Gr?žta vyras namo. Skambina ? duris. Atidaro žmona.
- Alkoholike, tu! Kod?l už tav?s tek?jau? Kur tavo naujasis paltas? V?l prag?rei, avine tu?!
- Kod?l prag?riau? Pame?iau...
- O butelis iš kur?
- Radau...

Žuvavo kart? senolis ežere, pagavo auksin? žuvel?, o ši jam ir sako:
- Paleisk mane, aš tavo vien? nor? išpildysiu!
- Noriu naujo m?rinio namo ant šito ežero kranto, kad žiem? šilta b?t?.
- Grynais ar kortele?
- Ant sviestuko ar ant aliejuko?

Student? bendrabutis. ?b?ga mergina ? kambar? ir šaukia kambariok?ms:
- Panos, greitai nusiimkit kelnaites. Pas mus baxurai ateina.
Nu tos tik šmaukšt.. šmaukšt.. greit nusi?m?.
Kambariok? ir sako:
- Ei panos.. taigi nuo radiatoriaus...

S?di Jonas su Onute ant up?s kranto. Vakaras. Abu susiglaud? tyli.
Onut? klausia:
- Jonuk, apie k? tu galvoji?
Jonas:
- Tai, kad... Na, apie t? pat?, apie k? ir tu.
Onut?:
- Eik, eik, kiaule tu...

Nusipirko zuikis plokštel?, kurios vienoje pus?je pasakojama kaip pasidaryti pusry?ius, o kitoje - kaip daryti rytin? mankšt?. Eidamas namo zuikis apvirto, ir plokštel? perl?žo per pus?. Par?j?s namo j? blogai suklijavo. Ryte zuikis paleidžia plokštel? ir daro visk? kaip plokštel? sako:
- Atsis?skite ant žem?s, praskleiskite kojas ir plakite kiaušinius tol, kol susidarys putos.

Paskaita psichologijos fakultete:
- Šiandien mes su jumis ištirsime 3 žmogaus emocijas: nustebim?, susierzinim? ir sužver?jim?.
Prieina prie telefono, surenka atsitiktin? numer?:
- Alio. Laba diena, pakvieskite prašau Ign?.
- J?s apsirikote, ?ia toks negyvena.
Pad?j?s ragel?, d?stytuvas (patenkintas):
- Tai buvo 1 stadija. Ži?r?kite toliau...
V?l surenka t? pat? numer?:
- Alio. Sakykite, o Ignas dar negr?žo?
- (susierzin?s balsas) Aš juk jum jau sakiau, kad ?ia toks negyvena!
Meta ragel?. D?stytuvas jau visai davolnas:
- O dabar paskutin? stadija:
V?l renka t? numer?:
- Alio. Klausykite, kai ateis Ignas, perduokite jam...
- (pertraukia šaukimas)...Kiek kart? sakyti... Aš t? j?s? Ign?...
D?stytuvas su pasitenkinimu deda ragel? atgal. Staiga prie jo prieina studentas ir sako:
- J?s pamiršote dar 1 stadij? - "abstulbimas"
Pats surenka t? pat? numer?:
- Alio. Laba diena. Jus Ignas trukdo - man niekas neskambino?