NSO kritimas Tian Šanio kalnuose 1991 metais (tekstas + video)Apie didžiulio NSO kritim? Tian Šanio kalnuose 1991 metais buvo rašoma labai mažai – gal del to, kad duomen? apie š? ?vyk? buvo labai mažai. Informacijos tr?kumas gali b?ti susij?s ir su tuo, kad tuo metu byr?jo SSRS, tod?l informacija apie skraidan?ias l?kšt?s nebuvo tokia svarbi..
Atsiradus iš tuštumos
Štai kokia buvo ši? ?vyki? eiga. 1991 met? rugpj??io 24 d. ryte 04:42 vietiniu laiku Mangyšlako pusiasalyje dislokuotos stoties radarai pasteb?jo oro erdv?je labai didel? objekt?. Ekrane jis atsirado staiga, tarsi iš tuštumos. Šio objekto ilgis buvo 600 m, skersmuo – 110 m. Jis skrido 6,6 km aukštyje virš Kaspijos j?ros iš šiaur?s vakar? 960 km/h grei?iu. Objektas nereagavo ? jokius iš žem?s siun?iamus užklausimus.

tekstai: Kiekvieno zodiako ženklo silpnybi? s?rašasKlysti – žmogiška. O kiekvienas Zodiako ženklas klysta savaip. Ir kiekvienas j? turi charakterio bruož?, kurie net ir auksin?s kantryb?s žmog? gali ?stumti juodžiausion neviltin. Taigi pakalb?kime apie silpnybes, kuri? turi kiekvienas iš dvylikos Zodiako ženkl?.

Avinas (03.21-04.20)


Viena dažniausiai pasitaikan?i? po šiuo ženklu gimusi? žmoni? klaid? – per didelis tiesmukiškumas bendraujant. Avinai dažnai išsako savo nuomon? be, j? galva, nereikalingo daugiažodžiavimo ?terpiant „galb?t“, „o kod?l gi ne…“, „aš manau, kad…“ ir pan. Taigi tai, k? jie kalba, aplinkiniai neretai priima kaip grub? netakt?. Juk iš ties? ne tas pats, ar pavadinti žmog? idiotu, ar tiesiog pasakyti, kad galb?t jis klysta.

Nufilmuotas naujas poltergeisto apsireiškimas AustralijojeSidn?jaus priemiestyje Niutaune yra viešbutis, kuriame vaidenasi. „Carlisle Castle Hotel“ darbuotojai ir lankytojai pasteb?jo, kad viešbu?io bare vyksta keisti dalykai. Nemažai j? buvo užfiksuota ir vaizdo steb?jimo kamer? ?rašuose, rašo „Daily Mail“.
Viename iš filmuot? epizod? matyti, kaip iš lentynos iškrinta vyno buteliai, nors šalia n?ra n? gyvos dvasios. V?liau paaišk?jo, kad nelabajam užkliuvo tiktai vienos r?šies vynas – buteliai, kainuojantys po 27 dolerius.
Viešbu?io savininkas Peteris Bradbury ?k?r? special? „Facebook“ puslap? paranormaliems reiškiniams skelbti.
„Viskas labai keista, – sak? jis. – Nežinau, ar seniai tai vyksta, bet pastarosiomis savait?mis tai vyksta nuolat.“
Pasak P.Bradbury, jeigu išties butelius iš lentyn? m?to vaiduoklis, jis turi ger? skon?, nes taikosi tik ? brangaus raudonojo vyno butelius.

tekstai: Facebook leis nurodyti savo lyt? iš 50 galim?Socialinis tinklas „Facebook“ praneš?, kad po konsultacij? su tos pa?ios lyties asmen? ir transseksual? teisi? grup?mis suteiks galimyb? vartotojams nurodyti savo lyt? iš 50 variant?, skelbia BBC.
Galimi variantai, tarp kuri? – „biseksualas“, „transseksualas“, „dvilytis“, leis žmon?ms „išreikšti tikr?j? save“, sakoma „Facebook“ pranešime.
Be kita ko, vartotojai taip pat gal?s pasirinkti lyties kategorij?: „jis“, „ji“ arba „jie“.
Naujoji iniciatyva pirmiausia ?sigalios vartotojams JAV, kurie naudoja „Facebook“ angl? kalba
„Daug žmoni? tai nieko nereikš, ta?iau keliems tai tur?s poveik?, tai reikš pasaul?“, – naujien? agent?rai AP sak? „Facebook“ programin?s ?rangos inžinier? Brielle Harrison.
Remiantis Williams instituto 2011 met? pranešimu, JAV 0,3 proc. suaugusi?j?, t.y. beveik 700 t?kst. žmoni?, yra transseksualai.
Na, o dykai.lt si?lo paanalizuoti š? s?raš? ir surasti save:

INSTRUKCIJA: Kaip pralinksminti kiekvien? zodiako ženkl?Kuo ir kaip galime pad?ti sau ir savo artimiesiems dienomis, kai, rodosi, viskas krenta iš rank?? Pakelkite sau nuotaik? pagal horoskop?!

Avinas

Slogutis – retas sve?ias Avino širdyje. Ta?iau jei li?desys vis d?lto staiga prisl?g? nereg?tu sunkumu, pasistenkite nuvaikyti ni?rias mintis fiziniais kr?viais. Tai gali b?ti užsi?mimai sporto sal?je, malk? skaldymas, laukiniai šokiai, dalyvavimas masiniuose renginiuose, kur susirink? daug žmoni? – pavyzdžiui, roko koncertas arba baikeri? šou. Kad konstruktyviai panaudotum?te savyje susikaupusi? energij?, galite prad?ti buto remont?. Ta?iau prieš prad?dama pasitikrinkite, ar jums užteks pinig? ir erdv?s j?s? užmojams ?gyvendinti.

Avinams nuotaik? pastebimai pataiso ir ugnis. Li?desio minut? pas?d?kite prie laužo, o gal šaus ? galv? ? dang? paleisti petard?? Svarbiausia – nepamirškite priešgaisrinio saugumo reikalavim?! Dar vienas vaistas – greitis. Jei leisit?s su v?jeliu s?dusi ant motociklo ar bent jau dvira?io – geriau pasijusite t? pa?i? akimirk?.

tekstai: ?DOMYB?S: PrietaraiKod?l iš kartos ? kart? perduodamas ?sitikinimas, kad kažkas atneša laim?, o kažkas – nelaim?? Kod?l smulkmenoms teikiama didžiausia reikšm? ir priskiriamos stebuklingos galios?

Visais laikais žmon?ms buvo reikalingas tik?jimas stebuklingomis kai kuri? daikt? savyb?mis bei ritual? magija, jie steng?si išsiaiškinti paslapting? nesuprantam? reiškini? prigimt?. Senov?je žmon?s jaut?si itin silpni ir bej?giai galing? gamtos j?g? akivaizdoje. O tai, ko negal?davo suprasti, siedavo su paslaptinga aukštesni?ja j?ga. Taip ir gim? prietarai. Prietar? šaltinis, anot mokslinink?, yra seni papro?iai, tradicijos ir legendos. Nesunku pasteb?ti, kad visokie prietarai pagr?sti žmoni? baime.

?DOMYB?S: Kaip ?tikti kiekvienam zodiako ženklui

Susitaikyti po menko gin?o ar didelio pyk?io gali b?ti vienodai sunku.
Nebent žinosite mylimojo Zodiako ženkl? ir kaip prie jo lengviausiai prieiti, kai nor?sis sudaryti taikos sutart?.

Avinas

Jei siekiate susitaikyti su šio ženklo atstovu, reikia eiti tiesiai prie reikalo. Paprašykite atleidimo, pripažinkite, kad pasielg?te neteisingai, net jei taip ir nemanote. Pažad?kite, kad daugiau tos pa?ios klaidos nekartosite. Pažado laikykit?s. Avinui nepatinka žmon?s, kurie pamiršta pažadus ar juos laužo. Nelaukite tinkamo momento, taikykit?s tuojau pat, negaišdami laiko. O, jei dar atsiprašysite prie kit? žmoni?, paglostysite Avino savimeil?.

?DOMYB?S: Palaidoti Gyvi!Tai buvo 1871 m. Choleros aukos paprastai b?davo laidojamos labai greitai po mirties, kad mikrobai neplist?. Niekam nekilo net minties, kad Mary laidojama per greitai. Bet po dešimties met?, kai r?sys v?l buvo atidarytas, norint palaidoti k? tik mirus? netikr? Mary d?d?, laidojimo biuro savininkas ir jo pad?j?jas išvydo košmarišk? vaizd?.
Mary karsto dangtis, prieš tai buv?s prikaltas, gul?jo ant grind?. Pus? merginos skeleto buvo karste, pus? – šalia jo. Dešin?je kaukol?s pus?je mat?si didelis bjaurus ?tr?kimas. Jos dešiniosios rankos pirštai buvo sulenkti, tarsi bandyt? spausti kažk?, galb?t gerkl?. Jos drabužiai buvo sudraskyti. Panašu, kad Mary, kai buvo užkaltas karstas, buvo ne mirusi, bet tik praradusi s?mon?.
Choleros aukas dažnai ištinka koma. Tokios b?kl?s Mary ir buvo palaidota. Po keli? valand? ar dien? ji nubudo ir nesuprato, kur esanti. Sunku ?sivaizduoti, kok? siaub? ji patyr?, bergždžiai šaukdamasi pagalbos. Tada, supratusi, kad jos niekas negirdi, ji beviltiškai band? atidaryti karsto dangt?. ?tempusi visus raumenis mergina galiausiai j? numuš?. Matyt, pastangos buvo tokios didel?s, kad ji nukrito išsekusi arba apalpusi. Susitrenkusi galv? ? akmenin? lentyn? mir? iš karto.
Kitas variantas – numušusi dangt? ir suvokusi, kad yra tamsiame kapo r?syje, Mary išprot?jo iš siaubo, sudrask? savo drabužius, band? save pasmaugti, tada trank? galv? ir mir?. Paaišk?jo, kad gydytojas, konstatav?s jos mirt?, iš to tur?jo naudos. Jis du kartus band? nužudyti Mary ?mot?, tikriausiai nor?damas užvaldyti jos pinigus, ir kaip tik tod?l ji pab?go iš Indijos. Mary gal?jo b?ti jo veiksm? liudinink?. Testamentuose – prašymai perpjauti gerkl? Toks kraupus likimas Viktorijos epochoje nebuvo toks jau ne?prastas, kaip galima ?sivaizduoti.

?DOMYB?S: Kažkas žmonij? importavo iš kitur?JAV ekologas dr. Elisas Silveris (Ellis Silver) pareišk?, kad žmoni? ras? išsivyst? ne Žem?je – Homo sapiens prieš dešimtis ar net šimtus t?kstan?i? met? ? Žem? gal?jo atskraidinti labiau išsivyst? proto broliai. Mokslininkas atkreipia d?mes? ? daugyb? fiziologini? ypatum?, bylojan?i?, kad žmoni? ras? išsivys?iusi ne Žem?je.
Pavyzdžiui, anot E. Silverio, žmoni?, kuriuos kamuoja nugaros skausmai, tolimi prot?viai, ko gero, gal?jo išsivystyti pasaulyje, kuriame gravitacija menkesn? nei Žem?je. Yra ir kit? fiziologini? ypatybi?, išduodan?i? apie neva nežemišk? kilm?: saulei labai jautri ir ypa? greitai ?deganti oda, gimin?s prat?simo sunkumai.

tekstai: ?DOMYB?S: Vaizdingas pasakojimas kaip suš?la žmogusKai J?s? visureigis, tingiai nuslyd?s nuo kelio kalnuose, patenka ? gili? sniego pusn?, j?s ne iš karto prisimenate apie šalt?. Pirma, apie k? j?s pagalvojate, yra sulamdytas bamperis. V?liau j?s prisimenate apie tai, kad nepasi?m?te su savimi kastuvo.
O dar v?liau j?s suvokiate, kad grei?iausiai pav?luosite ? vakarien?. Draugai kotedže j?s? laukia maždaug aštuntai, kad kartu paslidin?tum?te po M?nulio šviesa, pavakarieniautum?te ir pasim?gautum?te sauna. Ir niekas negal?s j?s? sulaikyti, rašoma „Outside Magazine“. Kai j?s išvažin?jote iš miesto, ir j?s? šildytuvas dirbo pilnu paj?gumu, j?s turb?t neatkreip?te d?mesio ? miesto aikšt?s termometro duomenis: 6:36 temperat?ra buvo minus 27 laipsniai.
Or? prognoz?je per radij? paskelb? apie šalt? arktin? front?, art?jant? prie regiono. Kasininkas Conoco stotel?je pakraip? galv? ir pasak?, kad j?s? vietoje š?vakar niekur nevykt?. Vietoje atsakymo j?s tik nusišypsojote. Šiek tiek šal?io negal?s pakenkti žmogui, apsirengusiam šiltu flisu ir važin?jan?iu gera mašina su pilna ?ranga.
Ta?iau dabar j?s ?strigote. Persijung? ? maž? greit?, j?s bandote išvažiuoti iš pusnies. Padangos cypia, praslysdamos ant ledinio kilimo, o lemp? šviesos atsispindi nuo sniegu padengt? egli? kitoje kelio pus?je. Perkeldami svirt? atgal ? pradin? pad?t?, j?s petimi atidarote duris ir paliekate savo šilt? kapsul?. Veidui iš karto smogia šaltis, užšaldantis ašaras, pasirodžiusias akyse.

tekstai: Eksperimentai ?rodantys, kad nacizmas gyvas1967 metais vienos iš Kalifornijos mokykl? istorijos pamoka virto eksperimentu, kuriuo buvo siekiama pademonstruoti nacizmo iškilim?. Mokytojas mokini? grup? pavadino „Tre?i?j? banga“. Jau netrukus jie tur?jo savo š?k?, v?liav?, pasisveikinim? ir prad?jo pozicionuoti save kaip ypatinga, elitin? grup?. Eksperimentas buvo sustabdytas penkt? dien?, kai mokiniai tapo nekontroliuojami ir agresyv?s.

Turb?t gird?jote apie Stanfordo kal?jimo eksperiment?: atrinkti 24 jaunuoliai tur?jo imituoti kal?jim?, kiekvienam buvo skirtas kalinio arba priži?r?tojo vaidmuo. Nors buvo planuota eksperiment? t?sti iki dviej? savai?i?, jis buvo atšauktas vos po šeši? dien?, nes „priži?r?tojai“ tapo nekontroliuojami, pajut? savo j?g? ir prad?jo žiauriai engti „kalinius“. „Tre?iosios bangos“ eksperimentas buvo panašus. Tik gerokai mažiau žinomas.

tekstai: Paslaptingi j?ros gyventojaiPer kelis pastaruosius dešimtme?ius ?vairiose pasaulinio vandenyno ir didži?j? ežer? vietose ?vyko akistat? ne tik su objektais, bet ir su iki šiol nežinomais „subjektais”. Pradžioje atrodo, jog šios žinios primena sen? „j?ros vilk?” pasakas. Bet tik pradžioje… Neatsitiktinai primenama, jog net 12 astronaut? mindžiojo Žem?s palydovo pavirši?, o ? giliausias pasaulio vandenyno gelmes tik kart? yra nusileid? du akvanautai. Iš tikro vandenyn? ir j?r? gelm?se paslap?i? ir nežinomyb?s yra ne mažiau nei M?nulyje.

T?ras Hejerdalis po savo kelion?s „Kon-Tiki” yra raš?s: „Kelet? kart?, kai vandenynas buvo ramus, juodame vandenyje aplink plaust? atsirasdavo apvalios galvos, 60-70 centimetr? skersmens, kurios nejud?damos ži?r?jo ? mus didel?mis švytin?iomis akimis. Kai kada naktimis mes mat?me j?roje švytin?ius apie metro skersmens rutulius, kurie sušvisdavo neperiodiškai, primindami akimirksniu užsižiebian?ias elektros lemputes…”

tekstai: Žiaur?s eksperimentaiŽmoni? dalyvavimas moksliniuose eksperimentuose visada buvo karšt? gin?? sritis. Iš vienos pus?s, tokie bandymai leidžia mums gauti daugiau informacijos apie žmogaus organizm?, kuri gali b?ti be galo naudinga. Kita vertus, šios problemos etiškumas reikalauja perži?r?jimo.

Optimalaus santykio tarp ši? dviej? faktori? paieška, matyt, ir yra geriausias sprendimas. Idealiame pasaulyje tur?t? b?ti vykdomi eksperimentai, kuriuose negatyvios pasekm?s žmogui b?t? minimalios. Ta?iau šiame straipsnyje kalbama apie eksperimentus, visiškai nesisiejan?ius su šia koncepcija. Sunku net ?sivaizduoti, kok? skausm? patyr? šie nelaimingieji, tap? badomaisiais triušiais tiems, kas m?gsta vaidinti dievus.

tekstai: ?DOMYB?S: Bandymai padaryti tobul? kalendori?Kalendoriai meluoja. Paimkime kad ir met? laikus – akivaizdžiausi? neatitikim? tarp „popierinio“ ir astronominio laiko: žvelgiant astronominiu poži?riu, met? laikai kei?iasi ne pirm? m?nesio dien?, o pavasario ar rudens lygiadienio metu arba ilgiausios nakties žiem? ir ilgiausios dienos vasar?, vadinasi, neatitikimas tarp kalendorinio ir tikrojo, astronominio met? laiko yra net trys savait?s.
Pažvelgus kritiškiau, kalendoriai atrodo keisti ir nepatog?s, pavyzdžiui, šiuo metu naudojamas ir vis? puikiai žinomas Grigaliaus kalendorius – kod?l jame yra 365 dienos su neaiškia „uodeg?le“, priver?ian?ia kart? per ketverius metus prid?ti papildom? dien? – vasario 29-?j?? Kod?l vieni m?nesiai turi 31 dien?, kiti – 30 dien?, o savait? trunka septynias dienas?

tekstai: HOROSKOPAS 2014 metams kiekvienam zodiako ženklui, nieko blogo nežadaArklio metai žada daug dovan? ir staigmen?. Kai kuri? ženkl? atstovams jie gali b?ti labai svarb?s ir lemtingi tiek darbe, tiek ir asmeniniame gyvenime. Daugeliui 2014 m. atrodys kaip išbandym? laikas, nes Arklys yra gana nenusp?jamas.
Nuo pat met? pradžios keturios svarbios Saul?s sistemos planetos – Jupiteris, Marsas, Plutonas ir Uranas – prad?s rikiuotis kryžiumi, kuris reiškia stichij? susid?rim?.
Be to, pirm?j? pusmet? veržlusis Marsas ilgam užsibus Svarstykli? žvaigždyne. D?l šios priežasties susidar?s panašus ? kryži? piešinys išsilaikys danguje ne?prastai ilgai, o kulminacij? pasieks baland?.
Jeigu ? netik?tus likimo pos?kius reaguosite ramiai, patirsite daug maloni? ir ?domi? ?vyki?. Žinoma, toks ne?prastas ir ryškus planet? išsid?stymas tur?s galingos ?takos m?s? gyvenimui. Per š? laikotarp? daugelio žmoni? logika ir protas gali konfliktuoti su galingais pirmapradžiais instinktais. Susidoroti su pastaraisiais bus sunku, tod?l 2014-aisiais – gana didel? klaid?, nelogišk?, prieštaring? poelgi? tikimyb?.
Apskritai 2014 m. horoskop? galima b?t? padalyti ? dvi dalis. Nuo pat met? pradžios daugelis žinom? dalyk? gali imti strigti, o Svarstykli? ?kalintas Marsas provokuos nor? tiesiog pasiduoti. Paklusus šiam jausmui, žlugs visi planai. Žvaigžd?s ?sp?ja: 2014 m. pradžioje pabandykite nepasiduoti impulsams, nekapituliuokite! Nenuleiskite rank?, tik?kite savo žvaigžde, ir pad?tis pasikeis, o ateinantys metai suteiks daug nauj? galimybi?. Be to, nepaisant planet? prieštaravim?, palankusis Jupiteris yra stipriame ženkle, vadinasi, jis pad?s išlaikyti aišk? prot? ir rasti išeit? beveik iš bet kurios situacijos. Pasinaudokite tuo, kad sustiprintum?te savo pozicijas.

tekstai: SutapimaiKiekvieno žmogaus gyvenime vyksta daug keist? ?vyki?, kuri? mokslas negali paaiškinti, tod?l juos vadina atsitiktiniais sutapimais.

Pavyzdžiui, pagalvojote apie sen? draug?, o jis po minut?s ?m? ir paskambino. Arba sukote galv?, kur gauti pinig?, ir kas nors atidav? sen? skol? ar sulauk?te pašto perlaidos… Taip nutinka pa?iu papras?iausiu, buitiniu, lygiu. Yra ir daugyb? kitoki? sukre?ian?i? sutapim?, ver?ian?i? susim?styti ir net patik?ti aukštesni?j? j?g? ?sikišimu. Kod?l visa tai vyksta, nepaisant vis? gamtos ir mokslo d?sni??