tekstai: ANEKDOTAI(28 anekdotai)  Didžiojoje Britanijoje, autobuso stotel?je, stovi lietuvis ir anglas. Oras, kaip visada, prastas, lyja, žvarbu. Anglas išsitraukia cigarete, jau nori prisidegt, bet pažvelg?s ? šalia susisukus? lietuv? ištiesia jam mandagiai cigare?i? pakel?:
- Smoking?
- Ne, tiesiog nauji treningai...

Aukštos ?tampos stulpe dirba du elektrikai. Pro šal? eina gan pagyvenusi moterišk?.
Vienas elektrikas šaukia:
- Ei mo?iute, buk gera, paduok mums šit? nukritus? laid?.
- Gerai s?neli, man juk nesunku.
Ir mo?iut? sengalv?l? paduoda t? laid?.
Kitas elektrikas ir sako antram:
- Na, matei? Sakiau kad nulinis, o tu - faz?, faz?...

Turtingas verslininkas kelis metus slaptai susitikin?jo su
itale meiluže, kol vieno pasimatymo metu ji prisipažino
besilaukianti.
Nenor?damas susigadinti geros reputacijos bei santuokos,
turtuolis pasi?l? meilužei ?sp?ding? sumel?, jei ji gr?š ?
Italij? ir ten susilauks jo vaiko. Jei ir toliau ten pasilks, jis
prižad?jo išlaikyti vaik?, kol šiam sukaks aštuoniolika.
Merguž?l? pagalvojus sutiko ir jie susitar?, jog kai naujagimis išvys
pasaul?, ji išsi?s turtuoliui atvirlaišk?, ant kurio užrašys
slaptažod? - "SPAGETI". Tai reikš, jog viskas gerai..
Lygiai po devyni? m?nesi?, gr?ž?s namo, versilinkas išvydo sutrikus?
žmonos žvilgsn?. "Brangusis, šiandien tau at?jo labai jau keistas
atvirlaiškis"-pasak? ji... "O!",-sušuko jis,- "Duok pasiži?r?ti. Aš
tau v?liau paaiškinsiu.." Jis ?iupo atvirlaišk? iš žmonos rank?,
perskait? parašyt? žinut?.. išbalo.. ir suaimanav?s nualpo..
Žinut?je buvo parašyta: "SPAGETI. SPAGETI. SPAGETI. DVI PORCIJOS SU
M?SOS KUKULIUKAIS, VIENA - BE!"

Mokslininkai nustatė JUSTINO vardo kilmę! Pasirodo, kad tai trys angliški žodžiai: "JUST_IN_ASS"

Ant rotušės laiptų suklupo ponia. Praeidamas pro šalį meras padėjo jai atsistoti.
- O, labai ačiū, pone mere! Kuo galėčiau atsidėkoti už jūsų pagalbą?
- Per rinkimus balsuokite už mano partiją.
- Bet mere, aš užsigavau kelį, o ne galvą!

Grybauja žmogelis miške. Ant rankos pintinaitė pilna grybų. Žmogelis švilpiniuja, dainuoja. Staiga žiūri - baravykas, toks nemenkas, tikras gražuolis. Žmogelis prišoko, pasilenke imt ir tik dirst pro tarpkojį - į jį armėnas ateina ir savo "įrankį" ranka prilaiko. Išsigando žmogelis, metė pintinę ir pasileido bėgti. O armėnas iš paskos. Lekia žmogelis neatsigrįždamas, o priešais kupstas, toks dyyydelis. Opa, peršoko žmogelis, o armėnas opa, šoko, užkliuvo, pardribo, atsikėlė ir toliau vejasi. O ten pasirodo ne kupsto, o meškino būta. Atsistojo meškinas ir vejasi armėną. O žmogelis bėga, bėga, tik žiūri - priešais trobelė. Na jis ir įlėkė į tą trobelę, o armėnas jam iš paskos, o šiam įkandin ir meškinas. Trobelėj pasigirdo bildesys, riksmai, keiksmai, riaumojimas... Ir išbėga iš trobelės žmogelis už subinės susiėmęs. Paskui jį armėnas už subinės susiėmęs. O paskui šį - meškinas už subinės susiėmęs ir klaikiai riaumodamas. Meškinui pavymui iš trobelės išeina gruzinas ir sušunka:
- O tu, su kailiniais dar ateik. Man patiko...

Atsargus škotų fermeris apdraudė savo gyvybę ir netrukus nuskendo upėje. Kaimynė ir sako našlei:
- Kokia laimė, kad jūsų vyras buvo toks protingas, nors nemokėjo nei skaityti, nei rašyti…
- Ir plaukti, ačiū Dievui,- atsakė našlė.

Restorane kalbasi bičiuliai:
- Matei filmą apie žemės drebėjimą? Baisus vaizdas: viskas aplink dūžta, moterys rėkia, vaikai verkia…
- Dėkui!- sušuko kažkas nuo gretimo staliuko,- dėkui, kad priminėt! Jau visa valanda, kai manęs namie laukia.

Kaimo žandaras grįžta vėlai į namus. Nedegdamas šviesos, nusirengia ir atsargiai gulasi į lovą. Žmona šnabžda:
- Klausyk, man taip skauda galvą, atsikelk, nedek šviesos ir nueik į vaistinę vaistų.
Žandaras apsirengia ir nuskuba pas vaistininką, kuris labai nustebęs klausia:
- Juk jūs mūsų žandaras?
- Jūs tai jau seniai žinote.
- Taip, bet kodėl jūs šiandien su gaisrininko uniforma?

Tėvas nelabai draugiškai klausia savo dukters sužadėtinio?
- Vadinasi, tamsta nori būti mano žentu?
- Na, taip,- sumikčioja pretendentas.- O gal galima šito išvengti?..

Horaldai laukia svečių. Išvakarėse seras Horaldas didesnę dalį knygų išima iš spintos ir slepia rūbinėje.
- Ką tu darai?- nustemba žmona.- Juk ateis sąžiningi žmonės. Jie nevogs tavo knygų.
- Taip tai taip,- atsakė vyras,- bet jie gali atpažinti savąsias.

Jauki namų idilė. Vyras įsigilinęs skaito laikraštį. Žmona mezga. Prie vyro kojų guli šuo. Staiga žmona sušunka:
- Kuriems galams tu vis sakai “taip, mieloji”, kai tik šuo suurzgia?

Septyniasdešimties metų jaunikio penktoji žmona pavydulingai jam papriekaištavo dėl ankstesnių žmonų.
Jaunikis ją nuramino:
- Ankstesnės mano moterys buvo man tiktai žmonos. Tu gi, be to, dar būsi mano našlė…

Sužadėtiniai draugavo daugiau kaip trisdešimt metų. Kartą jis jai pasakė:
- Ar tau neatrodo, kad mums reikėtų pagalvoti apie vestuves?
- Taip, bet kas gi dabar mus bepamils?

Silvija pasakoja draugei:
- Žinai, visi mano jaunikiai man mirtinai atsibodo: jauni, kvaili, neturtingi. Kai ištekėsiu, mano vyras geriausiu atveju bus dvigubai vyresnis už mane.
- Bijok Dievo, iki tokio amžiaus žmonės neišgyvena!

Jaunavedys iš povestuvinės kelionės išsiuntė telegramą savo mamytei: “Mums labai gera. Merė puiki. Aš laimingas.”
Perskaičiusi telegramą mama patraukė pečiais ir prunkštelėjo:
- Nieko sau dalykėliai! Jau jinai išmokė jį meluoti!

- Sakykite, Bridžita, ar jus nusipirkote mašiną?
- Ne. Mes iš tikrųjų pradėjome taupyti, bet po pusės metų suskaičiavome, kiek sutaupėme, ir nusprendėme geriau nueiti į kiną.

- Panele, aš pabudęs pirmiausia prisimenu jus.
- Pone, jūsų draugas man sako tą patį.
- Taip, bet aš anksčiau už jį keliuosi.

Vyras mėgdavo išgerti. Žmona jį nuvedė į kino filmą, skirtą kovai prieš alkoholizmą. Išėjęs iš kino, vyras sako žmonai:
- Taip, su šituo reikia baigti visiems laikams.
- Su degtine, brangusis?
- Ne. Su vaikščiojimu į kiną.

Senas kavalierius kreipiasi į draugą:
- Negaliu vesti, nes visos merginos, kurias išsirenku, nepatinka motinai.
- O tu vesk tą, kurios būdas panašus į motinos,- pataria draugas.- Matysi, jai patiks.
Po kurio laiko draugai vėl susitinka:
- Paklausiau tavo patarimo ir vedžiau…
- Na, viskas gerai?
- Ne, dabar tėvas negali jos pakęsti…

- Kaip keičiasi laikai!
- Ką tu turi galvoje?
- Vakar svečiuose aš stebėjau, kaip moterys kalbėjosi apie politiką, o vyrai susirinko kamputyje ir keitėsi valgių gaminimo receptais.

- Brangioji, aš sapnavau nuostabų sapną, tarytum buvau viengungis ir prašiau tavo rankos…
- Ir ko tu toks patenkintas?
- Tu nesutikai.

Ateina petriukas i parduotuvę su 5 litais ir nori nusipirkti 2 žaislines mašinas po 2.50 lt. Priėjus Petriukui prie kasos, pardavėja jam ir sako:
- Petriuk, juk šitie pinigai netikri.
Petriukas atsako:
- Bet mašina irgi netikra.

Policininkas Vileniškis sustabdo mašiną. O ten - kažkoks gudrus advokatas, kuris iškart išitraukia diktofoną ir pareiškia:
- Viskas, ką pasakysite, bus įrašyta ir panaudota prieš jus teisme!
Policininkas susimasto. Paskui, nutaisęs protingą miną, perklausia:
- Sakykite, o šitas daiktas (parodo į diktofoną) įrašo ir vaizdą?
- Ne, tik garsa.
- Na ką (parodo penkių pirštų kombinaciją), linkiu jums laimingo kelio!

Girtas klientas šaukia taksistui:
- Prašau nuvežti namo!
- O tiksliau? - klausia vairuotojas.
- Į didįjį kambarį!

Mokytoja Petriuko paprašė savo tėveliui parodyti pažymių knugelę. Kitą dieną mokytoja klausia Petriuko:
-Na, parodei tėveliui pažymių knygelę?
-Parodžiau.
-Ir ką sakė?
-O keiksmažodžius sakyt?
-Tai žinoma, kad ne!
-Tada nieko.

Pamato blondinė rozetę sienoje pribega ir sako:
- Paršiuk, kaip tu ten įlindai??

Kinieciu išmintis byloja: apžiosi bortą - lauk nelaimės.
Lietuvių liaudies išmintis byloja: sėdėti ant geležinkelio bėgių - blogas ženklas.