tekstai: Tu privalai...
Tu privalai man skambinti šimt? kart? per dien? su visiškai kvailais klausimais: "K? darai?", "Kur Tu?" , "Kod?l nepaskambinai?". Jie neerzins Man?s. O tu pyk, d?l to, kad užsidejau trump? sijon?, kad jau temsta, o aš vis dar lauke. Pavyd?k. Sako, merginos neken?ia, kai j? pavydi, bet dar labiau jos neken?ia, kai j? nepavydi. Aš noriu eiti ir suprasti, kad aš už Tav?s, kaip už sienos. Aš sustojin?siu ir kartosiu: " jei pavydi reiškia nepasitiki ". O iš tikro žinau, jei pavydi - reiškias myli. Ir niekam man?s nenori atiduoti" Ir viduj man bus taip malonu. Aš Tav?s taip pat nežmoniškai pavyd?siu, bet atrodys, kad man tas pats.

Moteris (sentencijos ir aforizmai)    Abi lytys klysta viena kitos atžvilgiu – tod?l jos gerbia ir myli iš esm?s tik pa?ios save (arba, švelniau tariant, savo ideal?). Antai vyras nori iš moters taikingumo, bet b?tent moteris savo prigimtimi yra netaikinga, panašiai kaip kat?, nors ir kaip puikiai ji b?t? išmokusi atrodyti taikinga. – F. Ny??.
    Antr? kart? teka tik ta moteris, kuri nekent? savo pirmojo vyro. Antr? syk? veda tik tas vyras, kuris dievino pirm?j? žmon?. Moterys bando laim?, vyrai rizikuoja. – O. Vaildas.
    Apskritai pa?mus, moterys nem?gsta meno, neišmano jokios meno srities, o genialumo neturi n? kruopel?s... Visa moter? literat?ra yra šalta, ta?iau patraukli kaip ir jos pa?ios. Kad ir kaip dvasingai ji b?t? parašyta, ta?iau joje n?ra sielos ir n?ra gyvyb?s... – Ž. Ž. Ruso.
    Ar moterims atitekusioje dalioje galima ?žvelgti bent žymel? teisingumo?.. Be jokios abejon?s, tautos, kurios savo moterims duodavo daugiausiai laisv?s, visada b?davo pa?ios geriausios. – Š. Furj?.
    Aš dar nesugeb?jau atsakyti tik ? vien? klausim?, kuris dar niekada ir nebuvo atsakytas: ko nori moteris? – Z. Froidas.
    Aš galiu grei?iau sutaikyti vis? Europ? negu dvi moteris. – Liudvikas XIV.
    Aš sutinku, kad paskutinis žodis b?t? moters, bet tik, jeigu tikrai paskutinis! – P. Ustinovas.
    Atminkite auksin? taisykl?: kai pora gyvena kartu, moteris gali tik?tis sekso kada panor?jusi, o vyras tiktai kada ji panor?s. – A. Halat.
    Bendra vyr? ir moter? klaida: netek? originalo ieškom kopijos. – V. Karalius.
    Bet kokia moteris gali apkvailinti vyr?, jei ji to nori ir jei jis myli j?. – A. Kristi.
    Bet kuri moteris verta sekso, ta?iau ne visos – dukart. – A. Blochas.
    Daili moteris nušviet? man akis. Net nustebau, kad šiam pasauly tokio grožio dar esama! Deja, kaip ir kaskart mano laim? truko neilgai... Tas Dievo k?rin?lis prabilo buku, bukiausiu, bet angelo balsu! Negaliu nupasakoti tos nuostabos, kuri? jutau... Bet, mielas broli, jei skaitai, neapsigauk. Moteris – klastinga b?tyb?. Iš tolo ji gležna ir nuostabi, bet prisileisk ar?iau ir kaip mat pagrobs ji tavo šird?! – A. Alzheimeris.

tekstai: Išsigim?lis katinasPasaul?, deja, ne visuomet gelb?ja grožis. Teisingai mes gyvename šiame pasaulyje, jeigu teisingai j? mylime.
„Kiekvienas m?s? namo gyventojas, kuriame ir aš gyvenau, žinojo, kokiu Išsigim?liu buvo išsigim?s m?s? vietinis katinas.
Išsigim?liui, šiam gyvenime, r?p?jo trys dalykai: kova už b?v?, prisikimšt pilv? “tuom kas papuol?“, na ir pavadinkim, myl?t...
Vis? ši? veik? kombinacija plius benamis gyvenimas m?s? kieme, palikdavo Išsigim?lio k?ne neišdildomus p?dsakus.
Išsigim?lis katinas tur?jo tik vien? ak?. Toje pa?ioje pus?je nebebuvo ir ausies, kair? koja, kažkada tai buvo l?žusi ir suaugo kažkokiu ne?manomu kampu. Tod?l atrod?, kad katinas vis ruošiasi pasukti už kampo. Jo uodegos nebebuvo jau seniai. Styrojo tik kažkokia big?, kuri vis nervingai tr?k?iojo. Ir, jeigu ne daugyb? rand?, dengian?i? galv? ir netgi pe?ius, Išsigim?l? b?t? galima pavadinti tamsiai pilku rainium.

tekstai: Lietuvi? Liaudies m?sl?s, suskirtsytos pagal tematik?. Žinote daugiau - rašykit ? komentarus!

Negyvoji gamta

    Anoj pus?j mari? širmi žirgai žvengia, kitoj pus?j mari? – kamanos blizga. (Žaibas ir griaustinis)
    Aš pats, pati plati, s?nus greitas, dukt? akla. (Dangus, žem?, v?jas, naktis)
    Auksu mesta, sidabru austa, deimanto peiliu r?žta. (Vaivorykšt?)
    Aukso lenta praskilo, visas pasaulis sukilo. (Saul? patek?jo)
    Aukso paklod? vis? žem? apglob?. (Aušra)
    Be koj?, be rank? vartus atkelia. (v?jas)
    Be koj?, be rank? duris atidaro. (V?jas)
    Be koj?, be sparn? ? med? ?skrido. (Sniegas)
    Be rank?, be koj?, o gražiai piešia. (Šaltis)

Puodas šaltienos iš žmonosJungtin?se Valstijose vienas vir?jas ketvirtadien? buvo pripažintas kaltu d?l antrojo laipsnio žmogžudyst?s, kai prisipažino keturias dienas l?tai vir?s savo žmonos k?n?, kad atsikratyt? ?kal?i?, nors teig?, kad sutuoktin? mir? atsitiktinai.

Per šešias dienas trukus? bylos nagrin?jim? 49 met? Davidas Viensas papasakojo, jog surišo savo 39 met? žmon? Dawn lipnia juosta, kad ji nepab?gt? iš nam?, ir nu?jo miegoti. Atsibud?s po keturi? valand? jis, es?, rado žmon? mirusi? ir supanikavo.

Vyras ?k?l? jos k?n? ? didel? katil? ir užkait?. „Tiesiog l?tai užvirinau vanden? ir viriau k?n? keturias dienas“, – kaltinamasis sak? apklausoje, kurios ?raš? detektyvai leido per teismo pos?d?.

„Viriau j? keturias dienas. Leidau atv?sti, nukošiau“, – pasakojo D. Viensas, prid?r?s, kad liku?ius išmet? ? šiukšli? konteiner?. Moters k?nas taip ir nebuvo rastas po to, kai ji dingo 2009 met? spal?.

Žmogus ir jo troškimai
DIEVIŠKASIS DIALOGAS!

- Alio, sveiki! Ar aš galiu pakalb?ti su Dievu?

- Sveiki! Sujungiu!

- Sveika, Siela mano! Aš d?mesingai tav?s klausau!

- Viešpatie, ateina Nauji metai! Prašau Tav?s, išpildyk mano troškimus!!

Horoskopas: Kokie j?s? muzikiniai pom?giai pagal zodiako ženkl??natos1111raktas111natos1111 

Popsas ar klasika? S?sti prie fortepijono ar sumok?ti muzikantui, kad pagrot??
Muzikinius sprendimus lemia ne tik situacija, bet ir žvaigžd?s!

natos1111raktas111natos1111

Pam?stymams: Graži? min?i? rinkinys

Gyvenimas yra pilnas grožio. Pasteb?k j?.
Pasteb?k kaman?, maž? vaik? ir besišypsan?ius veidus.
Užuosk liet? ir pajusk v?j?.
Išgyvenk pilnai savo gyvenim? ir kovok d?l savo svajoni?.  

 Ešl? Smit  

Rinktiniai anekdotaiStovi du devynaukš?iai namai vienas priešais kit?. Iš vieno namo balkono vyriškis r?kia priešingame name esan?iam:
-Jonai! Kada pas tave gimtadienis?!!
-Sausio m?nes?... O kam tau?!
-Jonai, aš tau užuolaidas padovanosiu, o tai visas m?s? namas mato kaip tavo žmona tau minjet? daro!
-Klausyk, Petrai, o tavo gimtadienis kada?
-Manasis - balandžio m?nes?, bet tai kam tau, Jonai?
-Aš tau ži?ronus padovanosiu, kad tu matytum kieno ?ia žmona!

Lietuvio atlyginimas kaip hibridinis automobilis - pus? ant kuro, pus? ant elektros...

Nuvažiuoja Rusai ? Norvegija dirbti. Ateina Norvegas ir liepia jiems nudažyti tvor?, palieka du kibirus raudon? Dazu ir išvažiuoja ...
Rusai nudaž? pus? tvoros, nu?jo Prie Norvego arklio nudaž? jam raudonai l?pas ir likusius dažus išpyl? ? griov?. Rusai Guli maur žol?s cigarete Ruko ir gr?žta Norvegas:
- Tai ko nedirbat?
- Tai, Kad dažai baig?si.
- Kaip tai baig?si? Ju tur?jo dar likti!
- Ži?r?kit tas j?s? arklys išg?r? pus? Dazu.
Norvegas išsitraukia šautuv? ir nušauna arkl?. Rusai išsigand? SAKO:
- Tai Del vieno kibiro Dazu nušov?te Toki grazu arkl?
- Tas arklys mann Vien nuostolius Daro, praeit? Vasara dirbo Lietuviai pas Mane statybose tai tas Arklys 15 maiš? cemento Suede ..

Vienam kaime moterišk? nusisamd? sen? vietin? meistr? pe?iui sum?ryti. Prisineš? jis plyt? molio prisimaiš? dirbt prad?jo ir kaip senas žmogelis vis kalbasi su šeimininke. Tai ši ir prad?jo b?davoti:
-Supranti va skiriuosi su vyru.
-O tai k? muša ar geria?
-Tai, kad ne, užtat knarkia kaip kiaul?, visk? išband?m ir ? miest? pas gydytojus ir pas specialistus, niekas nepadeda ....
-Hmm o kokioj pozoj jis miega?
-Aukštielninkas ant nugaros.
-hmm tai tu kai tik prad?s knarkti jam nakt? kojas prask?sk. Kit? dien? ateina meistras dirbti ži?ri stalas nukrautas šeiminink? patenkinta sako pad?jo neknark? vis? nakt?, kaip ?ia j?s taip?!
-Na matai kaip senas meistras tai taip samprotauju: kojas išsk?tei - kiaušai nukrito , kiaušai nukrito - skyl? šiknoj uždeng?, skyl? šiknoj uždeng? - vadinasi trauka dingo, o traukos n?ra ir knarkt netur?t?...

Rinkiniai: LiPo baterijos (li?io polimer? baterijos) - tai tokia pakraunam? baterij? r?šis, kuri ?siverž? ? radijo bangomis valdom? modeli? (nesvarbu kas tai beb?t?) pasaul? su trenksmu ir ten pasiliko. Jei atvirai, tai LiPo baterijos tikriausiai yra pagrindin? priežastis, kod?l elektriniai RC sraigtasparniai ar l?ktuvai yra tokie populiar?s. Yra trys pagrindin?s priežastys, kod?l šio tipo baterijos šiuo metu turi didžiausi? pranašum? prieš senojo tipo baterijas, tokias kaip NiCad (nikelio-kadmio) ar NiMH (nikelio-metalo hibrido):

    RC LiPo baterijos yra lengvos bei gali b?ti gaminamos bet kokios formos ar svorio.
    LiPo baterijos turi didžiul? talp?.
    LiPo baterijos turi didžiul? iškrovos koeficient?, d?l ko gali b?ti naudojami net stipriausiems elektros varikliams sukti.

Tikra ir labai graudi istorija
"Vaikštin?jau po prekybos centr?, kai mano akys užkliuvo už pardav?jos, gr?žinan?ios pinigus mažam, koki? 5-6 met? berniukui. Sakydama „atsiprašau, bet šita l?l? kainuoja daugiau“, ji suž?r? jam ? delniuk? sauj? monet?. Berniukas pasisuko ? pagyvenusi? moter?, stov?jusi? šalia jo:
- Mo?iute, ar tikrai neužtenka mano pinig?li??
- Tu žinai, kad neturi užtektinai pinig? šiai l?lei, - ramiu balsu pasak? ji, ir, paprašiusi jo palaukti kelias minutes, dingo tarp prekystali?.
Berniukas tebelaik? l?l? rankose. Neištv?rusi pri?jau ir paklausiau, kam jis nori padovanoti ši? l?l?.
- Tai l?lyt?, kurios labai nor?jo mano sesut?. Ji tik?jo, kad Kal?d? Senelis j? atneš per Kal?das, - nuleid?s galv? ištar? jis.

Pasiilgai Palangos, o pinigus išleidai šildymo skoloms sudengti?..Jei esate siaubingai išsiilg? atostog? Palangoje, bet niekaip d?l užimtumo ar finans? tr?kumo negalite ten nuvažiuoti.
Palang? galite pasidaryti namuose!
Receptas paprastas:
 
1 žingsnis: Vonios kambaryje ant grind? priberkite sm?lio. Iš viršaus gausiai pabarstykite cigare?i? nuor?k?. Atsigulkite.

Penkios gero sekso paslaptys
Visiems patinka geras seksas, ta?iau puikus seksas ir vis? laik? tik puikus seksas, tai tarsi bandymas pasiekti m?nul?. Jis vis? laik? turi b?ti vis? dalyk? viršuje, nes kitaip tai bus dirbtina.

Vis tik puikus seksas priklauso nuo nuotaikos. M?gavimasis savo k?nu bei aistra irgi padeda. Pasiruoškite karštoms naktims, kurias padovanos šie keli patarimai.

Su t?vo diena!Jeigu t?tukas toli, pasveikinti j? visvien gali, jei ne skambu?iu, tai SMS:

1.     Nor??iau dovanoti tau dang?,
Nor??iau dovanoti tau saul?.
Myliu tave labai t?veli,
Ir myl?siu visada.
    
2.     Nor??iau dovanoti tau saul?, t?ti,
Nor??iau dovanoti m?nul? tau, t?ti.
Aš tave myliu t?veli,
Ir džiaugiuos, kad tave turiu.
    
3.     Kaip tau atsid?koti
Šiandien? sumaniau.
Lakštut?s skambi? giesm?,
Skiriu, t?veli, tau!

Hitlerin?s vokietijos nes?km? Antarktidoje1944-ais m. fašistin? Vokietija d?jo visas pastangas pakeisti karo eig?. Stebuklingas ginklas, kur? žad?jo Hitleris, v?lavo. Vokie?i? mokslininkai dienas ir naktis leido laboratorijose, stengdamiesi sukurti atomin? bomb?. Kariniams tikslams tinkamo plutonio gamybai reikalingas atominis reaktorius, o pa?iam reaktoriui b?tinas sunkusis vanduo. Šis vanduo nuo paprasto vandens skiriasi tuo, kad jo molekul?je vietoje vandenilio atomo yra jo izotopas deuteris.
Vandenynuose yra milijardai ton? sunkiojo vandens, ta?iau jis susimaiš?s su paprastu vandeniu. Sunk?j? vanden? išskiria elektroliz?s b?du: paprastas vanduo ? atomus skaidosi žymiai lengviau, nei sunkusis, pastarojo koncentracija vis did?ja, kol pasiekia reikiam? lyg?. Šiam procesui reikia sunaudoti daug energijos: norint gauti 11 dali? sunkiojo vandens, reikia apdoroti apie 7 t?kstan?ius mus supan?io ?prastinio vandens dalis. Vokietijos administracija dideles viltis siejo su Norvegija, kurioje buvo pastatyta daug hidroelektrini?. Ten ir buvo bandoma pramoniniu b?du išgauti sunk?j? vand?.

Subkategorijos