tekstai: Daug linksm? anekdot?Šeiminink? pareiškia kambar? nuomojan?iai merginai:
- Noriu jums pasakyti, kad man ?kyr?jo j?s? gerb?jo naktiniai vizitai!
- O... - nustemba mergina, - jis užsuka ir pas jus?

Dvi moterišk?s kalbasi apie vyr? ištikimyb?:
- Na, d?l saviškio nesijaudinu. Jis d?l man?s kraustosi iš proto.
- O tu tikra, kad jam tas protas kartais neprašvies?ja?

Vienas suvalkietis klausia kito:
- Argi tavo s?nus nebepadeda tau parduotuv?je?
- Ne, išvež?me j? pas senel? ? kaim?.
- Kod?l? Gal susirgo?
- Ne, bet jis visada labai verkia, kai pirk?jams atiduodu gr?ž?.

Sunku patamsyje ieškoti kojini?, jeigu jos bekvap?s.

tekstai: Juokis ir pasaulis tau nusišypsos- K? valgo žmog?dros vegetarai?
- Žaliuosius.

Gydytojas sako pacientui:
- Kažkod?l senokai j?s? nema?iau.
- Sirgau.

- Knyg? rašysiu...
- O kam?..
- Ai, neturiu k? skaityti...

Inventorizacija Kauno zoologijos sode:
- Kobros, 20 ritini? po 30 metr?...
- Kiniški nykštukiniai poniai - 2 kibirai po 15 vienet?...

tekstai: Skaityk anekdotus - nereiks sten?ti :)Kai j? žvilgsniai susitiko pirm? kart?, Petras nuoširdžiai suglumo. Nesuprasi - ar d?l to, kad iš pirmo žvilgsnio ?simyl?jo, ar d?l to, kad tuo metu šiko kr?muose...

Dvi blondin?s kalbasi:
- Klausyk, kaip manai, permiegot man su juo ar ne?
- Jeigu nori - tai permiegok.
- Oi, nežinau, nežinau, jis ved?s ir toks s?žiningas...
- Nepergyvenk, s?žin? lytiniu keliu nepersiduoda.

Chuckas Norrisas niekada neskambina klaidingu numeriu, tai tu atsiliepi ne tuo telefonu.

Student? folkloras:
subin?s gylis, ? kuri? tu papuoli sesijos metu, tolygus pimpalo ilgiui, pad?tam ant moksl?, semestro metu...

tekstai: Dar, dar anekdot?!Valkata s?di išblaivinimo kameroje. Policininkas žvelgia ? jo tatuiruotes ir klausia nuoširdžiai:
- Ar tavo gražieji paveiksliukai prausiantis nenusiplauna?
Šis sumurma:
- Iš kur aš galiu žinoti?

Vanda mato savo draug? besikapstant? eket?je.
- Jonai, ar ?l?žai?
- Ne, žiema mane užklupo besimaudant.

- Brangioji, - sako vyras savo žmonai, - aš taip ištrošk?s!
- Gal paduoti stiklin? vandens? - klausia ji.
- Ne, aš juk ištrošk?s, o ne purvinas.

Profesorius:
- Užuot ruoš?sis egzaminams, lakstote su mano dukterimi.
Studentas:
- Pone profesoriau, j?s gi pats man patar?te panagrin?ti j?s? k?rinius. Tamstos dukter? aš laikau geriausiu.

tekstai: Nuplauk Pasaul? juoko ašaromisInžinierius italui:
- Duok man geležies ir plieno, ir aš sukursiu l?ktuv?.
Italas:
- Duok man savo seser?, ir po kurio laiko tu tur?si ?gul?!

Klientas tabako parduotuv?je:
- Nor??iaus languot? kojini?.
- Apgailestauju pone, bet mes pardavin?jame tik prekes r?kaliams.
- Aš ir esu r?kalius.

Konditeris skambina ? darbo birž?:
- Man skubiai reikia pardav?jos!
- Nor?tum?te jaunesn?s ar vyresn?s?
- Nesvarbu, svarbiausia, kad b?t? diabetik?.

Eina ežiukas per mišk?. Išlenda meška iš kr?m? ir sako:
- Sveikas, dygliuotasis.
- Sveika, gauruotoji, - atsako ežiukas.
Taip žodis po žodžio ir ežiukas gavo ? snuk?...

Linksmi anekdotai- Kai aš skaitau ?dom? triler?, visuomet b?nu tarsi prirakintas prie knygos.
- Ir? Ar tai netrukdo versti lap??

V?l? vakar? vyriškis ?lekia ? parduotuv? ir sako:
- Nor??iau savo žmonai gimtadienio proga padovanoti palaidin?.
Pardav?ja klausia:
- Kokio dydžio ir kokios spalvos nor?tum?te?
- Visiškai nesvarbu. Ji vis tiek atneš palaidin? pakeisti.

Vyriausiasis gydytojas chirurgui:
- B?kite geras. Ateityje nedarykite toki? gili? pj?vi?, nes visai sugadinsite operacin? stal?.

- Mama, ar išmetei mano sul?žusi? mašin??
- Kod?l klausi?
- Noriu sužinoti, verkti man, ar ne...

Didel?je parduotuv?je vyrukas užkalbina graži? moter?:
- Laba diena, ar gal?tum?te su manimi kelias minutes pakalb?ti, nesvarbu, apie k??
- ???
- Na, suprantate, žmona kažkur prapuol?...
- Ir kaip jums galiu pad?ti?
- Labai paprastai: vos imu kalb?ti su graži moterimi, žmona visada išdygsta lyg iš po žemi?!

Anekdotai savait?s pradžiaiOnut? draugei:
- Susiruošiau važiuoti ? Pietus, prie j?ros. Kaip manai, kiek pinig? pasiimti?
- Jei kukliai, užteks 500 eur?. O jei nekukliai, dar ir daugiau parsiveši...

- Brangusis, aš panaši ? ideali? moter??
- Oi, tu kažkas daugiau, nei ideali moteris!
- Ir kiek gi daugiau?
- Na, kokiais 60 kilogram?.

- Pone vert?jau, tarp? tarp eilu?i? j?s never?iate, tod?l už juos mes jums nemok?sime!
- Aišku. Tada aš atsi?siu jums vertim? be tarp?.

- Pakelt bures!
- Kapitone, bet mes su elektros varikliu.
- Pakelti elektros varikl?!

tekstai: Smag?s anekdotaiT? penktadienio 13-osios nakt?, švie?iant pilna?iai, kai jis užkliuvo kaire koja už juodo katino, perb?gusio jam keli?, niekas nepranašavo b?dos...

Kod?l tavo akys raudonos?
– Aš r?kiau žol?, t?ti…
– Nemeluok man. V?l verkei, nes esi silpnavalis skuduras!

Arm?n? radijo klausia:
- Ar ?manoma nugal?ti prostitucij??
Arm?n? radijas atsako:
- Na, kovoti prieš j? galima, ta?iau nugal?ti ne, nes po kiekvienos pergal?s norisi kovoti dar…

tekstai: Anekdotai- Mo?iute, ar šie akiniai didina daiktus?
- Didina.
- Gerai. Grei?iau nusiimk akinius ir atpjauk torto!

- Laba diena, daktare. Aš pas jus.
- Renkit?s. Nusireng?te?
- Taip.
- Apsirenkite.
- Kaip tai?
- Patikrinau - klausa gera.

Blondin? vaistin?je:
- Ar j?s baigusi universitet??
- Taip, - atsako vaistinink?.
- Ar seniai dirbate vaistininke?
- Dešimt met?.
- Na, gerai, gal ir galiu jumis pasitik?ti. Duokite vatos!

ANEKDOTAI: Pilnos keln?s juokoStudentas praktikantas, gydytojui trumpam iš?jus iš kabineto, liko priimin?ti ligonius. Gr?ž?s gydytojas rado studento ataskait?: "Pirmas ligonis at?jo su ramentais. Išrašiau laisvinam?j?, met? ramentus ir nub?go koridoriumi. Matyt, pad?jo. Antras ligonis labai kos?jo. Ir jam išrašiau laisvinam?j?. Va, tupi kampe ir bijo kos?ti..."

Gr?žta vyrukas iš medžiokl?s su pilnu maišu eži?.
- K? su tiek eži? veiksi? - klausia kaimynas.
- Žmonai apykakl? pasi?siu, uošvei - paklod?.

- Brangioji, apsisprendžiau, metu gerti.
- Kaip, kod?l? O kas mane dabar vadins gražuole?

tekstai: Verti grieko anekdotai- Brangusis, ar nemanai, kad agurk? kauk? gerokai pagražino mano veid??
- Žinoma, bet niekaip nesuprantu, kod?l tu j? v?l nusi?mei.

- Petrai, reikia mums vonios kambariui užuolaidas nusipirkti. Priešais bendrabutis, jauni vyrukai...
- Kam išlaidauti? Pamatys jie tave - patys užuolaidas nusipirks.

- Mano vyras tikrai laikosi duot? pažad?, - sako Inesa savo draugei.
- Iš tikr?j??
- Taip, prieš vedybas jis man pažad?jo roj? - ir tikrai, aš dabar neturiu kuo apsirengti...

Naujausia dieta: "Vis? savait? reikia valgyti tik raugintus kop?stus, pupeles ir gerti r?gpien?. Ir kai kris svoris, gird?s net J?s? kaimynai!"