Kvie?iu aplankyti ir šios svetain?s r?m?jus.
var ads_positions = ads_positions || []; ads_positions.push(["800", "", "document"]); (function() { if (!document.getElementById("ads_loader")) { var script = document.createElement("script"); script.type = "text/javascript"; script.id = "ads_loader"; script.async = true; script.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://" : "http://") + "static.adclick.lt/ads_loader__min.js?rand=" + (new Date()).getTime(); (document.getElementsByTagName("head")[0] || document.getElementsByTagName("body")[0]).appendChild(script); } })();

tekstai: Mekekioni? rinkinys- Šie kvepalai, ponia, yra paskutinis mados klyksmas. Jie kvepia chloru.
- K? tai gali reikšti?
- Žmon?s manys, kad j?s esate verslinink? ir turite plaukimo basein?.

Teis?jas:
- J?s kaltinamas tuo, kad palyginote savo kaimyn? su Ožiu.
- Kaltinamasis:
- O kuris j? skundžiasi?

- M?s? mažylis b?gioja jau ketvirta savait?.
- Klausyk, bet jis jau tur?jo nežmoniškai pavargti.

ANEKDOTAI- Pad?jau ant žem?s nešiojam? kompiuter?, o mo?iut? pagalvojo, kad ten svarstykl?s. Tai dabar mo?iut? sveria virš 2000 lit?...

- Betgi, daktare, j?s? išrašyta s?skaita per didel?!
- Brangusis, jeigu tik žinotum?te, koks retas j?s? atvejis, ir kaip man nor?josi davesti reikal? iki skrodimo, dar ne tiek man sumok?tum?te…

Žiema. Labai šalta. Prie eket?s s?di žvejys su išsip?tusiu skruostu.
Prieina žmogus ir užjau?iamai klausia:
- Skauda dant??
- Ne, atitirpinu sliekus.

tekstai: Linksmi AnekdotaiMoteris - verslinink? s?di bare. Prie jos prieina vyriškis:
- Laba diena! Gal galiu pasi?lyti jums savo kompanij? …
- O kod?l j?s norite j? parduoti?

- Ach, mielasis, vakar tu man tiek daug kompliment? pasakei. Nieko panašaus anks?iau neteko gird?ti!
- Atleisk, buvau girtas.

Ant ežero kranto dalininkas tapo peizaž?. Turistai (t?vas ir s?nus) kur? laik? stebi jo darb?, paskui t?vas sako:
- Matai, s?neli, kiek peckion?s, jeigu neturi fotoaparato.

- Mokytoja, ar galima bausti žmog? už tai, ko jis nepadar?? - klausia Petriukas.
- Žinoma ne, - užtikrina mokytoja.
- Tai gerai, nes aš nepadariau nam? darb?...

Veiksmas vyksta skaistykloje. T? dien? skaistyklon atsi?stos vien moterys. Šventas Petras klausia:
- Kurios buvo neištikmos savo vyrui žingsnis ? priek?.
Visos šast, tik viena stovi. Petras sako:
- Aišku aišku, visos ? pragar?, kur?ioji irgi.

tekstai: ?sijunk ger? nuotaik?Kaukazietis bando "kabinti" mergin?:
- Nori, išsivešiu tave ? kalnus?.. Ten labai gražu, grynas oras, o vyrai yra tikri vyrai!
- Aš gird?jau, kad j?s ten dulkinat kiaules, ožkas, avis, ž?sis...
- Ž?sis???

- T?ti, aš alkanas...
- Sveikas, alkanas, aš t?tis.
- T?ti, aš rimtai!
- Ne, tu alkanas!
- Tu juokauji?
- Ne, aš t?tis.

? mokykl? ateina nauja mokytoja ir pažindinasi su mokiniais:
- Kuo tu vardu?
- Jonas Jonaitis.
- O tu?
- Onut? Onait?.
- O tu, tas, kur galiniam suole s?di?
Tyliu balseliu:
- Pipukas Akmenukinas.
- K? sakei?
Tyliu balseliu:
- Pipukas Akmenukinas.
- Na, atsistok ir pasakyk vyriškai gal? gale!
Atsikelia ir r?kia:
- B*bys Uolinis!

tekstai: Švieži anekdotaiŽmona praneša vyrui naujien?:
- Brangusis, netrukus m?s? šeima pagaus?s! b?sime trise!
Vyras su džiaugsmo ašaromis apkabina žmon?.
Žmona jam ? aus?:
-Ryt mano mama atvažiuoja.

- Pasiruoškite blogiausiam!
- Gydytojau, aš mirsiu?
- Ne, rytoj - ? darb?!

Skambina vyras žmonai:
- Aš dabar konferencijoj... Pas j? ir pernakvosiu...

- K? daro žmona, kai vyras numiršta?
- Pasikaria.
- Kur?
- Kitam ant kaklo.

ANEKDOTAIRytinis gydytoj? vizitas palatose. Medicinos sesuo budin?iajam gydytojui:
- Už blog? elges? šis ligonis vakar buvo operuotas dar kart?.

- Kuo skiriasi medžiotojas nuo maniako?
- Medžiotojas nori nušauti 2 zuikius vienu š?viu, maniakas - 1 zuik? dviem š?viais.

- Alio, greitoji pagalba? Pad?kite, mano žmonai bloga ir temeprat?ra pakilo.
- Aukšta?
- Taip, beveik metras aštuoniasdešimt.

- Kokia tavo žmona? Ar labai plepi?
- K? tu, ji tokia tylen?, kad aš jau trejus metus jegaliu sužinoti, kas mudviej? vaiko t?vas!

Vyrukas ateina pas daug? ir tik perženg?s slenkst? sako:
- Lažinuosi iš šimto lit?, kad nežinai, ko at?jau!
- Tu at?jai pasiskolinti pinig?.
- Va ir neatsp?jai! Taigi duok šimt? lit?!

Keli neblogi anekdotai- Ar kriz? - tai, kai n?ra pinig??
- Ne, kriz? - tai, kai pinig? buvo, o kai j? n?ra - tai ?prastas gyvenimas.

Daug kas pasikeit? mano gyvenime, kai sužinojau, kad mano mergina laukiasi:
mano vardas, adresas, telefono numeris...

Vaikinas sako merginai:
- Žinai, yra toki? žmoni?, kurie pasiskolina pinig?, o v?liau dingsta kaip ? vanden? - nei skambina, nei rašo...
- Na, ir kas?
- Ar tau nereikia paskolinti?

Blondin?, statydama savo automobil?, ?važiuoja ? greta stovint?j?. Jo savininkas:
- Ar tu bent vairavimo egzamin? laikei?
- O, taip. ir, kitaip nei tu, daug daug kart?.

tekstai: ŠAUN?S ANEKDOTAIKalbasi du draugai:
- Kur šiais metais atostogausite?
- Niekaip su žmona negalime sutarti. Aš tai nor??iau važiuoti ? Tailand?.
- O žmona?
- Žmona nor?t? kartu su manim...

M?sl? vyrams: j?s miegate lovoje trise. J?s miegate per vidur?. Iš vienos pus?s miega žiauriai graži mergina, iš kitos pus?s - g?jus. J?s visi nuogi. Kam atsuksite nugar?, kai eisite miegoti?

Etiopijoje futbolo ma?o metu ?vyko riauš?s, d?l kuri? žuvo 5 t?kstan?iai žmoni?. Riauš?s kilo tuomet, kai teis?jas parod? gelton? kortel?, o išbad?j? ži?rovai paman?, jog tai - sausainis.

tekstai: IR V?L ANEKDOTAI...Atb?ga maža mergait? su š?du rankoj:
- mama, žiur?k , vos neilipau!

Ligonin?s koridoriuje:
– Kur j?s velkate tuos apdegusius medgalius?
– Šašlyk? kepsim
– Išprot?jot? Juk ?ia ligonin?!
– Juokaujam gi. Buratin? nešam ? Nudegim? skyri?.

Kuo moteris skiriasi nuo unitazo?
O gi niekuo, tik klozetui, kai nuleidi, nereikia pasakyt "myliu".

Ji buvo tokia baisi, kad ? pasimatymus nešdavosi savo alkohol?...

Pigi? Raynair skrydži? d?ka, Petras sakin? "Koks mažas pimpalas..." žino devyniomis užsienio kalbomis.

Mažas berniukas ir mergait? susigin?ijo, kurio tas dalyk?lis geresnis. Jie smarkiai r?kavo ir visaip band? ?rodin?ti. Pagaliau, netek?s kantryb?s, berniukas nusimov? kelnes ir tar?:
- Štai tas, ko tu niekados netur?si!
Mergait? pasimet? tai išvydusi, apsiašarojo ir nub?go namo. Po keli? minu?i? ji išb?go juokdamasi. Prib?go prie berniuko, nusimov? kelnaites ir parodžiusi tar?:
- Man mamyt? pasak?, kad su šituo gal?siu toki?, kaip tavo, tur?ti tiek, kiek tik nor?siu! Va!

Skan?s anekdotai- Mano pinigin? pavog?! - skundžiasi žmogus savo draugui.
- O policijoj buvai?
- Buvau. Ne jie...

Keli? policininkas blondinei:
- Kod?l nesustojote?
- Tai kad man j?s? lazdel? pasirod? baisiai jau ilga.
- ?ia ne lazdel?, o užkardas.

Gr?žta turtuolis namo prisilinksmin?s ir sako žmonai:
- Turiu dvi naujienas, ger? ir blog?.  Nuo kurios prad?ti?
- Sakyk pirma blog?, - pageidauja žmona.
- Aš kazino pralošiau vis? m?s? turt?.
- O kokia gera?
- Pasirodo, tai buvo mano kazino.