tekstai: Anekdot? RinkinysRyte vyras klausia žmonos:
- Brangioji, tu nieko blogo nepagalvojai, kai aš nakt? girtas ?griuvau su m?lyne paaky?
- Ne, nepagalvojau. Beje, kai ?griuvai, m?lyn?s dar nebuvo.

- Mano katinas nenormalus, kaip koks bebras.
- K?, baldus graužia?
- Ne, tvenkinius kuria.

- D?de, duok 10 cent?.
- O gal ? snuk??
- Galima ir ? snuk?, bet pinigai ? priek?!

Žvilg?iojimas ? svetimus langus rodo, kad esi labai vienišas.

Dvylikt? valand? nakties skambutis ? duris, prib?ga moterišk?, klausia:
- Kas ten?
- ?ia aš, santechnikas.
- O ko taip v?lai?
- Aš su nakvyne.

Auksin?s mintys iš auksini? smegen?Šiuolaikin?s išpažintys
 -Pavogiau pinigus iš aklo žmogaus kepur?s.
 -Balsavau už Roland? Paks?
 -Pasl?piau nuo kaimynyst?je gyvenan?ios senut?s "Validoli". Ir ži?r?jau kaip ji kankinasi.
 -Rašiau ant kapo akmen? "Aš pirmas."
 -Juokiausi filmo "Titanikas" pabaigoje.
 -Užmigau ?pus?jus meil?s aktui.
 -Užsiregistravau One.  lt
 -Vogiau kelio ženklus, su grei?io limitais, netoli keli? policijos posto.
 -I telefona filmavau Ry?io Cicino koncert?, nors tai griežtai draud?.
 -Sisiojau ? ba?kutes, pad?tas šalia berž?, skirt? rinkti berž? sulai.
 -Parašiau ant bomžo: ?sivaikinkite mane.

Anekdotai - ne kalakutams direktoriaus kabineto darbininkai išneša didel? sof?. Sekretor? puola aiškintis su direktoriumi:
- J?s k?? Mane atleidžiate?

Motina pirm?syk jaun?lio s?naus papraš? nupirkti duonos. Po kiek laiko mažylis gr?žta be duonos, laižydamas didel? porcij? led?...
- Duonos jau nebuvo, - aiškina jis, - bet juk reikia kuo nors maitintis!

Direktorius sako tarnautojui:
- J?s b?tum?te puikus nusikalt?lis.
- Kod?l gi, viršininke? - nustemba darbuotojas.
- Matote, kad ir kaip stengiuosi, niekaip negaliu rasti joki? j?s? veiklos p?dsak?.

- Mamyte, k? tu ?ia darai? - klausia dukra, pama?iusi, kad apk?noka mama bando ?l?sti ? jos suknel?.
- K? aš darau? Aš noriu tau parodyti, kaip tu baisiai atrodai su šia trumpa suknele!

Geras anekdotasVietoj to, kad prašyti ir žemintis, geriau pavogti ir tyl?ti.

Vyksta tarptautin?s šaudymo iš lanko varžybos. Pirmas išeina šveicaras su lanku, pasikvie?ia vien? žmogel? iš minios, duoda jam obuol?, liepia nueiti už šimto metr? ir užsid?ti obuol? ant galvos. Žmogelis nueina, atsistoja kaip liepta, šveicaras šauna iš lanko ir tiesiai ? obuol?. Minia ži?rov? patenkinta ploja, o šveicaras išdidžiai:
- I am Wilhelm Tell!
Anglo eil?. Liepia žmogeliui su obuoliu atsistoti už 200 metr?, šauna ir v?l tiesiai ? obuol?. Minia dži?gauja, o anglas šaltai:
- I am Robin Hood!
Tada išeina gruzinas – pasistato žmogel? su obuoliu už dešimt metr? nuo jo, ilgai taikosi, šauna ir tiesiai žmogeliui ? pilv?. Žmogelis gri?na, sveikas obuolys nukrit?s nurieda, minia aikteli, atsisuka ? gruzin?, o tas kaltai šypsodamasis rankas sk?steli:
- I am sorry…

Studentas vis? sesij? prasit?sin?s, nakt? prieš egzamin? dreba, nežino nuo ko prad?ti mokytis, viskas galvoja: "man šak?s". O ?ia vidinis balsas:
- Mokykis septint? biliet?.
Studentas:
- Kas ?ia dabar?
- Sakau septint? mokykis.
Na, studentas galvoja neapgaus gi vidinis balsas, iškal? septint? biliet?, kit? dien? nu?jo ? ezamin?, atsistojo trauktis egzamino biliet?, o ?ia vidinis balsas:
- Ištrauk septint?, kitaip šak?s bus...

tekstai: Dienos anekdotaiKovoti su girtuoklyste, apribojant galimyb? ?sigyti degtin?s, — tas pats, kas kovoti su tryda, apribojant galimyb? nueiti ? tualet?.

Buhalterija. S?di du buhalteriai. Vienas sako:
- Klausyk, Jonai, mes jau dvejus metus dirbam be atostogu... Kažk? reikia sugalvot.
Kitas buhalteris:
- Id?ja!
Atsistoja, nueina prie lango, pasikabina ant užuolaid? karnizo ir kabo žemyn galva.
?eina direktorius. Nustebes klausia:
- Ka tu ?ia darai?
- Aš dabar esu lemput?, tod?l ir kabu.
- Oi, persidirbai, tau reikia atostog?! Pails?k dvi savaites.
Tas susikrauna daiktus ir iseina. Jo kolega irgi daiktus kraunasi.
Direktorius:
- O tu kur susiruošei?
Buhalteris:
 - Tai k?, aš dabar be šviesos tur?siu dirbti?  

- Kas tai yra bendroji narkoz??
 - Kai kartu su pacientu užmiega ir visi gydytojai.

Vyrai, jeigu norite, kad j?s? mergina dažniau šluot? grindis, padovanokite jai chalat? iki pat žem?s.

Pilnos keln?s žvengoMergina kvie?ia draug?
- Ateik vakare ? mano namus, pernakvosi, gerai paš?lsim!
- O t?tis su mama leis?
- Ne, su mama tikrai neleis, su manim miegosi...

Skrenda l?ktuvas. Stiuardes? nešioja g?rimus. Prieina prie kažkokio arabo:
- Pone, gal jums viskio ar vyno?
- Ne, a?i?. Man tuoj reik?s s?stis prie vairo.

Tam, kad pasi?st ginekolog?, užtenka jam pasakyt:
- Eik dirbt!

Vagys ?silauž? ? but? ir ant šaldytuvo pamat? tik du magnetukus - vien? iš Šiauli?, kit? iš Kauno, suplov? indus, paš?r? katin? ir tyliai pasišalino...

Grup? turist? muziejuje apži?rin?ja statul?, prie kurios pritvirtinta lentel? su pavadinimu "Nugal?tojas". Statula be rank?, be koj?, be galvos. Vienas turistas ir sako:
- ?sivaizduoju, kaip atrodo nugal?tasis...

- Tu turi tokius didelius ?sus! ?domu, ar jie netrukdo tau valgyti?
- Pavaišink - pamatysi!

- Na, ženteli, sveikinu tave su švent?mis!
- Kokios dar švent?s, mama?
- Tai va, man reikia išvažiuoti kelioms dienoms...

Mokytojas aiškina nepažangiam mokiniui:
- Jei ir toliau taip mokysies, tavo t?vui prad?s augti žili plaukai!..
- ?sivaizduoju, kaip jis apsidžiaugs - juk dabar yra visiškai plikas...

Pasimatymas. S?di mergina ir vaikinas. Staiga mergina "pabezda" ir sako:
- Nor??iau, kad tai likt? tik tarp m?s?...
- O aš nor??iau, kad išsisklaidyt?, - atsako vaikinas.

Geriausi dienos anekdotai?iuk?i? mokslininkai padar? stulbinam? atradim?: jie nustat?, kad žem? - n?ra apvali! Ji purvina ir girgžda tarp dant?...

Susitinka du draugai:
- Sveikinu, kad b?damas 94-eri? dar kart? susižad?jai. Kiek tavo nuotakai?
- 82-eji.
- O kada ketinate susituokti?
- Nežinau, vedyboms priešinasi jos t?vai, sako, kad a6 jai per senas!

Sutuoktiniai keliauja po kalnus.
- Kaip nuostabu, brangusis, - šaukia ji, - pažvelk ? sl?n? ten, apa?ioje!
- Nesuprantu tav?s, - d?sauja jis. - Tai kam tempei mane ? virš??

Ant antenos tupi du žvirbliai. Ji rauda. Jis m?gina j? nuraminti:
- Patik?k manimi pagaliau! Aš neved?s. Man žied? užmov? ornitologai.

Mo?iut? skryb?li? parduotuv?je nusiži?ri ypa? prašmatn? model?. "Su ja j?s iš karto atjaun?jote 20 met?", - giria pardav?ja.
An?kas mo?iutei:
- Tada jos nepirk. Neteksi pensijos.

tekstai: Keli Linksmi AnekdotaiGodus moka du kartus. Bukas moka tris kartus. Mokes?i? mok?tojas moka visada.

- Padav?jau, mano l?kšt?je plaukioja mus?!
- Nusiraminkite. Neilgai ji ten bus. Matote vor? ant l?kšt?s krašto?

Susitiko seniai nesimat? draugužiai. Vienas klausia:
- Kaip gyveni, iš ko gyveni?
- Iš rašymo.
- Ooo, tapai žurnalistu ar rašytoju?
- Ne, rašau t?vui laiškus, kad man atsi?st? pinig?.

Moteriška logika - šak?s vyriškai psichikai.

Filosofinis klausimas: jei esi protingesnis už blondin?, tai kod?l ne turtingesnis?

Trumpiausia pasaulyje meil?s istorija: iš pradži? susitiko j? žvilgsniai, po to - l?pos. Dabar susitinka j? advokatai.

- Laba diena, kaimyne. Vakar ma?iau j?s? s?n?, bet jis man?s nemat?.
- Taip, jis man irgi sak?, kad j?s? nemat?.

tekstai: Opel'is turi du pliusus: vien? ant akumuliatoriaus, kit? ant vaistin?l?s...

Kai italas k?r? smuik?, galvojo apie moter?. kai pranc?zas k?r? arf?, jis irgi galvojo apie moter?. ?domu, apie k? galvojo rusas, kurdamas balalaik??

Kalbasi du škotai. Vienas sako:
- Tie anglai tokie pasiut?. Štai, pavyzdžiui, vakar ?b?ga pas mane vienas ? viešbu?io numer? 2 valand? nakties ir pradeda šaukti, keiktis.
- O tu k??
- Nieko, toliau grojau savo d?dmaišiu...

S?di du pedofilai priešais vaik? darželio kiem?. Kieme keturi? met? mergait? supasi s?pyn?se.
- Va, ?ia tai moteris, - sako pirmas.
- Ech, b?tum mat?s j? prieš por? met?... - sako kitas.

tekstai: Atominiai anekdotaiLigonin?je:
- Sesele, man atrodo, j?s šiandien ne ta koja iš lovos išlipote...
- Kod?l gi?
- J?s apsiavusi daktaro šliur?mis!

Senol? kasdien važiuoja autobusu ir visada atneša vairuotojui riešut?. Vairuotojas kart? klausia:
- Iš kur j?s visada turite ši? skan?st??
- Matote, aš labai m?gstu šokolad? su riešutais, tik j? ne?kandu.

Ligonis labai nervinasi prieš operacij?. Chirurgas j? ramina:
- Nesinervinkit, toki? operacij? aš dariau daugiau nei šimt? kart?.
Ligonis nusiramin?s atsid?sta:
- Uff...  Vien? kart? juk turi pasisekti!

tekstai: Anekdotai ir anekdotai- Klausyk, Givi, - sako vienas gruzinas kitam, - kažko m?s? vienas avinas li?dnas. Gal j? paskersti?
- Na, Gogi, jei manai, kad tai j? gali pralinksminti...

Žyd? virtuv? gars?ja farširuota žuvimi, amerikie?i? nacionalinis patiekalas yra farširuotas kalakutas, o lietuvi? virtuv?je populiariausias patiekalas - farširuotas polietilenas, dar vadinamas pieniškomis dešrel?mis.

Investuotojas klausia savo investicij? konsultanto:
- Ar tikrai visi mano pinigai dingo?
- Ne, k? j?s! Tiesiog jie dabar priklauso kažkam kitam.