Jei norite sužinoti, ar pas?d?te barš?ius – reikia ? juos panardinti 2 elektrodus ir ?jungti srov? (jei pasklis chloro kvapas, vadinasi barš?iai jau pas?dyti )

Kad rankos nekvep?t? žuvim – tereikia keliom sekund?m rankas pamerkti ? žibal?.

Jei vyras lovoje pavadino jus kitu vardu – atsiliepkite, nepasigail?site!

Karštas puodo dangtis atrodo lygiai taip pat kaip ir šaltas!!!

Paprasta nosin? jums tarnaus ilgus metus be skalbimo išlikdama švari, jei ji bus laivo bur?s dydžio.

J?s vilk?site t? pa?i? suknel? ilgus metus, jei j?s? vyro alga bus nedidel?.

Vegetariška sriuba bus maistingesn?, jei ? j? ?d?site truput? jautienos.

Dauguma elektros prietais? sunaudoja mažiau elektros energijos, jei yra išjungti.

J?s? vyras d?v?s tas pa?ias kojines daug ilgiau, jei jas išmirkysite epoksidin?je dervoje ir išdžiovinsite fenu.

Niekada prie kit? negirkite savo vyro. Vyrams tai sukelia pavyd?, o moterims atsiranda noras tuo ?sitikinti.

Jei bijote pasitaisyti, prieš valg? išgerkite 50 g konjako. Konjakas gesina baim?s jausm?.

Jei dešreles virsite ?met? jautienos sultinio kubel?, jos kvep?s m?sa.

Jei jums j?s? dantys atrodo nepakankamai balti, atsistokite prieš veidrod? ir veid? išsitepkite anglimi.

Jei laukiate sve?i? ir netik?tai ant savo suknel?s pasteb?jote d?m?, nepergyvenkite. Viskas pataisoma. Pvz., riebal? d?m?s lengvai išvalomos benzinu. Benzino d?m?s naikinamos šarmo tirpalu. Šarmo d?m?s dingsta nuo acto esencijos. Acto esencijos p?dsakus suvilgykite aliejumi. Na o kaip išnaikinti riebal? d?mes, j?s jau žinote...

Kad atskirtum?te tikr? šveicarišk? laikrod? nuo falsifikato, meskite j? iš vis? j?g? ant parduotuv?s grind?. Jei laikrodis tikras, pardav?jas tur?t? iškart gauti širdies sm?g?.

Žirkli? ir klij? pagalba iš vieno pamperso nesunkiai galima pasigaminti 3 ?prastus ?klotus arba 2 su sparneliais.

Jei j?s? keturkojis draugas apkramt? j?s? naujus batus, kaip aukl?jimo priemon? priverskite j? sugraužti juos iki galo. Batus juk vis tiek išmesite, o štai pedagogin? efekt? sunku nusakyti keliais žodžiais!

Jei j?s? kompiuterio monitorius nieko neberodo, atsargiai nušluostykite ekran? sausu skudur?liu.

Jei sul?žo j?s? m?smal? – pam?ginkite m?s? pertrinti per sietel?.

Jei tapote panašus ? nuotrauk?, esan?i? j?s? pase – kuo skubiau eikite atostog?!

Jei j?s? vaikai jau užaugo, man? koš? jiems galima virti aluje.

Nepamirškite, kad darž? reikia laistyti, rav?ti, tr?šti ir apšviesti saule!

Menk?s kepenys menkina kepenis.

Negalima ži?r?ti ? veidrod? valgant – suvalgysi savo laim?. Ir geriant – pragersi. O tualete veidrodžio apskritai geriau nekabinti...

Negriebkite plikom rankom už atvir? laid? – jie gali sur?dyti.

Atminkite, kad palikti vieni be prieži?ros maži vaikai labai greitai tampa mažais t?vais!

Akvariumo žuvyt?s jums pasakys a?i? ir taps guvesn?s, jei pusry?iams vietoj ?prasto žuv? maisto gaus vien? kit? gurkšnel? geros tirpios kavos.

Jei besiruošdami ? vakar?l?, brifing? ar prezentacij? nety?ia sunerimsite d?l nesan?io priekinio danties, nenusiminkite. ? jo viet? ?statykite kiet? tvirt? ?esnako skiltel?. O dabar - kad panaikintum?te specifin? kvap? – gurkšnis HUGO BOSS tualetinio vandens, ir j?s jau pasiruoš?s.

Niekas taip nepapuoš j?s? šventinio stalo, kaip petarda salotin?j su balta mišraine.

Jei sulauk?te sve?i?, o maisto nedaug, pastatykite ant stalo veidrod? – ir maisto padaug?s dvigubai!