai mudu nauj? automobiliuk? parsivarysime, j? gražuolis bus panašus ? sen? geld?!

AnekdotaiVaikinas seka merginai iš paskos.
 Penkias minutes, dešimt, penkiolika.
 Pagaliau pasiryžta, aplenkia, atsisuka, pasiži?ri ? veid?:
 Nusivyl?s:
 - Tok? užpakal? sugadinai...
 
 Maikas Taisonas dar kart? gr?žta ? ring?. Prieš j? pastat? pat? stipriausi? boksinink?, ta?iau paskutiniu momentu paaišk?ja, kad jam pasidar? baisu ir jis nekovos. K? daryti? Ži?rovai laukia – reikalingas varžovas. Ži?ri, šalia turgaus, stovi vietinis m?sininkas. Jie jam ir sako:
 - Išstov?si vien? raund?, gausi 500000 doleri?.
 Tas sutinka. Kova prasideda. Taisonas sm?giuoja iš dešin?s, iš kair?s ir t.t.
 Vyrukas atsilaiko vis? raund?. Visiems plaukai piestu stojasi. Jam ir sako:
 - Išsilaikysi dar raund? – gausi milijon?…
 Išstovi.
 Visi šoke. Si?lo:
 - Išsilaikai dar vien? – trys milijonai baks?.
 Vyras:
 - Ne, aš daugiau negaliu stov?ti, tuoj aš j? prad?siu mušti!

 Raštelis ant ?mon?s dur?:
 “Brangios merginos!
 Jei j?s ?ia ?sidarbinimo klausimu, tada prieš ?einant, atlikite š? test?:
 1. Ženkite du žingsnius atgal.
 2. Sud?kite rankas už savo galvos, alk?nes nukreipkite ? priek?.
 3. L?tai jud?kite ? priek?, kol paliesite duris.
 Jei alk?n?s duris paliet? anks?iau, nei j?s? kr?tin? – mes atsiprašome, bet turime atsisakyti j?s? kandidat?ros”.

Jamam doz? anekdot?Kuo moteris skiriasi nuo unitazo?
O gi niekuo, tik klozetui, kai nuleidi, nereikia pasakyt „myliu“.

Kalbasi du draugai:
- Iš kur tau m?lyn? paakyje?
- Ai, sekmadien? prie piet? stalo meld?m?s ir aš toj vietoj, kur "ir apsaugok mus viešpatie nuo pikto", ? uošv? pažiur?jau...

Paskutin? uošvien?s mintis: "Na kaip taip galima, vos priguli, o jau užkaldin?ja..."

Vyras - žmonai:
- Mieloji, aš tau v?liau perskambinsiu, dabar negaliu keiktis...

Sulauk? s?nus pilnametyst?s, tad nusprend? stoti ? j?rininkus. Ateina pas t?v? ir sako:
- T?vai, turi daugiau gyvenimiškos patirties, patark k? man daryti, ko imtis iškeliaujant.
T?vas nutaiso proting? min? ir sako:
- Na, r?bai ir visa kita n?ra taip jau ir svarbu, duos tau ten aprang?. Bet nepamiršk dviej? dalyk?: nub?k ? vaistin? ir nusipirk vaist? nuo pykinimo ir prezervatyv?. Žinai, laive si?buos, supykins, o vaistai labai pravers. Na, o prezervatyvai… Žinai, sustosite dažnai prieplaukuose, o sekso visvien nor?sis, o myl?tis su pirmomis pasitaikiusiomis ir be apsaugos, pavojinga. Na bet tu didelis, manau, pats supranti. O dabar b?k ? vaistin? ir nusipirk ko sakiau.
S?nus staigiai ? vaistin? ir sugr?šta laimingas su vienu pakeliu prezervatyv? ir vaist? nuo pykinimo.
T?vas:
- Tu k?, durnas??? Daugiau nusipirk!
Nu k?, gr?šta vaikinukas atgal ? vaistin? ir dar kart? paprašo to paties vaistininko prezervatyv? ir vaist? nuo pykinimo.
Gr?šta. T?vas visai ?siuto:
- Gi neužteks tau! Žinai, prezervatyvai ten brang?s bus, ?ia geriau nusipirk. Eik ir nusipirk dar, o jei ne tai pats nutempsiu už aus?.
Na k?, v?l nueina vaikinukas ? ta pa?i? vaistin?, v?l paprašo to paties, bet vaistininkas gal? gale neišken?ia:
- Nu vaikinas, tai ko tu j? pi*i atsiprašant, jei ji tokia baisi???

- Ka daryti kad afrikos vaikai nevaikš?iot? alkani?
- Nupjauti kojas

tekstai: Naujai atgim? barzdoti anekdotaiAria žemaitis arkliu. Pro šal? eina kaimynas ir r?kia:
– Juoni, eik nuomei, tavo žmuon? pes!
Artojas nekreipia d?mesio. Kaimynas dar garsiau:
– Juoni, ale tiikrai, b?k nuomei, tavo žmuon? pes!
Žemaitis sustoja:
– A kas toks pes?
– Untans.
– Tuoks te ir pesims… Nomei gr?žus vistiek reks perpest.

An?kas klausia mo?iut?s:
- Ar tiesa, mo?iute, kad krikš?ionyb? liepia už kiekvien? blog? darb? atsilyginti geru?
- Taip, an?k?li, tiesa.
- Mo?iute, tada duok man 10 lit?, aš tavo akinius sulaužiau.

Jei sultinys b?t? buv?s toks šiltas kaip vynas, vynas - toks senas kaip višta, višta - tokia riebi kaip padav?ja, padav?ja - tokia plona kaip mano pinigin?, o pinigin? - tokia pilna kaip kavin?, tai b?t? buv? puik?s piet?s...

tekstai: Neli?d?k - skaityk anekdotus!Vaik? darželyje darbavosi du elektrikai. Po j? apsilankymo vaikai prad?jo keiktis. Aukl?toja pasiskund? darbinink? viršininkui. Šis pasikvie?ia vien? elektrik? ir bando išsiaiškinti:
- Keik?t?s vaik? darželyje?
- Ne, pone viršininke.
- Pasakok, kaip viskas buvo!
- Jonas, pasilip?s ant kop??i?, laidus lituoja, o aš apa?ioje kop??ias laikau... Tik staiga pajutau, kad lydmetalis man laša tiesiai ant galvos...
- Ir kas tada?
- Aš sakau Jonui: "Pone Jonai, b?kite toks malonus, nelašinkite lydmetalio man ant galvos..."

Teis?jas blondinei:
- Kod?l J?s nunuodijote kaimynus?
Blondin? sri?baudama:
- Parduotuv?je man sak?, kad geriausia tarakonus nuodyti kartu su kaimynais!..

Mokytoja sako Petriukui?:
- Eik prie lentos.
Petriukas atsistojo ir nu?jo prie Onut?s.

Parke ant suoliuko s?di akis ir koja. Akis sako:
- Einu namo.
Koja:
- Nor??iau tai pamatyti...

tekstai: Anekdotai sujungia žmones- Jaunuoli, paži?r?kite kokios gražios g?l?s! Padovanokite jas savo merginai!..
- Neturiu aš merginos...
- Kaip tai neturite?
- Paprastai. Žmona neleidžia...

Didžiausia 21-ojo amžiaus apgaul?:
Kompiuteriai ir telefonai sukurti tam, kad taupyt? m?s? laik?...

- Petrai, tu šiltus r?bus ? žvejyb? pasi?mei?
- Taip, 7 butelius.

Kalbasi dvi draug?s:
- Klausyk, kaip sužinoti, ar man išties patinka vaikinas?
- Tai paprasta. Ži?r?k... Nuvaryk su juo ? pasimatym?... Praleiskite vakar? kartu, bet tu jam neduok. Kai gr?ši namo, nusirenk, nusimauk kelnaites ir šveisk ? lubas. Jeigu prilips - išties patinka!

Raštelis tualete:
- Prašome naudotis šepe?iu!
Prierašas apa?ioje:
- O galima naudotis popieriumi? Šepe?iu labai skauda...

tekstai: Anekdot? rinkinysBare du vyriškiai prie alaus kalbasi:
 - Žinai, vakar vakare at?jo pas mane dukra ir sako: T?veli, išregistruok mane iš šio buto, parduok visus mano baldus, drabužius, papuošalus, kosmetik?, o ko nepavyks parduoti - atiduok labdarai. Taip pat, nebemok?k daugiau už mano studijas universitete, už sporto klub? ir SPA centr?. Taip pat, parduok mano automobil?, muzikin? centr?, nešiojam? kompiuter? ir mobil?j? telefon?. Gautus pinigus pasilik sau arba atiduok labdarai.
 - Taip ir pasak? !?
 - Na, ne visai taip... Jei tiksliau: labas t?vai, susipažink, ?ia mano vaikinas, jo vardas Abdula Hakim Mohamedas.

Blondin? ?sidarbino barmene. Pirma darbo diena. Prie baro prieina vyrukas ir sako:
 - Man prašau "Meil?s nakt?".
 - J?s k???? ?ia gi padori ?staiga, k? j?s sau leidžiate?
 - Kaip tai k?? Juk meniu ?rašyta, štai: "Meil?s naktis"...
 - Tikrai? Aaaa.... Na gerai... Eime...

Kas gi ?ia? Ar tik ne patys didžiausi puslapio sponsoriai?
Gal ir tau ?domu paži?r?ti kas remia š? puslap??
Jei taip - aplankyk juos
wink

 

tekstai: Anekdotai "Pažin?i?" skyrelio: "Pagyvenusi moteris ieško nejauno, neinteligentiško, nesant?raus, daug kenksming? ?pro?i? turin?io, neturtingo vyro, kuris nor?t? pad?ti sukurti šeim? kaimynei."

Duok žmogui žuv? - ir jis bus sotus vien? dien?. Išmokyk žmog? gaudyti žuv? - jis vis? dien? s?d?s valtyje ir gers al?.

Vaistin?je mergina susig?dusi:
- Ar turite n?štumo test??
- Na, ko taip g?dinat?s? Žinoma, kad yra. O jums kok? - teigiam? ar neigiam??

- ?ia l?ktuvas numeris 123! Kvie?iu dispe?er?! Kuras nulis. Visi prietaisai nieko nerodo. Mes krentame žemyn...
- Ko j?s taip šaukiat?! Aš gi girdžiu. Gerai, išbraukiu...

Ateina vyrukas pas urolog?, išver?ia savo turt? ant stalo.
Gydytojas:
- Skauda?
- Ne.
- Maudžia?
- Ne.
- Tai kod?l at?jote?
- Geras, tiesa?

tekstai: Aštrialiežuv?s anekdotai- Brangusis, mano plaukai graž?s?
 - Taip, mieloji, jie tokie ilgi, šveln?s, kaip šilkas... Bet visgi manau, kad kojas reikia skustis...

 ? moter? bendrabut? užeina vyriškis. Budintis jo klausia:
 - J?s pas k??
 - O k? parekomenduosite?

"Tobul? vyr? yra kiekviename kampe"- tar? dievas ir suformavo žem? kaip kamuol?.

? gydytojo kabinet? ?eina mergina.
- Prašome nusirengti, - sako gydytojas.
- Kam??!!! Juk man skauda aus?!
- Tuomet j?s ne pas mane. Aš - okulistas.

S?nus klausia t?vo:
 - Koks buvo tavo vidurkis vidurin?je?
 - 2,5 promil?s,- atsako t?vas.

Subkategorijos