Rinkiniai: Rusijos merginos fotografuojasi seksualiose pozose
(20 Foto) Rusijos merginos fotografuojasi seksualiose pozose... Ir žinoma - deda ? internet?.

Rinkiniai: Linksm? ir graži? fotografij? rinkinys
(106 Foto) Tik pa?ios naujausios linksmos ir gražios fotografijos bei piešiniai.
yesheartsmiley

Rinkiniai: Labai linksmi Gifai
(40 Foto) Geriausi gyvenimo momentai užfiksuoti amžinai judan?iose fotografijose.

Rinkiniai: SURASK: Kur pasisl?p? snaiperis?
(18 Foto) Devynios situacijos, kuriose reikia surasti gerai pasisl?pus? snaiper?.
Yra foto atsakymai.

Rinkiniai: Gyv?n? rinkinys
(29 Foto) Mieli m?s? gyvenimo palydovai...

Smag?s anekdotai(20 anekdot?) Naujasis rusas susilauž? rank?. Ateina pas daktar?, tas apži?ri ir sako:
- Na, k?... Reik?s d?ti gips?...
- Kam gips?? D?k marmur?, aš moku!

Paskaita psichologijos fakultete:
- Šiandien tirsime tris žmogaus emocijas: nuostab?, susierzinim? ir sužv?r?jim?.
D?stytojas paima telefon? ir surenka atsitiktin? numer?:
- Alio. Laba diena, pakvieskite prašau Ign?.
- J?s apsirikote, ?ia toks negyvena.
Pad?j?s ragel? patenkintas d?stytojas:
- Tai buvo pirmoji stadija. Ži?r?kite toliau...
V?l surenka t? pat? numer?:
- Alio. Sakykite, o Ignas dar negr?žo?
- Aš jums jau sakiau, kad ?ia toks negyvena! (susierzin?s balsas)
D?stytojas dar labiau patenkintas:
- O dabar paskutin? stadija.
V?l renka t? pat? numer?:
- Alio. Klausykite, kai ateis Ignas, perduokite jam...
Pertraukia šaukimas:
- Kiek kart? galiu sakyti... Aš t? j?s? Ign?...
D?stytojas triumfuodamas deda ragel?.
Tada prie jo prieina studentas ir sako:
- J?s pamiršote dar vien? stadij?.
Pats surenka t? pat? numer?:
- Alio. Laba diena. Jus trukdo Ignas. Man niekas neskambino?

Pas psichoterapeut?:
- Matau, kad nervinat?s?
- Taip, mane labai prispaud?, reikia ? tualet?...
- Ar norite apie tai pasikalb?ti?

Vyras klausia žmonos:
- Brangioji, nori kavos?
- Taip.
Vyras:
- Tai padaryk ir man.

Rinkiniai: Katin? pasaulio Sabonis iš šiukšlyno

(11 Foto + 1 Video) Šis "mažylis" sveria 10 kg ir užaug?s virš metro ilgumo.
J? sugavo šungaudžiai, besimaitinant? konteineryje.
Paskelbus per internet? - atsiliep? virš 50 žmoni? norin?i? auginti š? peraug?l?.
Dabar katinas laimingai gyvena amerikie?i? Endriu ir Emili šeimoje ir turi jam tinkant? vard?: Katozauras Reksas.

Rinkiniai: Prisiek?s baikeris Billy Standley palaidotas su šalmu ir odiniais r?bais(8 Foto + 1 Video) JAV Ohajo valstijoje, Mechaniksburge ?vyko itin ne?prastos laidotuv?s. 82 met? prisiek?s baikeris Billy Standley palaidotas su šalmu ir odiniais r?bais, s?dintis ant savo mylimo „plieninio žirgo“.
Velionis su savo 1967 m. „Harley-Davidson“ ? paskutin? kelion? keliavo permatomame karste, pagamintame iš organinio stiklo. Tokiai originaliai paskutinei kelionei B.Standley kartu su s?numis ruoš?si net septynerius metus. Senasis baikeris mir? nuo plau?i? v?žio.
Jau seniai jis buvo pasak?s šeimai ir draugams, kad nori b?ti palaidotas s?dintis ant savo motociklo didel?je permatomoje d?ž?je, kad pasaulis gal?t? j? matyti.

Rinkiniai: Linksmut?s Foto
(90 Foto) Kasdienis Linksmiausi? ir Gražiausi? fotografij? rinkinys.

Rinkiniai: Rytinio Londono priemies?i? dalis
(46 Foto) Pasivaikš?iokime po t? Londono dal?, apie kuri? niekas nekalba, kurios n?ra turistiniose giduose ir kuroje, vis d?l to, gyvena ir dalis lietuvi?.

Rinkiniai: Linksmoji fotografija
(75 Foto) Geriausios dienos fotografijos ir piešiniai: kaip visados tik patys naujausi ir nesikartojantys su ankstesniais rinkiniais.
yesheartsad

Rinkiniai: Iš Judan?i? fotografij? galima semti ger? nuotaik? kibirais(23 Foto) Iš Judan?i? fotografij? galima semti ger? nuotaik? kibirais, kišti už abiej? žand?, taip sakant, ir visvien? neišsemsi.
laugh

Rinkiniai: Or? praneš?ja - seks simbolis
(35 Foto) Jackie Guerrido iš Puerto, dirba televizijoje or? praneš?ja. Daugelis ži?rov? ži?ri žinias per š? kanal? tik d?l jos. Ir ne be reikalo, nes nors jai jau keturiasdešimt vieneri, ji iki šiol laikoma šalies seks simboliu...

Rinkiniai: Poledin? ž?kl? - amerikietiškai(25 Foto) Svajoni? šalies gyventojai žvejoja taip, kad visiems pama?iusiems iš pavydo akys sprogin?ja.
Atvažiuoja žmon?s su nameliu, kurio grindyse yra paruoštos skyl?s. Per jas gr?žiamas ledas ir... ž?kl? vyksta tiesiai namelio viduje.
Nameliai irgi ne bet kokie. Prikimšti plazmini? televizori?, palydovin?s TV, nešnekant jau apie piln? autonomin? šildym?, miegamuosius, puikiai ?rengtas virtuves ir net poilsio kambarius, kuriuose galima aptikti netgi ir stalus bridžui ar pokeriui... V?l gi, baksnoti dugnan su blizge, nematant ar aplamai ten šiuo metu yra žuvies - ne?domu, tod?l nuleidžiamos ir video kameros, per kurias matosi ar prie blizg?s artinasi žuvys...
Va, tik kaina tokio namelio kiek kandžiojasi... 40-45 t?kstan?ius doleri? tokiam nameliui gali skirti ne kiekvienas.

Rinkiniai: Kai visi ži?ri ne ? akis, o ? kr?tis
(25 Foto + 4 Gifai) Merginos vaikšto su pla?iai atlapotomis kr?tin?mis, o paskui stebisi - kod?l gi niekas joms neži?ri ? akis...

Rinkiniai: Katinai - gangsteriai


(25 Foto) Nauja mada.
Žmon?s deda prie savo katino pinigus, ginklus ir kitus mafijoziškus daiktus - fotografuoja ir deda internetan...
Vyksta tokios kaip ir varžybos, kieno katinas didžiausias gangsteris.

Rinkiniai: Gašlios fotografijos - peraug?liams


(54 Foto) Naujas pošl? fotografij? rinkinys.
Kaip ir patys suprantate - vaikai eina pro šal?.
cool

Rinkiniai: Visokio plauko gyv?nai
(30 Foto) Gražus ir linksmas gyv?nas namuose vis? dien? akumuliuoja pozityv? ir vienu kartu atiduoda šeimininkui par?jus namo...

Rinkiniai: Geros ir Linksmos fotografijos
(112 Foto) Daug ger?, linksm? ir tik pa?i? naujausi? fotografij? rinkinys.

Rinkiniai: Geriausi Judantys Gifai
(33 Foto) Kasdienis dienos geriausi? gif? rinkinys.
Žvilgtelk - nepasigail?si.