Spausdinti
Ateiviai sako, kad mums liko gyvuoti 65 tūkstančiai metų1981 metais šis laiškas buvo pristatytas į Maskvą ir pateko į Tarybų Sąjungos Mokslų Akademijos astronominės draugijos rankas. Turistiniais tikslais būdamas užsienyje laišką iš mirštančio nuo vėžio žmogaus gavo vienas gydytojas. Perdavusio tekstą žmogaus nežinoma nei pavardė, nei užsiėmimas. Nežiūrint į tai, laiško turinys vertas dėmesio. Išanalizavę tekstą ir įsitikinę jo rimtumu, mokslininkai su laišku 1982 metais supažindino tarybinę vadovybę. Štai šis kreipimasis:

„Į protingas Žemės gyventojus, vadinančius save žmonija, kreipiasi koalicinis stebėtojų būrys. Tai jau trečias iš eilės mūsų kreipimasis į Žemės gyventojus. Pirmą kreipimąsi koalicinis stebėtojų būrys perdavė 576 metais prieš Kristaus gimimą stambiausio tuo metu Žemėje Akuradhapuro miesto gyventojams. Antrasis šio būrio kreipimasis perduotas 711 metais po Kristaus gimimo tuo metu stambiausio Amerikos žemyne miesto Tkaecetkoatllo gyventojams. Dabartinis kreipimasis į Žemės gyventojus savo turiniu atitinka pirmuosius du. Jis parašytas pagrindinėmis šių dienų Žemės kalbomis: kiniečių, anglų, rusų ir ispanų. Kreipimosi tekstas sudarytas atsižvelgiant į dabartinį Žemės gyventojų žinių lygį. Kreipimosi tikslas — pradėti derybas tarp koalicinio stebėtojų būrio ir Žemės gyventojų dėl pastarųjų įsijungimo į mūsų koaliciją. Derybos bus įmanomos tik tada, kai Žmonija įvykdys kai kurias sąlygas. Nurodome tas sąlygas ir, atsižvelgdami į dabartinį jūsų mąstymo lygį  jas paaiškiname kai kuriais faktais.

Dabartiniu metu žmonija teisingiau suvokia Visatą, negu pirmojo ir antrojo kreipimosi laikais. Iš tiesų protingoji Žemės gyventojų rasė Visatoje nėra vienintelė. O kiti jūsų įvaizdžiai ir spėliojimai kosmine tema yra klaidingi.

Klaidingas jūsų mokslininkų įsitikinimas apie Visatos dėsnių egzistavimą ir jų nekintamumą. Štai, kad ir gravitacija. Ji Jau pastebimai kinta Jūsų Saulės sistemos ribose, nekalbant apie didesnius nuostolius. Šis nežinojimas atvedė prie klaidingo galaktikos dydžio suvokimo, prie neteisingo nuotolių tarp kitų galaktikų įsivaizdavimo. Tai sukūrė ir klaidingą teoriją apie visatos uždarumą. Klaidinga Jūsų teorija ir apie trimatę erdvę. Vadovaujantis šia teorija dabar ir remiasi visos Jūsų pažiūros į kosmosą. Pasaulis — chaotiškas, Jame nieko nėra pastovaus. Nėra ir pastovių išmatavimų. Šviesos ar garso greitis kitoje erdvėje gali būti skirtingas. Erdvė Visatoje nėra vienoda. Ji virpa, švytuoja. Keičiasi ji ir atsižvelgiant į nuotolius. Geriausios sąlygos atsirasti organinei gyvybei buvo Žemėje, kur erdvės pastovumas prilygsta skaičiui „Pi”., Ryškesnis nukrypimas nuo šio dydžio gyvajai gamtai gresia pražūtimi. Šiuo metu erdvės pastovumas Saulės sistemos ribose prilygsta „ 3,00017″.

Jūsų galaktikos pakraščiuose dreifuoja gravitacinis ciklonas, turintis pastovumą, prilygstanti „ — 3,15″. Užkliudęs jūsų galaktiką, Jis gali sunaikinti organinę gyvybę visose planetose. Tam būtina imtis apsaugos priemonių. Būtent dėl šios aplinkybės Jūs privalote kaip galint greičiau įstoti į mūsų koaliciją. Pats vėliausias terminas — po 65 tūkstančių metų nuo mūsų laiško perdavimo. Per tą laiką koalicija dar gali suspėti pagelbėti žmonijai apsisaugoti nuo ciklono.

Ateiviai sako, kad mums liko gyvuoti 65 tūkstančiai metųDabartiniu metu jūsų galaktikoje yra apie 220 tūkstančių protingųjų rasių, jau įstojusių į koaliciją. Apie tūkstantis jų dar sprendžia klausimą dėl įstojimo. Įspėjimo apie cikloną koalicija prašo nepriimti kaip mėginimo paveikti jūsų atsakymą. Priimti į koaliciją ir sutelkti pagalbą ginantis nuo ciklono mes galėsime tik jums patiems pertvarkius loginio mąstymo būdą.

Jas klystate dėl Saulės sistemos ir gyvybės Žemėje kilmės. Saulės sistema susidarė iš milžiniško dulkių debesio, kurį pasėjo koalicijos statybiniai bariai toje Visatos srityje, kurioje egzistuoja du pagrindiniai dėsniai, reikalingi organinei gyvybei susidaryti. Tai pakankamas nuotolis nuo kitų žvaigždžių ir erdvės pastovumas, prilygstantis dydžiui „Pi*. Klaidinga Jūsų teorija apie neišvengiamą žmonijos senėjimą ir su tuo susijusią jos neišvengiamą žūtį. Evoliucijos procese naujos gyvųjų būtybių rūšys išsivysto iš kai kurių senųjų. Jūs privalote rūpintis, kad naujosios Žemės rasės kiltų iš jūsų. Būtent ši savybė turi išskirti protingosios rasės strategiją. Koalicijos stebėjimai rodo, kad žmonija visiškai nesivadovauja minėta ar kitokia strategija, savo vystymąsi atiduodama atsitiktinumui ir visas pastangas skirdama trumpalaikių poreikių patenkinimui.

Negalvokite, kad jūsų klaidos yra atsitiktinės. Jos neišvengiamos, atsižvelgiant į Jūsų mąstymo specifiką. Gyvosios materijos mąstymas, egzistavimas ir vystymasis turi bendrą pagrindą. Jis pasireiškia įvairiais prieštaravimais. Mąstyme šis prieštaravimas pasireiškia neieškant logikos. Jūsų logikos pagrindas — tai samprata „taip arba ne”.

Apsiribodama tuo, Jūsų logika vietoj nenutrūkstančio remiasi tik pertraukiamu pagrindu. Be to, pagrindu paimta primityvi funkcija, turinti tik dvi reikšmes. Peršasi išvada, kad jeigu Jūsų būties vertinimo metodą ir galima pavadinti išmąstytu, tai ta mąstymo sistema yra pati primityviausia iš visų galimų.

Jau keletą tūkstančių metų koalicija stebi Jūsų nesibaigiančius tarpusavio karus. Vertinant dabartinius jūsų istorinius procesus, Jūsų karai galėtų baigtis ne anksčiau kaip po 12 tūkstančių metų. Bet koalicija nesiryžta tvirtinti, kad šie karai nepasibaigs per artimiausią šimtmetį. Tik pastarųjų metų įvykiai Jūsų socialiniame ir politiniame gyvenime leidžia galvoti, kad dabartinis mūsų kreipimasis nėra beviltiškas.

Savaime aišku, kad techninė evoliucija mus verčia žmoniją vertinti, kaip protingą rasę. Bet technikos garbinimas, skyrimas jai tokio vaidmens, kuris tampa pagrindine Jūsų civilizacijos charakteristika, mus baugina.

Koalicija neatsisako kontaktų su žmonija ar atskirais Jos atstovais. Žmonijos susipažinimui mūsų įstatai be kokių nors papildomų sąlygų gali būti perduoti tuoj pat; pareikalavus vienai iš keturių šalių, liaudies remiamai, vyriausybei arba SNO sekretoriatui.

Koalicija nebus reikalinga žmonijai, kaip ir pastaroji Koalicijai, jeigu žmonės nepertvarkys savo loginio mąstymo pagrindo. Mūsų nuomone, jo pertvarkymui prireiks 60—70 tūkstančių metų, kas, atsižvelgiant į žmonijai gręsiantį pavojų yra paskutinis terminas. Būtina nutraukti beprasmį smurtą. Koncentruoti bendras pastangas mąstymo proceso pertvarkyme. Būtina sutikti su šio proceso daugelio tūkstančių metų evoliucija, nes supažindinti vieną iš kariaujančių valstybių su nepertraukiamo loginio mąstymo principais būtų pavojinga. Tai būtų tolygu absoliutaus ginklo įteikimui ir galų gale atvestų prie žūties”.