Patarimas vyrams: b?tinai veskite! Jei jums pasitaikys gera žmona, tapsite laimingais, o jei bloga - tapsite filosofais.

Ar žinote, kad ispaniškai posakis "pos?kis draudžiamas" skamba kaip "curvo projebitado"?

Geriausi vir?jai yra vyrai, o geriausios vir?jos yra moterys.

Skelbimas: "Padori mergina tapt? padoria moterimi už padorius pinigus.

Sako šykštus moka dukart. Eisiu dirbti pas šykšt?.

Didžioji dalis kalb? apie lygias galimybes kyla d?l nelygi? sugeb?jim?.

Jei alus trukdo tavo laimei, tai gal geriau susirasti laim?, kuri irgi geria al??

Skelbimas: "T?vas pagal iškvietim?. Griežtas solidus vyriškis išklausys visus mokytoj? skundus d?l kliento elgesio".

...Vakar nuvedžiau žmon? ? "Otel?". Profilaktiškai, kad žinot?.

Vyrai turi b?ti panaš?s ? kav?: stipr?s, karšti ir neduodantys užmigti vis? nakt?. Deja, dauguma iš j? panaš?s ? kopijavimo aparatus: tinka tik reprodukcijai.

Jei nuotrauk? albumas plonas ir mažas, o nuotraukyt? jame tik viena, o ir ta - labai maža ir baisi, vadinasi, tai pasas!

Ar žinote, kod?l moterys taip blogai vairuoja? O tod?l, kad jas vairuoti moko vyrai!

Jei jus kamuoja nemiga, išgerkite laisvinam?j?. Nemiga nepraeis, ta?iau bent jau bus kuo užsiimti.

Juokas - vaistas nuo visu lig?. Išskyrus viduriavim?.

Nežadinkite manyje žv?ries, jis ir taip neišsimiega!!!

Jis atrod? kaip spinta. Su tuš?ia antresole.

Jis buvo protingas ir band? pakeisti pasaul?. Einant laikui, jis tapo išmintingu ir pakeit? save. Taip pasaulyje atsirado dar vienas niekšas.

Kart? buvo bjaurusis an?iukas. Ir iš jo išaugo bjaurioji antis.

Priemon? nuo nuplikimo: paimkite 1 litr? mazuto ir ?trinkite j? ? galv? kiekvienam, kas pasakys, kad j?s plikas.

"Macdonalds" - tai šviesus, švarus ir tvarkingas amerikietiškas tualetas, kur už priimtin? kain? galite nusipirkti k? nors pakakoti.

B?na, kad pinig? n?ra, o b?na, kad išvis n?ra!

Kuo geresnis visureigis, tuo toliau tenka ieškoti traktoriaus.

Jei norite, kad naujienos visada b?t? šviežios, laikrašt? reikia laikyti šaldytuve.

Jei norite, kad j?s? uošvien? tapt? šviesia ir švelnia asmenybe, ištepkite j? smala ir išvoliokite p?kuose!

M?sl?: baltuose n?riniuose, kriuksi ir ropin?ja ant žem?s, kas?
Atsakymas: girta nuotaka.

Tris dienas ir tris naktis bu?iavo karalaitis miegan?i?j? gražuol?, o paskui pagalvojo: "gal ji tikrai mirusi?"

...Buvau Maskvoje. Ma?iau, kaip ten žmon?s mašinas vairuoja. Dabar suprantu, kod?l ten geležinkelio pervažose garvežiai kaukia - iš baim?s!

Skelbimas bald? parduotuv?je: jei neišgalite m?s? parduotuv?je nusipirkti senovini? bald?, nusipirkite naujus kreditan: kol išsimok?site, baldai taps senoviniais!

Negalvok.
Jei galvoji - nesakyk.
Jei galvoji ir sakai - nerašyk.
Jei galvoji, sakai ir rašai - nepasirašin?k.
Jei galvoji, sakai, rašai ir pasirašin?ji - nesisteb?k.

Keturios laiming? vedyb? taisykl?s vyrams:
- reikia susirasti moter?, kuri moka skaniai gaminti valg?.
- reikia susirasti moter?, kuri turi daug pinig?.
- reikia susirasti moter?, su kuria gera myl?tis.
- reikia pasistengti, kad visos jos nesusitikt?.

Ar žinote, kad:
- žmogus negali pasiekti liežuviu savo alk?n?s.
- ne?manoma susilaužyti šonkauli?, spaudžiant kelius prie kr?tin?s.
- kiaul?s, net ir nor?damos, negal?t? pažvelgti ? dang?.
- 25 proc. žmonijos niekad neskambino telefonu.
- tarakonas be galvos išgyvena 6 valandas.
- an?i? kreks?jimas neturi aido.
- per savo gyvenim? žmogus atsitiktinai suvalgo 70 vabzdži?.
- kat?s šlapimas švyti, apšvietus ultravioletiniais spinduliais.
- liežuvio atspaudas toks pat unikalus, kaip ir piršt?.